讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

u8娱乐北京pk10:民国牛人轶事:袁世凯 二

来源:讲历史2018-06-29 11:13:09责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】处于东亚的朝鲜, 历史上长期是中国的属国。在制度上它效仿中国,还实行闭关锁国的国策,和邻国倒也相安无事。到了19世纪末,和当时的中国一样,朝鲜面临着列强的巨大压…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

chùdōngdecháoxiān,shǐshàngzhǎngshìzhōngguódeshǔguó。 zàizhìshàngxiào仿fǎngzhōngguó,háishíhángguānsuǒguódeguó,línguódǎoxiàngānshì。 

dàole19shì,dāngshídezhōngguóyàng,cháoxiānmiànlínzhelièqiángde,yóushìběnéguó,duìcháoxiāndefēi。 zàiwàishìdecuīhuàxià,cháoxiānnèigōngtíngdeqīngzhádòuzhēngyǎnliè,zhōngzài1882niánbàole rénbīngbiàn 。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

dāngshídezhùcháoqīngjun1。 piànláiyuánwǎngluò)

dāngshítǒngzhìcháoxiāndeshìjiànmíngcháohóngniánjiān,chílejìnliùbǎiniándecháo。 cháomíngqīngliǎngcháoxiàngshǐzhōng,zhítóngzhōngguówéichízheliánghǎodeshǔguóguān。 

1864

nián,cháoxiānguówángshēngshì,yóuméiyǒu,便biànzhīchéngtǒng。 niánfāngshíèr,ānshìshì,yóudeqīnyuànjun1(xiàngdāngshèzhèngwáng)deshēnfènshèzhèng。 yuànjun1xiǎngduānshǒujiù,shāhàichuánjiāoshì,jiānjuéwàiréntōngshāng。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

mǐnfēi(míngchénghuánghòu)。 piànláiyuánwǎngluò)

shíniánhòu,zhǎngqīnzhèng,quánzhújiànzhuǎndàomǐnfēi(míngchénghuánghòu)shǒuzhōng。 mǐnfēijiàowéikāimíng,zhǔzhāng仿fǎngxiàoběndemíngzhìwéixīn,jìnhángshàngérxiàdegǎi。 éryuànjun1tānliànquánwèi、 gāngyòng,fǎnduìxuēruòquándezhèngzhìgǎi,shì,yuànjun1tuánmǐnfēituánzhījiāndemáodùnzhújiànshēnhuà,bīngbiànchù。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

xìngxuānyuànjun1。 piànláiyuánwǎngluò)

1876

nián,běncháoxiānjuébāngjiāo,mièshìběnwéijièkǒu,chūdòngbīngjiàn,xiécháoxiānqiāndìnglepíngděngde jiānghuátiáoyuē 。 qīngzhèngzàishìjiànzhōngnuòruònéng,suíjìng,wánquánméiyǒujìndàozōngzhǔguódebǎorèn。 érběnguóshìzhēngzhēngshàng,cháoxiānwángshìxiēchénkāishǐguāngcóngqīngzhuǎnxiàngběn。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

rénbīngbiàn。 piànláiyuánwǎngluò)

dāngshídeqīngzhèngchùzhèyàngdezhànluèkǎo:yuànchūmiànwéicháoxiāndequánérzuìé,dànshì,yòushīcháoxiānzhèkuàipíngzhàng,使shǐlièqiángduìlóngxìngzhīdedōngběigòuchéngwēixié。 shírènzhízǒngde鸿hóngzhāngzhòngshī zhì de,zhìháncháoxiānguówáng: yònggōng、 zhìzhī,chéngtài西(ōuzhōu)guóyuē,jièqiānzhìběn。  

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

huāfángzhì。 piànláiyuánwǎngluò)

shǒujiùdeyuànjun1gāngkāishǐshíshífènyuànjiēshòu,dànzuìzhōngháishìjiēshòule鸿hóngzhāngde quàndǎo ,zhǔdǎocháoxiānzhèngtōngguòle kāihuàqiáng defāngzhēn,bìngzàiqīngzhèngdebāngzhùxià,xiàngtóngměi、 yīng、 、 děng西fānglièqiángqiāndìngletōngshāngtiáoyuē。 cháoxiāndeméncóngkāi,lièqiángzhú鹿。 

1880

nián,mǐnfēituánkāishǐjièjun1zhìgǎizhīxuēruòyuànjun1tuándeshí,cáitàiyóuyuànjun1qīnshǒuchuàngbànde qīnjun1yíng ,jiànleběnrénwéijiāoguāndexīnjun1 biéyíng 。 xīnjun1zàizhuāngbèidàishàngdōugāojiùjun1,lejiùjun1demǎn。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

biéjun1。 piànláiyuánwǎngluò)

1882

nián,wéifángzhǐjiùjun1huábiàn,dāngxiàngqiànxiǎng13yuèdehànchéngzhùjun1fàngxiǎng。 yóuxiǎngzhōngchānleshāshíkāng,kānshíyòng,fèndeshìbīngōuleguǎnliángdeguānyuán。 mǐnfēidexīn、 bīngcáopànshū(xiàngdāngbīngshàngshū)mǐnqiāngǎoxiàlìngdǎidàitóunàoshìdeshìbīng,chéngwéihànchéngzhùjun1bīngbiàndedǎohuǒsuǒ。 fèndeshìbīngchōngjìnjun1xiè,duó,shìfàngbèishìbīng,bìngpǎodàoyuànjun1shàngshuōyuānqíng。 

yuànjun1chènshānfēngdiǎnhuǒ,ànshìshìshìmǐnfēigōujiéběnrénsuǒwéi。 biànbīngtóunǎo,biànzhēnjiǎ,gōngběn使shǐguǎn。 menshāleběnjiāoguān,chùjuélemǐnqiāngǎoděnghòudǎnggāoguān,bìngjìngōngsōumǐnfēi。 mǐnfēizhuāngbànchénggōng,táochūwánggōng,shíjiān,zhèngxiàntānhuàn,hànchéngluàn。 

rénbīngbiànbàohòu,běnzhèngjuédìngjiècháoxiānbiànwéishǔ,xiépéikuǎn,qiāndìngxīndepíngděngtiáoyuē。 qīngtíngzhùgōng使shǐshùchāngzhīhòu,diànzhízǒngshǔ,jiàn zhōngguópàibīngchuánqiánwǎngguānbiàn 。 tóngshí,háizàitáowángzhōngdemǐnfēijīnghúnwèidìng,zhǐpàidāngshízhèngzàitiānjīndecháoxiān使shǐchénjīnyǔnzhíxiàngqīngzhèngqiújiù, kàngyuáncháo zhèngshìkāishǐ。 

dāngshíqiàféngxiāngshì,zhǎngqìngchéngyuánshìkǎicānjiāxiāngshì。 érshídeyuánshìkǎixīnzhīxiǎngbēnshāchǎngjiàngōngle。 zhènghǎozhāngjiǎnrényàoyīngnèiwàishì,shízàimángguòlái,jiùqǐngqiúràngyuánshìkǎibāngmángliàojun1,xiàngzūncóngzhāngjiǎndejiàn,便biànyīngle。 

shì,zhāngjiǎnwěipàiyuánshìkǎigǎnbànhángjun1yīngyòngdezhǒngjiàn,xīnxiàn,yuánběnyàoliùtiāncáinéngbànhǎodeshì,yuánshìkǎidàosāntiānjiùbàntuǒtuǒdāngdāng。 

qīngjun1cháoxiānderénchuānhòu,zhǎngqìngzhǐpàiyíngwéixiānqiǎnduì,xiàlìngdēng。 dàngāiyíngzhǐhuīguānquèbiǎoshìshìbīngguànhánghǎi,duōyūnchuán,qǐngqiúzànhuǎndēng。 zhǎngqìng,jiāngyíngguānchèzhí,gǎipàiyuánshìkǎidài。 yuánshòumìnghòu,gāiyíngzàiliǎngxiǎoshínèi便biànwánchéngledēng,lìngrénduìzhèniánjǐn23suìdeqīngniánguāxiàngkàn。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

shìbīngběnrénjiāozhànqíngjǐng。 piànláiyuánwǎngluò)

yóuqìngjun1qiǎngxiānběndēng,xùnpíngdìnglecháoxiānjìngnèidepànluàn,yòuchízhǎngquán,cháoxiānwángshìduìzhōngguódexiàngxīnzēngqiáng,qǐngqiúzhōngguóbāngzhùshànhòu,érqīngzhèngjièduìcháoxiānshíhánglequánmiànkòngzhì。 

qīngjun1zàicháoxiānjun1hěnchà,yuánshìkǎishēnjiàochǐ,便biàn使shǐyòngzhōngjun1lìngjiàn,zhèngleshǒuè,suíhòucáixiàngzhǎngqìngbǐngbàoshì。 shēngwèn: ránzhīdào,wéishímeyánbàn? ángrándào: zhǎnshārén,shǒuzhèngchéngyàn。  wéizhīdòngróngzuò,kuājiǎngdào: zhēnshìjiāngménzhīhòu! 

1884

nián12yuè4,cháoxiānzàiméiyǒurènzhàodeqiánxiàránbàolejiǎshēnzhèngbiàn。 dāngwǎn,kāihuàpàizhòngyàochéngyuán,shírènyóuzǒngbàndehóngyīngzhíqìngzhùyóuzhèngtīngluòchéngdemíngyāoqǐngshǒujiùpàichénwàiguó使shǐjiēyàn。 使shǐzhútiāntuōbìngchū,yuánshìkǎichájiàofēnyǒu,tuītuō,zhīyǒuzhōngfāngzǒngbàncháoxiānshāngwěiyuánchénshùtáng、 shǒujiùpàichénmǐnyǒngděngchū。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

cháoxiāngāozōng。 piànláiyuánwǎngluò)

jiān,kāihuàpàidǎngzàitīngwàifànghuǒ,bīnwéiyǒurénzàiránfàngyānhuā,fēnfēnwàichūguānkàn。 

zhèshí,máizàitīngwàidekāihuàpàidǎngyōngérshàng,jiāngmǐnyǒngluàndāokǎndǎo,shíjiānbīnzhǔjiēzuòniǎoshòusàn,táomìng。 

kòngzhìlewánggōngdejun1kāihuàdǎngxīnjun1jiǎozhàozhàoshǒujiùpàizhòngchéngōng,dàiláo,lái便biànchù。 ,kāihuàdǎngchéngxīnzhèng,guówángzhǐdexíngshìhángàoguó使shǐjiē,xiēzǎotóngmenchéngde使shǐjiēfēnfēnpèiyǎn,jìnguówáng,gōngzhùxīnzhèng,zhèngbiàngōnggàochéng。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

kāihuàdǎngyǐng。 piànláiyuánwǎngluò)

chūyuánshìkǎiděngrénbìngzhīdàoshēnglezhèngbiàn。 zàijiēdàochénshùtángdebàogàohòu,yuánshìkǎidāngdàibīngèrbǎiréngǎnyóu,dànzǎokōngrén,běn使shǐguǎnménjǐnsuǒ。 

yuánshìkǎidàibīng沿yángōngqiángxúnshì,dàohángdehánjun1,wènsuǒwǎng,huíshìfèngmìnggōngjìnwèi。 xúnshìzhìgōngménshí,xiàngōngmén。 zhízhìxiǎoshōuduì,háishìzhīshēngleshímeshìqíng。 dàolexià,cáitànmíngzhèngbiànzhēnxiàng,dāngzhīxiàngshúdechénmendōujīnghàishēnwángshí,yuánshìkǎidexīnqíngwéichénzhòng。 

dāngshí,zhōngcháojiāndegōngwéndōuyàokàoběiyángdebīngchuánsòngdàotiānjīndeběiyángmén,wǎngláiyàohǎotiānshíjiān。 guǒànchángguīqǐngshì,zhòngshìbiàndeyīngduìjuéyóuběijīngdeqīngtíngzuìgāocéngláipāibǎn,shíjiāndeyánjiùmiǎn,érwǎnhuídehuìjiùnéngshīle。 zàizhèzhòngyàodeshǐguāntóu,yuánshìkǎibiǎoxiànchūleyǒngrènshì、 chùshìguǒduàndexīnzhì。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

zhútiānjìnláng。 piànláiyuánwǎngluò)

zàikāihuàdǎnggōngxīnzhèngdechéngyuánmíngdānshí,zhùcháodeqīngjun1jiānglǐngmenzàicuōshāngduì。 zhàoyǒuzhāngguāngqiánliǎngjiānglǐngjun1biǎoshì méiyǒuběiyángdemìnglìng,gǎnqīngwàngdòng 。 yuánshìkǎiqiángdiàoqíngkuàngjǐn,néngdàimìngérháng。 chénshùtángxiàngzhòngrénzhuǎnleměi、 yīng、 sānguó使shǐjiēyàoqiúqīngjun1zànhuǎnhángdòngdequàngào,bìngbiǎoshìjiànxiàngtóng,rènwéizhèyàngmiǎnshīchūmíng,xìnkāi。 jīnyǔnzhíláihánqǐngqīngjun1ànbīngdòng,miǎnshāngbèirénjiāchídeguówáng。 

huìshāngdejiéguǒshì,qīngjun1zànchūdòng,yóuchénshùtáng、 zhàoyǒujǐnhángào鸿hóngzhāngcháoxiānshēngzhèngbiàn,qǐngqiúzēngbīngbìngzhǐshìyīngduìluè。 yuánshìkǎiliánluòzhēngyóubiānliàndecháoxiānxīnjun1。 dāngwǎn,yuánshìkǎixiàngxīnjun1fàngshàngděngchéngdehuángjīnliùbǎiliǎng,zuǒyòuyíngzhǐhuīguānjīnzhōng、 shēntàizhàoyuēdìnggōng,gòngtóngwèiguówáng。 

èrtiānshàng,kāihuàpàizhènggǎizhènggāng,hànchéngmínzhīzhèngbiànshìkāihuàdǎnggōujiéběnrénsuǒwéi,shírénxīnluàn,guóhuángkǒng。 liúwángdeshǒujiùpàichénfēnfēnpǎodàoqīngjun1yíng, tòngshī ,yàoqiúchūbīngqínwáng,zhòngrénréngshìyáobǎidìng。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

jiǎshēnzhèngbiànjiānkāihuàdǎngbāndezhènggāng。 piànláiyuánwǎngluò)

zàiliǎngzhìhánguówáng,yàoqiújìnbìngdàibīngwèiwánggōngdeqǐngqiúbèihòu,yuánshìkǎirènwéishìtàijǐn,jiānróng,zhǔgōngkānluàn。 wéilexiāozhòngrénde,yuánshìkǎichéngnuò guǒyīnwéitiāozhēngduānérhuòzuì,yóurénchéngdāng,juéqiānliánzhūwèi 。 

jiànzhòngrénxīn,yuánshìkǎiyíngguānbīngcháoxiānxīnjun1zuǒyòuyínggǎnwánggōng。 

dàolínménqián,jiàndàozhōngguóqīngniánchíqiāngshǒumén,lǐnrán,yuánbīnghòu退tuì,liǎngréndàoxìngmíng,cáizhīqīngniánshìtángshào。 yuántángxīngxīngxiàng,jiéwéizhìjiāo。 

gōng,便biànzāodàoshǒujun1deměnglièshè。 qīngjun1guǒduànhái,shuāngfāngzhǎnkāilezhàn,gōngnèiqǐngluàn,mǐnfēixiéwángchènluàntáochūgōngmén,tóubēnqīngjun1yíng。 yuánshìkǎigōngzhìjǐngyòugōng,xiànguówángbèizhuǎn,suí退tuìshǒulóutáidejun1zhǎnkāixīnlúndezhàn。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

kāihuàdǎngrénguān。 piànláiyuánwǎngluò)

yuánshìkǎishēnxiānshì,使shǐshīmǎnháo,fènyǒngdāngqián。 zhèngjiāozhejiān,shǒujun1zhōngshùbǎizhīqiánméngyuánshìkǎidǎoxùnliàndeshìbīnglínzhèndǎo,jiāleqīngjun1fāng,zhànzhuǎn。 

zhútiānshǒuxiāndòngyáo,lǐngjun1退tuìhuíle使shǐguǎn。 yǒngxiàoděngzhèngbiàngànsuízhītáopǎo,shàngshòudàozàigōngwàideshìmíndezhuī,hóngyīngzhíděngrénwèiguówángchūgōngběimiàonán。 zhěngzhàndòuchíleliǎngxiǎoshí,qīngjun1huòquánshèng,dànhàndeshìréngjiànguówángdezōng。 

yuánshìkǎizhòngjīnxuánshǎngtànguówángxiàng,jiāncáizhīxiàluò,pàibīngqiánqiǎngduó,hóngyīngzhíshìlánbèishā。 

,guówángyuánshìkǎisuǒjun1yíng,zhàoyuánzhèngchéngyuánjīnhóng、 jīnyǔnzhíděng,shāngshànhòu,chéngxīnzhèng,bìngzhàojiànguó使shǐjiē,gàozhīzhèngbiànpíng。 zhútiānyīn使shǐguǎnliánzāodàofèndehànchéngmínzhòngdewéigōng,jīngjiāojiāxià,fén使shǐguǎn,táowǎngrénchuāndeběnlǐngshìguǎnduǒ。 

jiǎshēnzhèngbiànzhōngguóshèng,běncǎnbàiérgàozhōng。 yuánshìkǎizhànchéngmíng,yīngguówángzhīyāo,piān殿diànlóuxià,cháojiēchùhuì,chéngwéiqīngtíngzàicháoxiāndeshíquánrén。 

zhèzhànchéngleyuánshìkǎidejué,hòushínián,chéngwéiqīngzhèngzhùcháoxiāndetóuhàorén。 zài鸿hóngzhāngdeyáokòngxià,yuánshìkǎiēnwēibìngshī,quánmiànkòngzhìlecháoxiāndenèizhèngwàijiāo。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>牛</rb><rt>niú</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>轶</rb><rt>yì</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>袁</rb><rt>yuán</rt><rb>世</rb><rt>shì</rt><rb>凯</rb><rt>kǎi</rt><rb>二</rb><rt>èr</rt>

(

zhùcháoshídeyuánshìkǎi。 piànláiyuánwǎngluò)

yuánshìkǎidānrèncháoxiān jiānguó shí,zhīyǒuèrshíliùsuì,wèishǎoniányīngxióng。 yuánshìkǎizàicháoxiān jiānguó mìng,juébiéguó使shǐjiēpíngpíngzuò,lièqiángduìshífènkuài,měiguógōng使shǐjīngchángdào: yuánshìkǎisuànlǎo,píngshíme? yuánshìkǎicéngshàngshūgěi鸿hóngzhāng,xiànduìcháoxiānluè,shàngshì: chéngcháoxiānnèi,érběnshànggǎnjīngtūncháoxiān,lièqiángshàngwèishēn,zhèngyīngchèshōushícháoxiān,jiànwéihángshěng。  xiàshì: ménkāifàng,miǎnběnhuòézhèngmiànchōng,suǒxìngyuētóngyīngměiéguó,gòngtóngbǎocháoxiān。  qīngcháozhèngchú鸿hóngzhāngwài,dōuyōngnuòmèi,duìjiànzhìwèn。 

,duìcháoxiānguānmínéryán,北京赛车pk10前五技巧jīngjiēkāilexīnde,cháoxiānjiākuàilegǎide,yàoqiúzhǔdeshēngjiàngāozhǎng,duìqīngtíngdexīnyuèláiyuèqiáng。 érběn,xiǎodeshībàibìngwèidǎngkuòzhāngchēngdexīn,běnréntòngdìngtòng、 zhěndàidàn,shíniánzhīhòu,jiècháoxiāndelìngnèiluàn  dōngxuédǎng,tiāolezhōngjiǎzhànzhēng。 

zhè,qīngzhèngzàimexìngyùn。 

(

wèiwándài)

 sōngshǔgōnghuì hào:songshugonghui

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

启功书法作品收藏

我是启功老人的拥趸,只要是启功老人的书法作品,我都喜欢,因此,我会不定期地收集一些启功老人的书法作品,这些作品,有些来源...详情>>

760| 146| 984| 205| 782| 78| 452| 996| 178| 232|