讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10预警破解:第一任司法部部长史良的人生轨迹简介

来源:讲历史2018-07-03 09:45:17责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】早年经历史良(1900—1985),中国法学家、政治家、社会活动家;女,字存初,1900年3月27日生,江苏常州人。出身于世代书香之家的史良,在八个兄弟姊妹中行…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com zǎoniánjīng

shǐliáng(1900 1985),zhōngguóxuéjiā、 zhèngzhìjiā、 shèhuìhuódòngjiā
,cúnchū,1900nián3yuè27shēng,jiāngchángzhōurén。 

chūshēnshìdàishūxiāngzhījiādeshǐliáng,zàixiōngmèizhōngháng,yòubǐngchéngleqīnjuèqiángdepǐnqīngànliàndezhì。 yīnjīngjié,shǐliángzhídào14suìcáizhèngshìjìnjìnxiànshīfànxiǎoshū。 dànzàixiàoqián,gēnqīnshū,cóngxuéshí广guǎngbìngyǒudìngxīnxiǎngdeqīndetántiānshuōzhōngdǒngleduōshǐshì,yóuménglechūdemínshíàiguóxiǎng。 

1919

niáncānjiā yùndòng,dānrènchángzhōushītóngxuéhuìdehuìzhǎng,háibèituīwéishěngzhōngxué、 chángzhōunánshīshīsānxiàoxuéshēngliánhuìdehuìzhǎngjiānpíngzhǔrèn,cānjiālexuéjièliánhuì。 wéilechájìnhuò、 dòngshāngjiègōngrénshìgōng,jīngchángzàiwàijìnhángxuānchuányǎnjiǎng,duōhándiànwéngàojun1chūshǐliángdeshǒu。 1922niánshǔjiǎshǐliángcóngjìnshīhòu,zàihǎoyǒuzhùxià,jìnshànghǎizhèngxuéxué,yīnwéigǎndàozàijiùzhōngguócānzhèngshìyáoyuǎndeshì,dànxuéwéishòudelǎobǎixìngbāngdiǎnmáng。 

<rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>任</rb><rt>rèn</rt><rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>法</rb><rt>fǎ</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>轨</rb><rt>guǐ</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

1925

nián  yùndòngzhōng,shǐliángcānjiāleshìwēiyóuháng,gāo fǎnduìguózhǔ 、  dǎomàiguózéi dekǒuhào,zhìbèi,tiānhòucáibèishìfàng。 suíhòuháizhǔbiānlemíngwéi xuěchǐ dekān,xuānchuánmín,fǎnduìlièqiángqīnluè。 

1926

niánzàizhèngxuéjiùjiān,shǐliángcānjiālegāixiàoxuéshēngfǎnduìxiàozhǎngzhīzhòngjīnqiánguǎnjiāoxuézhìliàngdedòuzhēng,jiéguǒ4tóngxuébèikāichú。 shǐliángshífènpíng,zǒushàngjiǎngtái,xiàozhǎngjiǎng,使shǐxiàozhǎngqióng,shǐliáng100míngtóngxuésuízhīchéngxiàotuán,shí,zhènghǎowángkāijiāngchéngshànghǎixué,yóujièdezhemíngrénshìdǒngkāngwéixiàozhǎng。 shǐliáng100duōmíngcānjiāxiàotuándetóngxué便biàndōutuōzhèngxuéjìnshànghǎixué,hòushǐliángjiùchéngledǒngkāngdeménshēng。 

<rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>任</rb><rt>rèn</rt><rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>法</rb><rt>fǎ</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>轨</rb><rt>guǐ</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

    shīshēng

shǐliáng1927niáncóngshànghǎixuézhuānmén,yīnwéishìxué,dàoshīzhèngshū,bèifènpèidàonánjīngguómínmìngjun1zǒngzhèngzhìzhèngzhìgōngzuòrényuányǎngchéngsuǒgōngzuò,deshàngshìguómíndǎngqīngdǎngwěiyuánhuìdezhòngyàoguān,shēngxìngjuèqiángzhèngzhídeshǐliángfēichángzēngè,liǎngrénchùchùduì,jiǔshǐliángjiùyǒudezuìmíngbèi。 zàizhōngshǐliánglexiēkāngkǎijiù、 níngdegòngchǎndǎngrén,kàndàolejiùzhōngguójiānduìdàifànréndefēiréndàozuìhángguómíndǎngfǎndòngpàidezhǒngzhǒnghēiàn,liǎngyuèhòu,deqīntōngguòdǒngkāngqǐngcàiyuánpéichūmiàn,cáiyíngjiùchūlái。 

1930

niánshǐliángcéngdàoqīngdǎoguómíndǎngbiéshìdǎngrènxùnzhèngzhǔrèn,bànniánhòuhuídàoshànghǎi。 zhèshíshànghǎixuégǎimíngshànghǎixuéyuànbìngjīngjiāozhǔnàn,shǐliánglǐngdàoleshīzhèngmíng。 

1931

niánkāirènshī,céngrènshànghǎishīgōnghuìzhíhángwěiyuán,háijiālegòngchǎndǎngshèzàishànghǎidewàiwéizhī mìngréndàozǒnghuì ,rèngāihuìshī,céngbànduōyíngjiùdèngzhōngxià、 rènbái、 xióngjǐndīng、 fāngzhīděngzhōnggòngxiàdǎngyuándeànjiàn。 

kàngjiùguó

 jiǔ·  shìbiànhòu,běnguózhǔjīngtūndōngběisānshěng,bìngjiājǐnqīnluèhuódòng,huáběibiànchéngdezhímín。 guómíndǎngzhèngmiàntuīhángduìkàngzhèng,miànjiājǐnfǎngòngjìnhángnèizhàn。 

1935

nián8yuè1,zhōnggòngzhōngyāngbiǎole wéikàngjiùguógàoquántóngbāoshū ,hàozhàoquánguótuánjiélái,tíngzhǐnèizhàn,zhìkàng。 zàizhōngguógòngchǎndǎngkàngmíntǒngzhàn线xiànzhèngdeyǐngxiǎngxià,shànghǎidekàngjiùwángyùndòngpéngzhǎn,shànghǎijièjiùguóhuìxiānchéng,shǐliángtóngzhìshìrénzhī,bìngbèituīxuǎnwéishì。 shànghǎiwénhuàjièjiùguóhuìchénghòu,shǐliángtóngzhìbèixuǎnwéizhíhángwěiyuán。 

1936

nián,běnguózhǔqīnluèyàngèngjiāxiāozhāng,mínwēijìnjiāshēn。 5yuè31,quánguójièjiùguóliánhuìzhèngshìchéng,xuǎnsòngqìnglíng、 shěnjun1děng40rénwéizhíhángwěiyuán,shǐliángtóngzhìshìzhōngzhòngyàoyuán。 wéiletuīdòngguómíndǎngkàng,céngtóngshěnjun1、 zhāngnǎi、 shāqiānzuòwéijiùguóhuìdedàibiǎo,dàonánjīngqǐngyuàn,bìngcānjiākàngjiùwángdexuānchuánhuódòng。 guómíndǎngzhèngwánshíháng rǎngwàixiānānnèi defāngzhēn,11yuè22hànrándǎilejiùguóhuìlǐngdǎorénshěnjun1、 zhāngnǎi、 zōutāofèn、 gōng、 shāqiān、 wángzàoshí、 shǐliáng,zhìzàolezhènjīngzhōngwàide jun1 zhī。 

<rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>任</rb><rt>rèn</rt><rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>法</rb><rt>fǎ</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>轨</rb><rt>guǐ</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

shǐliángshì jun1 zhōngwéidetóngzhì,zàizhōngjuéréndeyòujiàngyīnmóu,jiānchíàiguózuìdezhèngchǎng,zhídàoshìbiànhòukàngzhànkāishǐhòu,zàiquánguórénmíndeshēngyuánzhōnggòngzhōngyāngdedūnxiàcáibèisòngqìnglíng、 xiāngníng、 zhīděngyíngjiùchū。 

kàngzhànzhēngjiānshǐliángrènguómíncānzhènghuìcānzhèngyuán,wéileduìkàngjiǎngjièshídecáitǒngzhì,guómíncānzhènghuìdekàngzhījiùguóhuì、 zhōnghuámínjiěfànghángdòngwěiyuánhuì、 zhōnghuázhíjiāoshè、 xiāngcūnjiànshèpài、 guójiāshèhuìdǎngzhōngguóqīngniándǎnggòngtóngyùnniàngchéngtǒngdezhī,1941nián3yuè19zhōngguómínzhǔzhèngtuántóngméngchéng,jiùguóhuìwéiquánméiyǒujiā。 zhídào1942niánshǐliángcáisuíjiùguóhuìjiāzhōngguómínzhǔzhèngtuántóngméng。 

wéishìyīngxíngshìdeyào,1944nián9yuè19zàizhòngqìngzhàokāilezhōngguómínzhǔzhèngtuántóngméngquánguódàibiǎohuì,juédìngjiāngzhōngguómínzhǔzhèngtuántóngménggǎiwéiréncānjiāwéichǔdezhōngguómínzhǔtóngméng,réngdǎngpàirénshìzhānglándānrènzhǔ。 

1945

nián9yuèzhōngguómínzhǔtóngméngzhòngqìngshìwěiyuánhuìchéng,shǐliángdāngxuǎnshìwěiwěiyuánjiānzhīwěiyuán。 1945nián11yuè,zàizhōngguómínzhǔtóngméngquánguódàibiǎohuìshàngshǐliángbèizēngxuǎnwéimínméngzhōngyāngwěiyuán、 mínméngzhōngyāngchángwěiyuán。 

fǎnduìnèizhàn

kàngzhànzhēngshènghòu,máodōngzhǔ、 zhōuēnláizhǔdàozhòngqìng,tóngjiǎngjièshítánpàn,chéngle shuāngshíxiédìng ,juédìnghángyóudǎngpàicānjiādezhèngzhìxiéshānghuì(jiǎnchēng jiùzhèngxié ),gòngshāngguóshì。 shǐliángtóngzhìdānrènzhōngguómínzhǔtóngméngdàibiǎotuándewèn,mínménglǐngdǎoréndào,tóngzhōngguógòngchǎndǎngqiēzuò,wéizhēngmínzhǔ、 fǎnduìcái,zhēngpíng、 fǎnduìnèizhàn,tóngfǎndòngshìjìnhánglenáodedòuzhēng。 jiùzhèngxiéhuìhòu,shǐliángtóngzhìhuídàoshànghǎi,zhíhángshī,tóngshícānjiāmínzhǔmìnghuódòng。 

1947

nián10yuè,guómíndǎngzhènghànránxuānmínméngwéifēituán,使shǐmínméngtíngzhǐgōngkāihuódòng。 

1948

nián1yuè,mínméngzàixiānggǎngzhàokāijièsānzhōngquánhuì,juédìngtóngzhōngguógòngchǎndǎngjǐnzuò,wéituīfānjiǎngjièshícáizhèngquánzhúměiguózhǔdeshìwéizhōngguóérdòuzhēng。 shǐliángtóngzhìyīndāngshíchùjìngnénggǎngcānjiā,céngwěituōgǎngcānjiāquánhuìdeshāqiāntóngzhìdàibiǎochū。 suíhòugēnmínméngzǒngjuédìng,zàishànghǎijiànlemínménghuádōngzhíháng,bìngdānrènhuádōngzhíhángzhǔrèn。 

<rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>任</rb><rt>rèn</rt><rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>法</rb><rt>fǎ</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>轨</rb><rt>guǐ</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

zàibáikǒngxià,shǐliángtóngzhìzhìwánqiángcóngshìmínméngdexiàgōngzuò,zàixuānchuánmínzhǔ、 bǎomínméngzhī、 liánqúnzhòngděngfāngmiànzuòleduōgōngzuò。 shànghǎijiěfàngqián,guómíndǎngfǎndòngpàisōucháledezhùzhái,bìnglìngdǎi,zàizhèwēinánshí,shànghǎijiěfàngle,shǐliángcáimiǎnzāoshǒu。 

1949

nián6yuè,shǐliángtóngzhìdàoběipíng,cānjiāzhōngguórénmínzhèngzhìxiéshānghuì(jiǎnchēng xīnzhèngxié )dechóubèigōngzuò。 9yuè,mínméngdàibiǎodeshēnfèncānjiālezhōngguórénmínzhèngzhìxiéshānghuìjièquánhuì,bìngbèixuǎnwéijièquánguówěiyuánhuìwěiyuán。 zàishàngshùshǐjìnchéngzhōng,wéimín、 mínzhǔmìngdeshèngjiànlemièdegōng。 

    jiànguózhīhòu

1949

nián9yuè21,shǐliángzuòwéimínméngdàibiǎochūlezhōngguórénmínzhèngzhìxiéshānghuì,xīnzhōngguóchénghòu,rènzhǎngzhèngyuànzhèngzhìwěiyuánhuìwěiyuán,háibèixuǎnwéiquánguóliánzhíhángwěiyuán、 zhǔ,quánguózhèngxiéchángwěihuìwěiyuán、 zhǔ,quánguórénchángwěihuìwěiyuánzhǎng,1950niánshǐliángzàimínméngzhōngquánhuìshàngbèixuǎnwéichángwěi,1953niánkāishǐdānrènmínméngzhōngyāngzhǔ。 

1957

niánhòu,yóu zuǒ de线xiàngànrǎo,gāngkāishǐjiàndezhìzāodàohuài,bèichèxiāo,shǐliángyóuzhǎnggǎirènrénchángwěiwěiyuán。 

 wénhuàmìng bàohòu,shǐliángzāoshòupàn,bèizàofǎnpàichāojiā、 lìngxiějiǎnchácānjiāláodòng,xìngérshòudàozhōuēnláizǒngdebǎo,cáimiǎnzāogèngdezāinán。 

    wǎnniánshēnghuó

1976

nián1yuè,shǐliángdezhàng殿diàndòng(1907 1976)zài怀huáiniànzhōuēnláizǒngdezhuīhuìshàngyán,huízǒngduìdeqīnqiēguān怀huáishí,qíngdòng,tòngshīshēng,jiéguǒyòunǎoxuèxìngshì,使shǐshǐliángdejiànkāngshòudàoyánzhòngdeshānghài。 

1976

niánfěnsuì rénbāng hòu,zhōnggòngshíjièsānzhōngquánhuìdechūnfēng,使shǐzhōngguóyòukāishǐlexīndezhēngchéng,mínméngzhòngxīnhuīhuódòng,shǐliángduìzhèzhòngzhuǎnshégǎndàoyóuzhōnggāoxìng,1979nián10yuèmínméngquánguódàibiǎohuìxuǎnshǐliángrènzhǔ。 

<rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>任</rb><rt>rèn</rt><rb>司</rb><rt>sī</rt><rb>法</rb><rt>fǎ</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>部</rb><rt>bù</rt><rb>长</rb><rt>zhǎng</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>轨</rb><rt>guǐ</rt><rb>迹</rb><rt>jì</rt><rb>简</rb><rt>jiǎn</rt><rb>介</rb><rt>jiè</rt>

shǐliángzàirénmíngòngguóguòle36chūnqiū,míngjiěfàngqiánshuōguòderénmínshìzhǔrén? guānshìzhǔréndegōngdehuà,quánxīnquánwéirénmín,wéishèhuìzhǔguó,yán,fèngshènjiǎn? 

jiěfànghòu,jiāngzài1948niánchéngbànjiànchǎnànhuòdeshànghǎishízhuàngfángbàochóuquánxiàngěiguójiā,lìngdòngsāncénglóude60jiānfánggěimínméngshànghǎishìwěizuòbàngōngyòng。 

1985

nián9yuè6,shǐliángyīnbìngshìshì,shēnhòuméiyǒugěiqīnshǔliúxiàrènchǎn。 

 • 北宋政治人物张士逊生平简介 张士逊是怎么死的

  张士逊(公元964年—1049年),字顺之,阴城(今湖北老河口)人,一说故均州(今湖北丹江口市)人。北宋政治人物、诗人。宋太宗淳化三年(992)举进士第,为均州郧乡县(今湖北郧县)主簿,除详情>>

  2018-07-02 11:05:05
 • 明朝李善长究竟有没有后代?李善长的后代是谁

  根据历史资料记载,李善长的留有后代的,而且李善长的长子李祺更是明朝的驸马。不仅仅是李善长的长子李祺没有死,就连李善长其余的三个儿子也因为公主的求情,没有遭到株连,从而保全了性命。李祺身为李善长的长子,详情>>

  2018-07-02 09:21:04
 • 古代女性野蛮的避孕法 直接吃毒药清洗下身

  在现代的避孕药具出现之前,过去的女子她们是如何采取避孕措施的呢?史书上鲜有记载,野史上也不多见,影视剧里也是轻描淡写了之。巩俐出演的一部电影,就有这样一个情节:一位妓女在接客之前,喝下一种汤药,说是喝详情>>

  2018-07-02 09:21:00
 • 北宋宰相张齐贤生平简介 张齐贤是怎么死的

  张齐贤(942年—1014年),字师亮,曹州冤句(今山东菏泽南)人,徙居洛阳(今属河南),宋代著名政治家。进士出身,先后担任通判、枢密院副史、兵部尚书、吏部尚书、分司西京洛阳太常卿等官职,详情>>

  2018-07-02 09:20:56
 • 阿朱的妹妹是谁?阿朱的妹妹阿紫个人简介

  阿紫,金庸武侠小说《天龙八部》人物,是段正淳与情妇阮星竹所生之次女,脸目姣好,为阿朱的妹妹。其性格专一痴情、刁蛮任性、敢爱敢恨,但在丁春秋门下长大,自小被星宿人养大,性格行事十分毒辣。曾惩??得?,毁康详情>>

  2018-06-30 12:09:55
 • 著名思想家嵇康在文学和音乐上造诣如何?

  嵇康的《声无哀乐论》是一部对音乐颇有研究的著作,书中不仅对音乐有无哀乐,音乐能否做到移风易俗有介绍,还涉及音乐美学这一个大学问,他讨论音乐的本质和本体问题。提出音乐是客观存在的影响,哀乐是人们的情感被详情>>

  2018-06-30 12:09:52
 • 后燕国君主慕容熙荒淫至极 历史该如何评价慕容熙

  古往今来有很多痴情的皇帝,不过痴情到惊悚的地步就不多了。慕容家就出了这么一位痴情得丢了江山、丢了尊严,最后丢了性命的皇帝。公元402年,慕容熙将中山尹苻谟的两个女儿纳入后宫,姐姐苻娥封为贵人、妹妹苻训详情>>

  2018-06-30 12:09:49
 • 古希腊著名的数学家欧几里得的成就有哪些

  我们今天所学的几何知识大部分的内容来自于一本叫做《几何原本》的数学巨作中。那这部数学著作是出自谁手呢?没错,它来自两千多年的前的古希腊数学家欧几里得之手。想不到深奥有趣的几何居然在两千多年前就被研究出详情>>

  2018-06-29 17:33:33
 • 古龙到底有多爱朱七七?古龙把朱七七写的到底有多好?

  古龙对朱七七朱七七是古龙笔下着墨最多的女子,可见古龙对她有多么喜爱,她几乎集全天下女人的美好于一身,她是明艳的美好的,没有人会不喜欢她,古龙着墨如此之多,对她疼爱有加,她也许就是光大男性心中一个美好的详情>>

  2018-06-29 17:33:30

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

揭秘三国史上第一喷子诸葛亮是如何骂死王朗的

三国演义里,谁的口才最好?那当然要数诸葛亮了!诸葛亮曾经孤身前往江东,凭三寸不烂之舌,将江东的谋士说的汗颜无地,真可谓称的...详情>>

759| 158| 509| 283| 831| 944| 320| 531| 114| 879|