讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京pk10代理贴吧:隋炀帝动用一百多万大军,只打下人家一座小城,竟然是为了这个!

来源:讲历史2018-06-29 14:09:05责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】隋炀帝的名声还是挺响亮的,作为一个皇二代,明明只需要接着他爸给他的江山也就行了,但是他偏不,偏要作,谁让他是皇帝呢。当了皇帝,当然要干几件衬得上他身份的事情,于…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

suíyángdemíngshēngháishìtǐngxiǎngliàngde,zuòwéihuángèrdài,míngmíngzhīyàojiēzhegěidejiāngshānjiùhángle,dànshìpiān,piānyàozuò,shuíràngshìhuángne。 

dānglehuáng,dāngrányàogànjiànchènshàngshēnfèndeshìqíng,shìjiùkāishǐxuǎnměi,xiūgōng殿diàn,xiūlegōng殿diànyòukāishǐxiūyùn,zhècáishìhuángyīnggāizuòdeshìqíng。 hǎoróngcóngtàiáochénglehuáng,rányīnggāibiǎoxiànxiàdewèi。 suǒyùnshímede,gōng殿diànshímededōushìyīnggāide。 

tiānxiàdōushìyáng广guǎngde,xiǎngzěnmewánjiùzěnmewán,bǎixìngshímededōushìyún。 ránérbǎixìngzhèmexiǎng,xiànglǎodiējīngzhìmenrěnle,dànxiànzàimendeshuìzhèmezhòng,yáomeduō,háiyàoxiūyùnjiàngōng殿diàn?háigěifènqián?

<rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>动</rb><rt>dòng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>,<rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>小</rb><rt>xiǎo</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt>,<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>!

yùnjiànhǎole,dàizheměichùhángle。 zhèxiàshímedōushìwánměidelei。 shìtiāntiānlǎozàijiāngnán,pánshàngzhuǎnyōuhěnshìliáo,zánmensāiwàiba,zhènghǎodōngjuéhànjiāzuòzuò。 

shuōzǒujiùzǒu,dàizherénhàohàodàngdàngjiùle。 jìnménjiùkàndàogāo使shǐchénzài,zhè使shǐchénhěnshìgěimiàn,jiànláile,tōngshēngjiùguìxiàle,gāowànsuì。 zhèràngsuíyánghěnshìshòuyòng,gāoxìngle。 huángménshìlángpéishàngshésuígùnshàng, xià,nínkàn,gāo便biànshìzándepán,nínkànzhe使shǐchénduìníngōngjìng,biǎoshìbiǎoshìzěnmexiǎnshìdechūníndene。  

suíyángxiǎng,duìā,shìhuáng,xiǎoxiǎogāozěnmehuìfàngzàiyǎn?shìjiùlòudeduì使shǐchénshuō, huígàomengāowáng,ràngmíngniángǎnjǐndedàishàngláicháobàizhèn,yàoránzhènjiùmièlemen, 

<rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>动</rb><rt>dòng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>,<rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>小</rb><rt>xiǎo</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt>,<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>!

huàchū,xià使shǐchénmiàn。 zhīshìwèilesuíyángháishìgēnběnjiāngfàngzàiyǎn,gāowángméiyǒulái。 xiǎngliàngdeěrguāngzàisuíyángliǎnshàng,hǎoā,láishìba,dāngchéngmendezhǔhǎohǎotǎohǎoshìba?shìshǒuhuī,zánmíngérjiùmen。 

suíyángshígāoxìng,jiǎhuíláilecáixiǎngzhèshìér,xiàledàodòngyuánlìng,zányàogāole,gǎnjǐnhángdònglái。 huángzhāngzuǐ,shǔxiàpǎoduàntuǐ。 

jìndedǎoháihǎoshuō,yuǎndegǎnguòláijiùshìláomínshāngcái。 nèijiānglǐngshuō, zhèhuángjiǎnzhíjiùshìwánéryàng,zhèmeyuǎn,zěnmegǎndào?chúfēizánmenfēiguò,gèngbiébīngliángcǎole。  

hǎijun1jiānglǐngshìliǎn, zánmentiāntiānbèizhezàochuán,háiyàoyǎng,zhèshǒuxiàderéntiāntiāndōuyǒurén,zhèjiǎnzhíshìzàiér! 

dequè,cāngdezhàoshū,ràngpíngmínhěnshìtòng。 liángcǎo,zhēng,rényuánzhēng,dōushìjiādedǐngliángzhù,zàibànshàngdeshǎo,xiàkuǎleduōshǎojiātíng。 

zhèyàngchénzhòngdàijià,ràngbǎixìngdōupànzhe,yòngchǎngshèngláichōngdànzhècǎnlièdefēnwéi。 dànshìjiéguǒquèchūliào。 

<rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>动</rb><rt>dòng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>,<rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>小</rb><rt>xiǎo</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt>,<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>!

chūbīng,gòngyǒubǎiduōwànrén,jiāshànghòuqínduì,zhèzhènshìjiùdàowèile。 

suíjun1hěnkuàileliáofáng线xiàn,bāowéileliáochéng。 suíyánghěnshìyángyáng,kànláishèngquànzàile。 jiùxiàledàozhàoshū,zánmenshìláijiějiùgāode,yàotàibàole,zhèyànghǎohǎo,mensuǒhángdòngdōuyàoxiàngbàogàolecáidòng。 

suíyángjiàozhèyàngháishìméibànxiàndekuānróng,zhèyàngzěnmehángne?hǎoshìjǐnjiēzheyòuxiàledàozhàoshū,guǒgāoshuōtóujiàng,menjiùbiérénjiāle。 

zhēnzhīdàosuíyángzěnmexiǎngdàozhèmedexiǎngde,dōujīngdàolezhèfènérshàngháixiǎngbiǎoxiànxiàshìxiánmíngdezhǔ。 dànshìzhèdàozhàolìngquèshìgěilegāo线xiànshēng。 

yíngjiùtóujiàng,xiūtiānyòu。 zhèzhǒngbànsuīránlài,quètuōlesānyuèshíjiān。 sānyuè,suíjun1jun1měixiāohào,quèzhíxiàlái。 suíyángkànle,nándàoshǒuxiàdedōushìqúnchībáifànde? gǎnjǐnjiānglǐngmenjiàojìnláizhènchì,jiānglǐngmengǎnfǎn,zhīgǎnzàixīncáo,háishìbáichīdezhǐhuīdehuò。 

<rb>隋</rb><rt>suí</rt><rb>炀</rb><rt>yáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>动</rb><rt>dòng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>多</rb><rt>duō</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>,<rb>只</rb><rt>zhī</rt><rb>打</rb><rt>dǎ</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>座</rb><rt>zuò</rt><rb>小</rb><rt>xiǎo</rt><rb>城</rb><rt>chéng</rt>,<rb>竟</rb><rt>jìng</rt><rb>然</rb><rt>rán</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>这</rb><rt>zhè</rt><rb>个</rb><rt>gè</rt>!

jiùzhèyàng,píngjièsuíyángdezhǐhuī,suíjun1chénggōngdebàile。 bǎiduōwànjun1,zhīxiàlerénjiāzuòchéng,zhèjiǎnzhíshìliǎn。 suíjun1shìtuífèi,bèigāochènér,chèbàile。 

zhèxiāochuándàolǎobǎixìngěrzhōng,jiǎnzhíjiùshìqíngtiān。 jiāméile,zhèmecǎnzhòngdedàijiàzhīxiàlerénjiāzuòchéng?zhèshìděngdexiàohuà。 

bǎiduōwànréndehàodàng,bàicǎnliè,meduōréndemìng,jiùbèisuíyángtóngéryàng,diūzàilezhànchǎngshàng。 

suíyángdedōngzhēng,jiùzhèyànghuīliūliūdehuíláile。 suíyángcóngméikànguòbǎixìngdecǎnzhuàng,zhīdemiànwèn,zhèmehuàdejiézhēnzhēnlìngrénxīnhán。 suícháobáo西shān,bàidìng,zhèqiēdōuguīgōng yīngmíngshén desuíyáng。 

wén|jiāngshān

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

民国牛人轶事:袁世凯 二

处于东亚的朝鲜, 历史上长期是中国的属国。在制度上它效仿中国,还实行闭关锁国的国策,和邻国倒也相安无事。到了19世纪末,和...详情>>

襄阳之战简介:蒙古大军围困六年 襄阳粮绝投降

纵观历史,宋朝之所以覆灭,就是因为奸臣当道。宋朝名将忠臣辈出,可惜一个个都死在软弱无能的皇帝和自私自利的奸臣手上。前有秦...详情>>

931| 442| 479| 619| 461| 859| 765| 128| 652| 975|