讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京pk10故障:为什么当日本人来侵华时,"少帅"张学良会下令“不抵抗”呢?

来源:讲历史2018-06-29 15:37:59责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】“九一八”之夜,张学良在未经向南京国民政府请示的状况下,向东北军下达了“不抵抗”命令;在此后的相当长的一段时期内,张学良也仍然坚持“不抵抗主义”。对此,张学良在…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

 jiǔ zhī,zhāngxuéliángzàiwèijīngxiàngnánjīngguómínzhèngqǐngshìdezhuàngkuàngxià,xiàngdōngběijun1xiàle kàng mìnglìng
zàihòudexiàngdāngzhǎngdeduànshínèi,zhāngxuéliángréngránjiānchí kàngzhǔ 。 duì,zhāngxuéliángzàiduōchǎng,dōushíshùjīngguò,tǎnchéngrénrèn。 

<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>本</rb><rt>běn</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>来</rb><rt>lái</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt>,"</ruby><ruby><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>帅</rb><rt>shuài</rt>"</ruby><ruby><rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb class=

 kàng ne?">()zhāngxuéliáng

1945

nián8yuè,kàngzhànshèng。 dōngběilǎoduìzhāngxuéliángbiǎoxiànchūxúnchángdeqíng,使shǐzhānghěngǎndòng。 nián1yuè3,zàizhōngxiědào:

jīntiānzǎochéntǎngzàichuángshàngméilái,luànxiǎng,xiǎngdàodōngběiderénmenduìréndewèn,zhèdānshìgǎnqíngdewènle,zhēnjiàocánkuì,nánguòdele。 shuōkàngzhànjiēduàn,shìháogòngxiàn。 dāngniánzàidōngběishí,qiánshìchénglǎorénderùn,hòuláiguòzhízhèngsānnián,dànduìfāngméiyǒuzào,yīnwéideyōngzhōngyāng,làizhōngyāng,cáiyǒulezhōngdōngwèn,duìémángdezhànshì。 jiǔdeshìbiàn,pànduàndecuò,yīngdecuò,zhìchéng kàng ,ér使shǐdōngběitóngbāoshuǐshēnhuǒshínián,jīntiānmenfǎnérduìdechéng,zhèzhēnjiàotàinánguòle!

zhāngxuéliángdezhèduànchéngrèn pànduàndecuò,yīngdecuò,zhìchéngkàng ,bìngméiyǒujiāngrèntuīgěibiérén。 

<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>本</rb><rt>běn</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>来</rb><rt>lái</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt>,"</ruby><ruby><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>帅</rb><rt>shuài</rt>"</ruby><ruby><rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb class=

 kàng ne?">

1990

nián,zhāngxuéliángjiēshòutánggāng访fǎngtánshícéng zhèngzhòngshēngmíng , kàngdemìnglìngshìxiàde。 shuōkàngshìzhōngyāngdemìnglìng,shìde,juéduìshìde。  shuō:

xiànzàijiùgěijiǎngzhèkàngdeshìqíng。 dāngshí,yīnwéifèngtiānběndeguānhěnjǐnzhāng,shēnglezhōngcūnshìjiànděnghǎoshìqíng。 shíjiùyǒuleguānběnfāngmiàndeqíngbào,shuōběnyàoláitiāoxìn,xiǎngjièzhetiāoxìnláikuòshuāngfāngdemáodùn。 míngbáima?jīngyǒulezhèyàngdeqíngbào。 suǒ,kàngdemìnglìngshìxiàde。 xiàdesuǒwèikàngmìnglìng,shìzhǐyàogēnchōng,láitiāoxìn,kāi,duǒkāi。 

dāngtánggāngtándào mentīngleshíduōniánle,dōushìzhèshuōne,dōushuōshìjiǎnggōnggěidezhǐlìngne。  zhì,zhāngxuéliángliánliánbiǎoshì: shì,shì,shìde。   zhèshìgāizhèngdeshì,gāijiǎnggōngdeshì。  

<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>本</rb><rt>běn</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>来</rb><rt>lái</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt>,"</ruby><ruby><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>帅</rb><rt>shuài</rt>"</ruby><ruby><rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb class=

 kàng ne?">

1991

nián5yuè28,zhāngxuéliángzàiniǔyuējiēshòudōngběitóngxiānghuìhuìzhǎngsōnglínděngrén访fǎngtánshíshuō: shìmendōngběijun1xuǎnkàngde。 dāngshípànduànběnrénhuìzhànlǐngquánzhōngguó,méirènqīngmendeqīnluè,suǒjìnliàngmiǎnběnrén,gěimenkuòzhànshìdejièkǒu。  háishǒu,háikǒu。  shìxiàdezhǐlìng,jiǎngjièshíguān。  

deliàoháiyǒuhěnduō,zàiyǐnle。 

jiàn,cóng1946nián1yuè3de,dào1991niándewèn,zhāngxuéliángshǐzhōngwánquánchéngdān kàng derèn,cóngwèishèbiérén。 

shěnyángshìfèngde lǎo ,shìzhāngzuòlín、 zhāngxuéliánglàishēn、 degēn,wéishímedāngběnrénláiqiǎngzhànzhèkuàibǎoshí,zhāngxuéliánghuìxiàlìng kàng ne?zhè,menyàoyǐnyòngzhāngběnréndelìngduànzhìjīnshàngwèibiǎode kǒushùshǐ le。 1992nián1yuè2,zhāngxuéliángzàitáiběijiēshòuzhāngzhī、 zhāngzhībǐngmèi访fǎngwènshíshuō:

dànzhōngyāng,jiùshìliánmen()gēnběnméigēnrén。 xiǎng?zěnmexiǎng?(néng)gènghuài,běngènggāoxìng。 běnjiùwàngya  le,(dōngběijiùshì)zhànlǐngde  menbàile,jiāoshè(shí)(jiù)péichángle  ()zhīdàozěnyàngshǔshìguò  rénjiāběnrénshīlái  zhěngmenguòya  menshíhòuméigēn  jiùshìyóuduìdǎoluàn,zhè,zhèngmiàndezuòzhànháng  rénjiādāngshí  gēnběnrénzhàng,tóujiàng,shèngréndōuyàoya  běnjun1rénshízàipèi。 (jiǔshìbiànshí)rènwéiběnshìtiāoxìn,zhǎodiǎnfán,(xiàngmen)duōyàodiǎnhǎochù。 (menběn)hǎoxiàngdànpèngshítóu,juéduìguòde。 

zhèduànhuàshìlúnxuéqǐngréngēnyīnzhěngde。 wéibāngzhùzhěnéngjiàoshùnchàngdiǎn,tiānjiāleshǎoshù,kuòbiǎoshì。 

zàizhèduànhuà,jiāngzhāngxuéliángjiāngxiàlìng kàng deyuányīnjiǎnghěnqīngchǔ,shìduìběnqīnhuádexīn,rènwéizhīshìbānxìngde tiāoxìn , zhǎodiǎnfán 
shìrènwéizhōngliǎngjun1jun1xuánshū,gēnběnguòběnrén。 zàizhèliǎngdiǎnzhōng,zuìzhǔyàodeshìèrdiǎn。 

<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>日</rb><rt>rì</rt><rb>本</rb><rt>běn</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>来</rb><rt>lái</rt><rb>侵</rb><rt>qīn</rt><rb>华</rb><rt>huá</rt><rb>时</rb><rt>shí</rt>,"</ruby><ruby><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>帅</rb><rt>shuài</rt>"</ruby><ruby><rb>张</rb><rt>zhāng</rt><rb>学</rb><rt>xué</rt><rb>良</rb><rt>liáng</rt><rb>会</rb><rt>huì</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt><rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb class=

 kàng ne?">

guānzhāngxuéliángjuézàishānhǎiguānduì xiǎojiākàngzhàn shì,zhāngxuéliángzàijiēshòuzhāngzhīmèi访fǎngwènshícéngtánguòshì,huídāngshídeduìhuàqíngkuàng:

wāngjīngwèi:

 zàishānhǎiguāndìngyàoběn! 

zhāngxuéliáng

wèn: zhōngyāngzhèngyǒushímezhǔnbèi?  méiyǒu(zhǔnbèi)?shèng,wéishímehái? 

jiàn,zhāngxuéliángdāngshífǎnduìběnzuòzhàndeyóuháishì shèng ,jiùnéng  。 zhīsuǒjiānchí kàngzhǔ ,yǒudewéiluó。 

zhāngxuéliángchēng àiguókuáng ,deàiguózhǔxiǎngzǎozài20shì20niándàixíngchéng。 ránér,zàimiànlínqiángjìngōngshí,quèzàizhǔzhāng kàng 。  kàng dāngránshìjuéduìcuòde,ránér,rénmenquènéngchéngrèn,jiùzǒngéryán,zhāngxuéliángréngshìàiguózhǔzhě。 

 zhāi zhǎoxúnzhēnshídejiǎngjièshí yángtiānshí(zhe)zhòngqìngtuánchūbǎnshèshòuquánzuò稿gǎojiàn

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

天下之中 河洛之地的地缘浅析

黄河与洛水交汇,孕育出了河洛之地,它的地缘中心就是洛阳城,在历史上自夏朝起,被许多朝代定为首都司隶,这么一个被历朝历代统...详情>>

806| 362| 669| 564| 551| 264| 777| 667| 675| 286|