讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10单双大小:进则谋划天下,退则著书立说:近代长盛不衰的第一风云人物

来源:讲历史2018-06-27 09:13:49责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】《民国大师系列(10)》梁启超:长盛不衰的第一风云人物文/马少华在中国近现代史上,如果要选一位长盛不衰的风云人物,梁启超无疑是其中最典型的代表。自清末维新变法开…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>谋</rb><rt>móu</rt><rb>划</rb><rt>huá</rt><rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>退</rb><rt>tuì</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>书</rb><rt>shū</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>近</rb><rt>jìn</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>衰</rb><rt>shuāi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>物</rb><rt>wù</rt>

 mínguóshīliè(10) liángchāo:zhǎngshèngshuāidefēngyúnrén

wén/shǎohuá

zàizhōngguójìnxiàndàishǐshàng,guǒyàoxuǎnwèizhǎngshèngshuāidefēngyúnrén,liángchāoshìzhōngzuìdiǎnxíngdedàibiǎo。 qīngwéixīnbiànkāishǐ,liángchāojiùēnshīkāngyǒuwéidēngshàngleshǐdetái
hòuláidedǎoyuányùndòng,shìchūshèndewèi退tuìchūzhèngtánhòu,yòuzheshūshuō,xiàngleshǐxuémìng、 shījièmìng、 xiǎoshuōjièmìng,chéngwéiqīnghuáguóxuéyuàndǎoshīzhīshǒu,lián zhōnghuámín zhèshìchūláide。 zōngguānshēng,běnshàngzuòdàole jìnmóuhuátiānxià,退tuìzheshūshuō zhèdàishūréndezhōngjìngjiè。 

liángchāoshēng广guǎngdōngxīnhuì,yòucōngmíngjuédǐng,6suìjiùshūjīngquánwánle,16suìkǎozhōngrén(zàikànkànwèishíduōsuìcáizhōngdefànjìnlǎoba),jiùzàiliángcáizhǔnbèijìnjīnghuìtiānxiàyīngxióngdeshíhòu,quèwàidàolerén,chègǎibiànlederénshēngguǐ,gǎibiànlezhōngguójìnxiàndàideguǐ。 

zhèrénjiùshìkāngyǒuwéi。 

suīránxiànzàidexuéshùjièduìkāngyǒuwéiyǒuhěnduōzhēng,shuōshìwěijun1,liánzhezuòdōushìchāobiérénde,dànzàidāngshí,kāikuòdeguóshì、 xiānjìndewéixīnxiǎng,dōugěiniánqīngdeliángchāodàiláilechǎngqiánsuǒwèiyǒudechōng,ràngcóngzǒushàngletiáoqiánréncóngwèizǒuguòde。 

1895

nián4yuè17,sàngquánguóde guāntiáoyuē zàiběnguānqiāndìng,guózhèn,dāngshízhèngzàiběijīngcānjiākǎoshìdeliángchāokāngyǒuwéi,dāngliánqiānduōmíngrén gōngchēshàngshū ,qǐngqiúcháotíngjuétiáoyuē,bìngjìnhángwéixīnbiàn。 guānghuángzàizhòngdexià,xiàdìnglejuéxīnbiàn,yīntàihòucóngzhōngzuògěng,biànjǐnjǐnchíle103tiānjiùbèijiéshù,shǐchēngbiàn,yòujiàobǎiwéixīn。 

biànshībàihòu,liángchāotáowǎngběn,kāishǐshēnyánjiūguóqiángzhīdào。 1912nián,mínguóchéng,yuánshìkǎijiùrènzǒngtǒng,yāoqǐngliángchāodānrènzhèngyàozhí。 liángchāobìnqiánxián,wéiyuánshìkǎichūlehěnduōqiángguózhīdào。 

3niánzhīhòu,yuánshìkǎizǒngtǒngdāngguòyǐn,jìngránxiǎngdānghuáng,dùnshíleliángchāodeqiánglièfǎnduì。 liángchāoliánxiějiùpiān zāisuǒwèiguówènzhě ,duìyuánshìkǎidedǎohángshījìnhángleyándepàn,wénzhōngxiědào: jiùlìngquánguówànwànrénzhōngyǒusānwànjiǔqiānjiǔbǎijiǔshíjiǔwànjiǔqiānjiǔbǎijiǔshíjiǔrénzànchéng,érliángchāorénduànnéngzànchéng! 

zhèpiānwénzhāngzài jīngbào shàngbiǎohòu,xùnyǐnlehōngdòng,xiǎoshíbàozhǐjiùquánmàiguāngle,méimǎidàodeháipǎobàoguǎnyàoqiújiāyìn。 

huángzūnxiàncéngshèngzànliángchāodewén: jīngxīndòng,qiānjīn,rénrénxiàsuǒ,quèwéirénrénzhōngsuǒyǒu,suītiěshírényīnggǎndòng。 cóngzhìjīn,wénzhīzhī,guòzhě。  

tóngshí,liángchāoyòuzhǎodàodexuéshēngcàiè,zhìdìngledehuá。 zàiliángchāocàièdehuáxià,lièjun1、 tángyáo、 róngtíngdōuxiàng,gòngtóngshēngtǎoyuánshìkǎi。 dewén yúnnángàoquánguówén ,shìliángchāoqīnsuǒxiě。 zàiguóshēngtǎoxià,yuánshìkǎijǐnjǐnzuòle83tiāndehuángjiùxuān退tuìwèi,jiǔjiùmìngle。 

liángchāozàizhèngtánfēngyúnèrshízǎi,míngshēngwèigāo,yǐngxiǎngwèi,dàndàoquèshùn,ēnshīkāngyǒuwéigòngtóngzhǔchíbiàn,zuìhòuquèfǎnchéngchóu
gēnmìngdǎoshīsūnzhōngshāncéngtōngzuò,dànyòuzhōngfèndàoyángbiāozuìhòuzuǒyuánshìkǎi,quèyòuyīnyuánshìkǎidedǎohángshīérchèjuéliè。 duìzhèxiēshìshìfēifēi,liángchāoshuō: zhèjuéshìshímezhīzhēng,huòzhēngquánduódewèn,érshìdezhōngxīnxiǎngguànzhǔzhāngjuédìngde。 dezhōngxīnxiǎngshìshímene?jiùshìàiguó。 deguànzhǔzhāngshìshímene?jiùshìjiùguó。  

cóngzhèngzhīdekǎn,ràngliángchāodexīnjiànjiànlěngquèxiàlái,zhèngjièréndeliǎngmiànsāndāo、 ěrzhà,ràngshēnxīn。 shuōdào,bìngshìcóngzhèng,zhēnzhèngdetái,zàiwénhuàjiè。 

<rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>谋</rb><rt>móu</rt><rb>划</rb><rt>huá</rt><rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>退</rb><rt>tuì</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>书</rb><rt>shū</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>近</rb><rt>jìn</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>衰</rb><rt>shuāi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>物</rb><rt>wù</rt>

1925

nián,qīnghuáxuéchéngguóxuéyánjiūyuàn,yǒuyǐngxiǎngdeguóxuéshīzuòzhèn,shìjiùxiàngshírènqīnghuáxuéxiàozhǎngcáoyúnxiángtuījiànleliángchāo、 wángguówéizhāngtàiyánzhèsānwèidǐngjiāndeshī。 liángchāowángguówéidejiā,xùnràngqīnghuáguóxuéyuànshēngmíngquè,zàijiāshàngliángchāotuījiàndechényínzhàoyuánrèn,bìngchēng dǎoshī ,chéngwéimínguóshí,shènzhìzhěng20shìguóxuézuìgāochéngjiùdedàimíng,érzuòwéi dǎoshī zhīshǒudeliángchāo,rányīngtóugōng。 

liángchāojiǎngyǒudiǎn,wénduōhuí: xiānshēngdejiǎngyǎn,dàojǐnzhāngchù,便biànchéngwéibiǎoyǎn,yǒushíyǎnmiàn,yǒushídùn,yǒushíkuángxiào,yǒushítàn。 jiǎngdàozuìàide táohuāshàn ,jiǎngdào gāohuáng,zàijiǔtiān duàn,bēicóngzhōnglái,jìngtòngliúérnéng。 jiǎngdào jiànwàichuánshōuběi,chūwénlèimǎnshang ,xiānshēngyòuzhēnshìlèijiāoliúzhīzhāngkǒuxiàole。  

liángchāoduìkǎoshìshìhěnzài,gěixuéshēngfènshí,wǎngwǎngshìkànshìjuàn,érshìkànshàngshídebiǎoxiàn。 yǒukǎoshì,xuéshēngzhīle50fèn,jiàokǎoháicuò,zěnmehuìcái50fèn?jiùzhǎoliángchāo,liángchāoshuō: deshìjuànméikàn,leduōshǎofènzhīdào。  

xuéshēngjīnglebàntiān,yòuwèn: nínzěnmegěile50fèn? 

 shìkànpíngshídebiǎoxiàndefèn。  liángchāoshuō, zuòxuéwènkàodeshìpíngshídelèi,guǒguāngkàokǎoqiánbàojiǎo,kǎozàihǎoméiyòng,huízhòngxīnba,fàngjiǎhuíláikǎo。  

xuéshēngsuīránmǎn,dàngǎnshuōshíme,jiùguāiguāihuíle。 

fàngjiǎhuíláikǎohòu,liángchāoshìjuànshōushàng,kànméikàn,jiùgěile100fèn,shuō: jiǎdeqíngkuàngjīnglejiěle,hěnmǎn,xiàngxìnduìzhèxiēzhīshíjīngzhǎngle,jiùsuànkǎohǎoméiguānle。  

zhèjiùshìliángchāodeqiúxuéguān,zhòngyàodeshìkǎoshìdefènshù,érshìduìzhīshídezhǎng。 zhèzàidāngjīnfènshùjuédìngqiēdeshídài,yóuzhíkǎo。 

hòuláiyǒu,xuéshēngrènbài访fǎng,línzǒushí,liángchāogěixiěleduìlián: wànshìhuòwéisuǒ,bǎiniánmìngxiàngchí。  bìngjiěshìshuō: zhèshìqīngniánshídàishǒushīde,jīntiānbiéxiěgěi,shìwàngzhìxiàngshàngfèndòu。 fánshìyàocóngyuǎnchùkàn,qiēshídeérhuīxīnsàngzhì,dìngyàoyǒu dìng   。 píngshēnghángshì,shìxìnfèngzhèliǎnghuà。 suǒdàorènjìng,dōushìguānde,shìguānzhǔzhě,jiùshì。  

shuōdào guān ,liángchāoháizhēnshìtiānpài,céngyōushuō: shìzhǔzhāngwèizhǔderén,tǎngyǒuhuàxuéhuàfèn liángchāo zhèjiàndōng西,tóusuǒhánzhǒngyuánjiào wèi dechōuchūlái,zhīsuǒshèngxiàjǐnyǒulíngle。  

liángchāozuìhuāndehuódòngshìpái,chángshuō: zhīyǒushūwàngpái,zhīyǒupáiwàngshū。  háijīngchángkuādehěnduōwénzhāngdōushìzàipáideshíhòugòuchūláide。  shíbào dewèibiānhuí,liángchāodāngshíshì shíbào dezhǔ,yǒutiānwǎnshàngxiàngliángchāoyuē稿gǎo,leliángjiākàn,liángchāozhèngzàigēnrénpái,huǒcháotiān,háoméiyǒutíngxiàdexiàng。 bàoshèbiānzhèngděngzhepáibǎnne,biānjiùzhuàngzhedǎngēnle,liángchāolèng,háizhēnshìwàngle,kànkànbiān,yòukànkànpái,liǎngbiāndōufàngxià,gàncuìyǎo,duìbiānshuō: zhǐlái,shuō。  

jiùzhèyàng,liángchāobiānpái,biānkǒushòunèiróng,páixiàlái,piānwénzhāngxiěwánle。 biānliánmánghuípáibǎn,èrtiānbàozhǐchūlái,zhèpiānwénzhāngzhàoyòuchénglerénmenzhēngxiàngchuányuèdeduìxiàng。 

<rb>进</rb><rt>jìn</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>谋</rb><rt>móu</rt><rb>划</rb><rt>huá</rt><rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>退</rb><rt>tuì</rt><rb>则</rb><rt>zé</rt><rb>著</rb><rt>zhe</rt><rb>书</rb><rt>shū</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt>:<rb>近</rb><rt>jìn</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>盛</rb><rt>shèng</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>衰</rb><rt>shuāi</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>云</rb><rt>yún</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>物</rb><rt>wù</rt>

liángchāoháixiěguòběnhuànxiǎoshuō,quèqiēshuōyīnggāijiào zhènghuànxiǎoshuō ,míngwéi xīnzhōngguówèilái ,xiězuòdeshíjiānshì1902nián,chàngxiǎnglezhīhòu60niánzhōngguóshèhuìdeshǐbiànqiān,jìngrángēnxiànshíyǒuzhewéixiàngzhīchù。 

zàishūzhōng,guóliánjun1běijīnghòu,nánfāngshěngfēnfēn,tuōqīngzhèng,1912nián, zhōnghuámínzhǔguó chéng,dìngdōunánjīng,qīngcháohuángluózàitián退tuìwèi,bìngbèituīwéi zhōnghuámínzhǔguó rènzǒngtǒng。 suǒwèi luózàitián ,guānghuángàixīnjiàoluó· zǎitián。 luózàitiánzǒngtǒngrènjiéshùhòu,zào zhōnghuámínzhǔguó degōngchénhuángqiángbèituīwéièrrènzǒngtǒng。 

fānkāizhēnshídeshǐ,menhuìjīngxiàn,jìngrángēnxiǎoshuōzhōngmiáoxiědejīngréndexiàng!xīnhàimìnghòu,shìnánfāngshěngfēnfēn,zhōngguómínguóshìchéng1912nián,shǒudōushìnánjīng, luózàitián suīráncúnzài,dànànleqīngzhèngniándezhòngyàorényuánshìkǎi,érqiězhōnghuámínzhǔguódemìngyuánxūnmíngwéihuángqiáng,liángchāodeběnshì yánhuángsūnnéngqiáng ,dànzàozhōnghuámínguódeyuánxūnyǒuhuángqiáng,huángxìng,qiáng。 yàozhīdào,1902niándehuángxìngháizhīshìtōngdeběnliúxuéshēng,liángchāonéngzhīdàohòuhuìyǒumedechéngjiù。 

,zhèjiùshìliángchāodeguòrénzhīchù,yòngdejīngyàn、 xuéshí,xiāntuīyǎnchūlewèiláishíniándeshèhuìbiàn。 ránér,jìngshìluànshìxiāoxióng,zàiqiángrénbèichūdeshídài,zhīnéngyòngzhèzhǒngfāngshìláibiǎoduìshèhuìdejiě。 

1926

nián,liángchāohuànshàngle尿niàozhèng,zhùjìnleběijīngxiéyuànzhǔnbèishǒushù。 yīndeshēngwàng,zhèshǒushùyǐnleshùréndeguānzhù。 érqiě,dāngshízhōng西delùnzhànzhènghuǒ,zuòwéizhōngguózuìhǎode西yuàn,běijīngxiéyuànshòulerénmendegōng。 deshì,xiéyuànzàizhèshǒushùzhōngjìngránchūxiànlezhòngshī,jiāngliángchāojiànkāngdeyòushèndāngchénghuànbìngdezuǒshènqiēdiàole。 zhègènglefǎnduì西derénmendegōng。 érbìnggāohuāngdeliángchāo,shíquèxuǎnlezhànzàixiéyuànzhèbiān,qiángchēngbìngxiělepiān debìngxiéyuàn ,quànjiā biéyàojièzhèhuíbìngwéikǒushí,shēngchūzhǒngfǎndòngdeguàilùn,wéizhōngguóxuéqiánjìnzhīzhàngài 。 

1929

nián1yuè19,dàizōngshīliángchāoyǒngyuǎnshàngleyǎnjīng。 zàizhuīdàohuìshàng,hǎoyǒushěnshāngdewǎnliánwánměigàikuòledeshēng: sānshíniánláixīnshì,xīnzhīshí,xīnxiǎng,shìshuíhuàn?bǎiqiānzǎihòulùnxuéshù,lùnwénzhāng,lùnrénpǐn,yǒugōngpíng。  

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

827| 94| 580| 768| 834| 550| 898| 467| 152| 283|