讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京pk10开奖记录快开:天下之中 河洛之地的地缘浅析

来源:讲历史2018-06-29 14:09:17责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】黄河与洛水交汇,孕育出了河洛之地,它的地缘中心就是洛阳城,在历史上自夏朝起,被许多朝代定为首都司隶,这么一个被历朝历代统治者看中的地方,自然有其得天独厚之处,下…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

huángluòshuǐjiāohuì,yùnchūleluòzhī,deyuánzhōngxīnjiùshìluòyángchéng,zàishǐshàngxiàcháo,bèiduōcháodàidìngwéishǒudōu,zhèmebèicháodàitǒngzhìzhěkànzhōngdefāng,rányǒutiānhòuzhīchù,xiàmiànkāishǐfèn。 

luòyángwèizhōngyuánpíngyuán西,dāngshàng tiānxiàzhīzhōng zhèmínghào,ránérzàidài,wàngxiǎnshǒudepíngyuánbìngshìyùnwénmíng,yīnwéiānquánxìngchà,suǒshìgāoānquánxìnghǎodehuánggāoyuán(shǎn西shān西),shíshàngyǒuzhemendenóngtiáojiàndeyuánwèi,luòyángpén,zhèngchùzàihuánggāoyuánzhōngyuánpíngyuánzhījiān,yīnwéizhèshūniǔzuòyòng,cáiyǒuletiānxiàzhīzhōngdemínghào。 

luòyángpéndeqíngkuàng

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

zhōnghuángkuàngzhìjiùshìluòyángpéndefànwéi,

fāngxiàng------------------------xiàngjiēbǎnkuài----------------------guān

běimiàn---------------------------nèi-------------------------mèngjīn

dōngmiàn---------------------------zhōngyuán-------------------------láoguān

西miàn------------------------dōng、 guānzhōng----------------------hánguān

nánmiàn----------------------zhōngyuánnán、 nányáng------------------lóngmén(què)

zhàkànluòyángwèishìsāizhī,miàndōuyǒuménshǒu,ránércóngzhèngzhìjiǎokàn,zhèzhǒngxíngrán使shǐluòyánggōutōngfāngyòuyǒudìngdeānquánxìng,dànshìcóngjun1shìjiǎowèizhemiàndeguāndōuyàojun1duìshǒu,tóngyàng,luòyángzhōubiānrènbǎnkuàizhànlezhè,jiùděngtóubàogěilesānmiànderén。 chūnqiūshídàiwèimíngjīngréndechǔzhuāngwáng,zàijiàngshēnghuózàishuǐdehúnróng,tōnglecóngnányángdàoluòyángdetōngdàohòu,céngxiàngzhōuwángwèndǐng,dànzhōngjiūháishìyīnwéizhèyuányīnfànglezhànlǐnghuá。 tóngyàngsānguóshídedǒngzhuó,jìnguǎnyǒushānzhīxiǎn,guāndōngzhūhóuxīn,zuìzhōngháishìyīnwéisānmiànshòuzhànluètàiér退tuìchūluòyáng,fǎnhuílelǎojiāguānzhōng。 jiànzhèkuàiwángzhězhī,méiyǒutǒngtiānxiàběnderén,shìméiyǒubànzhǎngjiǔzhànzhède。 

luòyángdeběimiàntōngdào

luòyángběimiànshìhuáng,liúshìchùchùde,wǎngwǎngyàotiāoxuǎnshuǐhuǎnzhǎizhīchù,zhèzuìyǒumíngdekǒujiùshìmèngjīn,zǎozàizhōuwángzhòushí,jiùyòngguòzhèkǒu,dànhuángkǒuzhǐzhèchù,guāndōngzhūhóuwéigōngdǒngzhuóshí,dāngshídenèitàishǒuwángkuāng,jiùtúnzhùzàiyángjīn,wàipíngxiàn(xiǎopíng)。 

 nèitàishǒuwángkuāng,qiǎntàishānbīngtúnyángjīn,jiāngzhuó。 zhuóqiǎnbīngruòjiāngpíngyīnzhě,qiánqiǎnruìzhòngcóngxiǎopíngběi,ràohòu,zhījīnběi,zhěluèjìn。 ------sānguózhìdǒngzhuóchuán 

liúyǒuhěnduōfāng,shānquèróngfānguò,yīnluòyángpéndetǒngzhìzhěwǎngwǎngqīngxiàngyuèguòhuáng,nèitǒngzhì,ránhòutàihángwángwéipíngzhàng。 tàihángwángzhīyǒusāntiáoxiǎodàotōngháng,jiùshìzhemíngdetàihángxíng(xing2)zhōngdezhǐguānxíng、 tàihángxíng、 báixíng,zhōngzhǐguānxíngliánjiēnèidōng,tàiháng、 báixíngdōushìliánjiēnèishàngdǎng。 

sānguóshíhànxiànzàidǒngzhuóhòushìcóngguānzhōngfǎnhuíluòyáng,de线xiànjiùshìcóngguānzhōngdàodōngjun4deān,ránhòuzàizhāngyángdejiēyīngxiàzǒuzhǐguānxíngdàonèi,zuìhòuhuídàoleluòyáng。 

zhìliǎngtiáoliánjiēshàngdǎngdedào,yīnwéishàngdǎngzàisānguóbìnghuóyuè,gāogàntáowǎngjīngzhōuzǒudedōngguānzhōngguān线xiàn,bìngwèixiàluòyáng,suǒjiùjiǎngle。 

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

luòyángpéndedōngmiàntōngdào

luòyángdōngmiànzhīyǒutiáodào,jiùshìmíngdǐngdǐngdeláoguān(chénggāo),láoguānshìchūnqiūshíjìnguówéilewēixiézhèngguósuǒzhù,zuǒhuángyòukàosōngshān,shìxiǎnyàoshǒunángōng,yīnguāndōngzhūhóudǒngzhuóshíbìngwèizàidòngjìngōng,、 zhěn、 huáxióngdōushìzàinán线xiànlóngménzhīwàifángyuánshùsūnjiān,zhīhòudǒngzhuófàngluòyáng,cáocāoshìjìngōngchénggāo,jiéguǒzàiyíngyángbiànshuǐjiùbèiróngbài。 

chǔhànzhēngshí,liúbāngshǒuyíngyáng,yíngyángzàiláoguānwài,liúbāngwéishímeshǒuróngfángshǒudeláone?zhèshìyīnwéiyíngyánghòumiànjiùshìáocāng,liúbāngguǒ退tuìhuíláo,děngfànglezhèliángcāng,jiùhěnnánxiàngxiàngchíxià,wài退tuìhuíláoshìruòtiānxiàzhūhóu,shìhěnshīrénwàngdeshìqíng。 luòyángdenánmiàntōngdào

lóngménzhèmíngyǒudiǎnshēng,zhèguānshìxióngěrshānshānsuǒjiá,xiǎnyàochéngláo。 

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

cóngzhōngkàndàolóngménnánmiàndeshuǐyǒuxiǎodepíngyuán,dànyīnwéishuǐméiyǒulóngménzhèyàngtiānhòudeguānfáng,yīnméibèiluòzhīdexīn,sānguóshíguāndōngzhūhóugōngdǒngzhuó,nán线xiànyóuyuánshùsūnjiān,yuánshùpàisūnjiānzàiyángchéngzhùzhā,bèiyuánshàopàiláidezhōuángsuǒbài,cóngyángrénchéngfāngxiàngjìngōngdǒngzhuóquèlexiǎodezhànguǒ,zhěnhuáxióngbèibài,dǒngzhuójun1suīránháiyǒulóngménxióngguānzhàng,dànshìsānmiànshòudejiǒngjìng使shǐdǒngzhuófànglefángshǒudesuàn,退tuìchūleluòyángpén。 luòyángde西miàntōngdào

luòyáng西miànshìzhōngtiáoshān、 xiáoshān、 huángpínghángzàojiùdexiáohántōngdào,xíngjiào,xiānkàn。 

zhèshìqínguójìngōngzhèngguóbèiyǒudeshānggāoyōuhuílái,yòubèijìnguódezhemíngdexiáozhīzhàn线xiàn。 

dōng(jìnguó)jìnluòyáng

liǎngtiáo线xiàn,shìzǒuzhōngtiáoshānzuǒ,ránhòu沿yánhuángběizhìtàiyáng,guòxiáoshān,zhìluòyáng。 

lìngtiáozǒuzhōngtiáoshānzhōngtiáoxiǎo,zhíjiēdàomáojīn。 

èrtiáoshìyǒumíngdejiǎdàoguódeshēng,guódewèizhìjiùshìzhōngtiáoshānzhōngxiǎopén,guóguózàiguónánmiànshǒushǎnzuòwéidōngzhōuhuángshìde西mén,jìnxiàngōngwéilekòngzhìxiáohántōngdào,jièguómièleguóguóránhòuhuíshīmièleguó。 

guānzhōng(qínguó)jìnluòyáng

zhīyǒutiáo,cóngtóngguānguòhánguāndàoshǎn(jīnsānménxiáshì),zuìhòuhuòcóngběixiáodàojīngmiǎnchídàoluòyáng,huòcóngnánxiáodào沿yánluòshuǐzhìluòyáng。 

zhōngtóngguānshìcáocāozàijiànānyuánniánwéilefángbèiguān西chāoděngrénsuǒjiàn,jiànānshíliùniáncáocāo西zhēng,chāojiùzàitóngguānduìzhì,cáocāocóngfēnglíng,pàihuǎngcóngbǎn,jìn西,ràoguòlechāodetóngguānfáng线xiàn。 xiáohántōngdàoxiáng

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

yǒurénnénghuìwènwéishímezhíjiēcónghuángshùnliúérxiàne?zhèwènqǐngkànběnrényángbiāozěnmehuíde。 

xiànyuē:chū,zhělìngtiāndōngxià,tàiwèiyángbiāoyuē: chénhóngnóngrén,cóngdōng,yǒusānshíliùtān,fēiwànchéngsuǒdāngcóng。  liúàiyuē: chénqiánwéishǎnlìng,zhīwēixiǎn,yǒushīyóuyǒuqīng,kuàngjīnshī,tàiwèimóushì。  nǎizhǐ。 

jié:běnwénzàigěihēidetóngzhìxiēzhīshí,yīnnèiróngjiàohuò,érqiěwéilejiǎnshǎopiānhěnduōshǐshìjiàndōuméijiǎng,jiǎngledexiáng,guǒyǒupéngyǒuyuànjiéxiángtǎolùn,huānyíngláiběnlóutàntǎo。 

xiēshǐliào

nèitàishǒuwángkuāng,qiǎntàishānbīngtúnyángjīn,jiāngzhuó。 zhuóqiǎnbīngruòjiāngpíngyīnzhě,qiánqiǎnruìzhòngcóngxiǎopíngběi,ràohòu,zhījīnběi,zhěluèjìn。 zhuóshāndōngháojiébìng,kǒngníng。 --------sānguózhìdǒngzhuóchuán

guōxiétiānháidōuméi。 tiānbēnfèngyíng,fèngzhī。 zǒunánshān,fèngjiāngjun1dǒngchéngtiānháiluòyáng。 jué、 huǐqiǎntiān,xiàng,zhuītiānhóngnóngzhīcáoyáng。 fèngzhāodōngbáishuàihánxiān、 cái、 děng,jué、 zhàn。 fèngbīngbài,juéděngzòngbīngshāgōngqīngbǎiguān,luègōngrénhóngnóng。 èrtiānzǒushǎn,běi,shīzhòng,háng,wéihuánghòuguìréncóng,zhìyáng,zhǐrénjiāzhōng。 sānfèng、 xiānděngsuítiāndōuān,chéngniúchē。 tàiwèiyángbiāo、 tàihánróngjìnchéncóngzhěshírén。 xiānwéizhēngdōng、 cáiwéizhēng西、 zhēngběijiāngjun1,bìngfèng、 chéngchízhèng。 qiǎnróngzhìhóngnóng,jué、 děnglián,háisuǒluègōngréngōngqīngbǎiguān,chéngchēshùchéng。 shìshíhuángchóng,suìhàn,cóngguānshízǎocài。 zhūjiāngnéngxiàng,shàngxiàluàn,liángshíjìn。 fèng、 xiān、 chéngnǎitiānháiluòyáng。 chūguān,xiàzhǐdào,zhāngyángshíyíngdào,bài。 --------sānguózhìdǒngzhuóchuán

xiànyuē:chū,zhělìngtiāndōngxià,tàiwèiyángbiāoyuē: chénhóngnóngrén,cóngdōng,yǒusānshíliùtān,fēiwànchéngsuǒdāngcóng。  liúàiyuē: chénqiánwéishǎnlìng,zhīwēixiǎn,yǒushīyóuyǒuqīng,kuàngjīnshī,tàiwèimóushì。  nǎizhǐ。 dāngběi,使shǐchuán。 tiānhángàn,àngāoxià,dǒngchéngděngmóuxiàngyāo。 shízhōnggōngzhōnggōng,shǒuchíshíjuàn,nǎijuànliánwéiniǎn。 hángjun1xiàowèishànghóngduō,lìnghóngqián,nǎixiàdēngchuán。 zhěshènzhòng,qiǎnchuánshōuzhūzhě,jiēzhēngpānchuán,chuánshàngrénrènduànzhǐ,zhōuzhōngzhīzhǐ。 

qiándàoyáng,yuánshùxiàngjiàn。 shùbiǎojiānhángjiāngjun1,lǐngzhōu。 suízhìbīngyángchéng。 dāngjìnjun1tǎozhuó,qiǎnzhǎngshǐgōngchóuchēngjiāngbīngcóngshìháizhōujun1liáng。 shīzhàngmànchéngdōngménwài,dàosòngchēng,guānshǔbìnghuì。 zhuóqiǎnshùwànrénjiān,qīngshùshíxiāndào。 jiānfānghángjiǔtánxiào,chìzhěngdùnhángchén,wàngdòng。 hòujiàn,jiānzuò,dǎoyǐnchéng,nǎiwèizuǒyòuyuē: xiàngjiānsuǒzhě,kǒngbīngxiàngdǎo,zhūjun1ěr。  zhuóbīngjiànjiānshìzhòngshènzhěng,gǎngōngchéng,nǎiyǐnhái。 yīngxióngyuē:chūjiāntǎodǒngzhuó,dàoliángxiànzhīyángrén。 zhuóqiǎnbīngqiānyíngzhī,chénjun4tàishǒuzhěnwéi,wéi,jiāngxiàodōuzhěshènzhòng。 zhěnwéncái,xìng,xuānyányuē: jīnháng,yàodāngzhǎnqīngshòu,nǎizhěngěr。  

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

  zhūjiāngwénérèzhī。 jun1dào广guǎngchéng,yángrénchéngshùshí。 ,shì,dāngzhǐ宿xiǔ,yòuběnshòuzhuójiē宿xiǔ广guǎngchéng,yǐnshí,jìnbīng,tóuxiǎogōngchéng。 zhūjiāngèdànzhěn,zéibàishì,děngxuānyán yángrénchéngzhōngzéizǒu,dāngzhuīxúnzhīránshīzhī ,便biànjìnjun1。 chéngzhōngshǒubèishènshè,yǎn。 shìshì,rénshèn,qiězhì,yòuqiànlěi。 shìjiǎxiū,éryòuxuānyánxiàngjīng,yún chéngzhōngzéichūlái 。 jun1zhòngrǎoluànbēnzǒu,jiējiǎ,shīān。 hángshí,dìngzéi,huìtiānmíng,便biànhái,shíbīng,jìngōngchéng。 chéngshǒu,穿chuānqiànshēn,zhěnděngnénggōngérhái。 jiāntúnliángdōng,wéizhuójun1suǒgōng,jiānshùshíkuìwéiérchū。 jiānchángzhechì,nǎituōlìngqīnjìnjiāngmàozhezhī。 zhuózhēngzhúmào,jiāncóngjiāndàomiǎn。 màokùn,xià,guànzhǒngjiānshāozhù,yīncǎozhōng。 zhuówàngjiàn,wéiràoshùzhòng,dìngjìnjiàoshìzhù,nǎi。 jiānxiàngshōubīng,zhànyángrén,zhuójun1,xiāodōuhuáxióngděng。 --------sānguózhìsūnjiānchuán

shìshí,shùqiǎnsūnjiāntúnyángchéngzhuó,shào使shǐzhōuángduóchù。 shùqiǎnyuèjiāngōngáng,shèng,yuèwéiliúshǐsuǒzhōng。 --------sānguózhìgōngsūnzànchuán

zhuóyángwéijiànjiāngjun1、 nèitàishǒu。 tiānzhīzàidōng,yángjiāngbīngzhìān,bàiānguójiāngjun1,fēngjìnyánghóu。 yángyíngtiānháiluò,zhūjiāngtīng
yángháiwáng。 --------sānguózhìzhāngyángchuán

shìshíshàotúnnèi,miǎo、 dài、 mào、 túnsuānzǎo,shùtúnnányáng,zhòutúnyǐngchuān,zài。 zhuóbīngqiáng,shàoděnggǎnxiānjìn。 tàiyuē: bīngzhūbàoluàn,zhòng,zhūjun1?xiàng使shǐdǒngzhuówénshāndōngbīng,wángshìzhīzhòng,èrzhōuzhīxiǎn,dōngxiànglíntiānxià
suīdàohángzhī,yóuwéihuàn。 jīnfénshāogōngshì,jiéqiāntiān,hǎinèizhèndòng,zhīsuǒguī,tiānwángzhīshí。 zhànértiānxiàdìng,shī。  suíyǐnbīng西,jiāngchénggāo。 miǎoqiǎnjiāngwèifènbīngsuítài。 dàoyíngyángbiànshuǐ,zhuójiāngróng,zhàn,shìshāngshènduō。 tàiwéiliúshǐsuǒzhōng,suǒchéngbèichuàng,cónghóngtài,dùn。 róngjiàntàisuǒjiāngbīngshǎo,zhànjìn,wèisuānzǎowèigōng,yǐnbīnghái。 --------sānguózhìcáocāochuán

<rb>天</rb><rt>tiān</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>河</rb><rt>hé</rt><rb>洛</rb><rt>luò</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>地</rb><rt>dì</rt><rb>缘</rb><rt>yuán</rt><rb>浅</rb><rt>qiǎn</rt><rb>析</rb><rt>xī</rt>

zhūjiāngshìshíguānzhōngzhūjiāngyáo,chāosuíhánsuí、 yángqiū、 kān、 chéngděngpàn。 qiǎncáoréntǎozhī。 chāoděngtúntóngguān,gōngchìzhūjiāng: guān西bīngjīnghàn,jiānzhàn。  qiūyuè,gōng西zhēng,wèishūyuē:zhěduōyán guān西bīngqiáng,zhǎngmáo,fēijīngxuǎnqiánfēng,dāng 。 gōngwèizhūjiāngyuē: zhànzài,fēizàizéi。 zéisuīzhǎngmáo,jiāng使shǐ,zhūjun1dànguānzhīěr。  chāoděngjiáguānérjun1。 gōngchízhī,érqiánqiǎnhuǎng、 zhūlíngděngbǎnjīn,西wéiyíng。 --------sānguózhìcáocāochuán

 • 《温公易说》,北宋司马光撰。 司马光,字君实,号迂夫,陕州夏县(今属山西)人,世称涑水先生,历官天章阁待制兼知谏院、龙图阁直学士、翰林学士、枢密副使、尚书左仆射兼门下侍郎等,追封温国公。 《温公易说》详情>>

  2018-06-29 10:08:16
 • 花垣苗族的节庆日为什么这么多?花垣苗族怎么庆祝自己的节日?

  花垣苗族节庆较多,除春节、春社、清明节、端午节、中秋节、重阳节等与汉族相同的节日外,最具表性的有如下节庆:赶年场(调节)农历正月,各地苗民自行约定地点、日期赶场。是日,男女老少身着盛装聚会,各地艺人歌详情>>

  2018-06-29 09:18:40
 • 古代的“冤家”竟是指仇人也可指情人

  古代的很多文学作品中,“冤家”一词常常用来称呼那些被一个人似恨而实爱、给自己带来苦恼而又舍不得的人。于是,古代的民间就有了“不是冤家不聚头,冤家聚头何时休&rdqu详情>>

  2018-06-29 09:18:38
 • 清朝科学家明安图:开启卡塔兰数的先河

  明安图是清朝著名的科学家,他在算数圆周率的研究中取得了巨大的成功,还成功地绘制出了我国古代的地形地图。那么明安图简介中是怎样介绍这一人物的呢?明安图雕像明安图简介中介绍明安图是清朝蒙古族人,他出生于1详情>>

  2018-06-29 09:18:35
 • 东汉光烈皇后阴丽华简介 阴丽华是怎么死的

  阴丽华(5年—64年3月1日),南阳郡新野县(今河南新野)人。光武帝刘秀原配,东汉第二任皇后。春秋时期名相管仲后裔,汉明帝刘庄的生母。阴丽华在历史上以美貌著称,刘秀还是一个尚未发迹的没落皇详情>>

  2018-06-28 14:36:21
 • 姚兴有多少个子女 后秦文桓帝姚兴的子女都是谁

  后秦文桓帝姚兴(366—416),字子略,羌族,赤亭(今甘肃陇西西)人,后秦武昭帝姚苌长子。394—416年在位。姚兴在前秦时任太子舍人。后秦建国后立为皇太子。姚苌每次出征都留详情>>

  2018-06-28 14:36:18
 • 杨过和小龙女差多少岁 杨过和小龙女有孩子吗

  结论:杨过上终南山时是13岁多一点,在全真教呆了接近一年(三个季度)后14岁,在古墓呆了两年后16岁,开始练《玉女心经》。这段时间大约三年。小龙女在杨过上终南山时正好是18岁生辰,杨过16岁时,她接近详情>>

  2018-06-28 14:36:14
 • 俞岱岩被谁弄残废了?俞岱岩最后结局死了吗

  俞岱岩是被番僧阿三弄残废了。番僧阿三,火工头陀的传人,不但学了他的武功,也尽数传了他狠戾阴毒的性儿,用般若金刚掌伤了俞岱岩厉声道:后被收于赵敏手下。俞岱岩最后结局死了吗原著中俞岱岩并没有死。而是残废了详情>>

  2018-06-28 14:30:58
 • 直系军阀是指哪股势力?占据地区现在是什么位置

  直系军阀是民国军阀中北洋军阀派系之一,曾长期控制北京政权代表人物为冯国璋、曹锟、吴佩孚、孙传芳等人。其中曹锟在1923年通过有争议的选举成为中华民国大总统。直系基本上都受到英美的支持。1916年袁世凯详情>>

  2018-06-28 14:30:55

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

安西王阿难答是谁 爱育黎拔力八达与阿难答

安西王阿难答蒙古族作为中国的一个少数民族,其历史也是十分悠久的,在中国的诸多朝代之中,便有由蒙古族掌握大权,一统天下的时...详情>>

931| 663| 789| 908| 364| 924| 754| 673| 614| 883|