讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10电脑直播视频下载:顾颉刚 | 昙花一现的周王室:说说西周君王的那些事儿

来源:讲历史2018-06-27 13:53:39责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】文 | 顾颉刚摘自《国史讲话·上古》,上海人民出版社2015年7月,转载已获出版社授权自从公亶父和公刘奠定了周国的基业,太王、王季和文王扩大了周国的地盘,武王和…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>顾</rb><rt>gù</rt><rb>颉</rb><rt>jié</rt><rb>刚</rb><rt>gāng</rt>

tánhuāxiàndezhōuwángshì:shuōshuō西zhōujun1wángdexiēshìér">

<rb>顾</rb><rt>gù</rt><rb>颉</rb><rt>jié</rt><rb>刚</rb><rt>gāng</rt>

tánhuāxiàndezhōuwángshì:shuōshuō西zhōujun1wángdexiēshìér">

<rb>顾</rb><rt>gù</rt><rb>颉</rb><rt>jié</rt><rb>刚</rb><rt>gāng</rt>

tánhuāxiàndezhōuwángshì:shuōshuō西zhōujun1wángdexiēshìér">

wén|jiégāng

zhāi guóshǐjiǎnghuà· shàng ,shànghǎirénmínchūbǎnshè2015nián7yuè,zhuǎnzǎihuòchūbǎnshèshòuquán

cónggōngdǎngōngliúdiàndìnglezhōuguóde,tàiwáng、 wángwénwángkuòlezhōuguódepán,wángzhōugōngliǎngshāng,liándàimièleduōshāngdeguó,jiàngleduōguójiā,fēngjiànleduōxiōngyīnqīn,huànlíngtōng,使shǐzhǐ,zàochéngtǒngdemiàn,zhōuwángquánzhī便biànchāoguòleshāngdequánshèngshídài。 chéngwáng、 kāngwángzhīshì,tiānxiàānníng,rénmínxiūyǎngshēng,shífènshū,tīngshuōzhèshíniánbiānjìngméiyǒurénfànguòzuìde。 guòzhōujiādequánshèngshídàizhīyǒuzhèduǎnduǎndeduàn,cónghòujiùzàizhǎngdeshuāiruòāiyánxiàle。 

zàizhāowángshí,nánfāngdechǔjiùwěnlái。 zhāowángqīndàibīngzhēng,xìngqiáohuàile,chénzàihànshuǐ
chǔrénzhuī,quánjun1méizài。 wángshí,xiánquǎnrónggòngshǎo,西zhēngtǎo,zhuōdàoróngwáng,róngrénqiāndàotàiyuán。 hòuláiróngyòudàilǐnglejiǔzhōu,bīngdàoshàng,wángyòngle怀huáiróuzhèng,mìngjun1wéidōngfāngzhūhóuzhīzhǎng,suànhuǎnxiàle。 xiàngchuánwángzuìhuānyóuwán,leyuàn,yàozàitiānxiàsuǒyǒudedàoshàngdōuyìnzhedechēliàngdehén。 dàojun4,mìngzàowéi,zhǎngběiháng,xiāndàozhīdōu,shéxiàng西háng,dēngkūnlúnshān,yóulexuán,jiànzhe西wáng,zàiyáochíshàngxiàngchàng,zhíyóudàotàiyángluòjìndeyānshāncáihuílái,gòngzǒulesānwànqiān。  shānhǎijīng shàngdeduō西biānshénfāng,jìngchùchùxīnshǎngguò。 zhèběnzǎiyóudezhuānshū,jiàozuò tiānchuán ,yòujiàozuò zhōuwángyóuháng 。 shūzhōngdehuàzhēnzhēnshìlìngwèn,xiǎngláiwángzhǎngzhēngdeshìqíngzǒngshìyǒuguòde,huānpǎodeshìhǎoshìyǒude。 hòuchuánledài,méiyǒushímeshì,menjǐnzhīdàowángqiāndōudàoquǎnqiū。 dàowángshí,céngmìngguógōnglǐngliùshītàiyuánzhīróng,zhídàoquán,huòqiān。 zhètàiyuánzhīróngjiùshìwángsuǒqiāndequǎnróng。 hòuláiwánghuànbìng,jiǔquán,zhūhóudōubēnzǒumíngshānchuāndǎo,jiànzhūhóuduìdegǎnqíngshízàicuò。 

wángzhīhòushìwáng,quèshìwèihěnzhuānzhìdejun1zhǔ,yòujiāoào,yòubàonuè,yòuyònglehuānzhuānderónggōngzuòqīngshì。 rénmínchīdetòngshēnle,miǎnduìpíng。 gěizhàogōngtīng,jiùjiànwángdào: zhèyànggànxià,rénmínshòuzhùle! wáng,zhāolewèiguódelái,jiàomenzhēnchápíngderén,zhuādàoshā。 rénmen,gǎnzhíshuō,zàishàngjiàn,zhīyǒuzhòuzhòuméi,dèngdèngyǎn,láibiǎoshìmenxīntóudefènhèn。 wáng,huànzhàogōnglái,duìshuō: kàn,menshuōluàndàoshìshìgěijìnzhǐle?xiànzàimenzhēngǎnkāikǒule! zhàogōngháishìhěnzhōngshíquàngàodào: zhèzhǒngbànguòshìmendezuǐzhùér。 yàozhùrénmíndezuǐzhùshuǐháinán。 zhùleshuǐ,tiānfángchōngjué,shāngrénránhěnduō。 zhùlezuǐ,huìshēngtóngyàngdejiéguǒ!zhèzǒngshìzhǎngjiǔdeshì! wángrénghuìdehuà。 guòlesānnián,rénmínzàirěnnàixiàle,jiùhángjìnwánggōng,wángdǎngzhù,táodàofénshuǐzhīpángdezhì。 wángdetàimíngjìng,duǒzàizhàogōngjiā,rénmíntīng,xiǎngjièchū,yòuzhàogōngdejiābāowéilelái。 zhàogōngcǔndào: cóngqiánjiànwáng,zhīshìtīng,jiéguǒnàochéngzhèyàng。 xiànzàitǎngrènrénmínzàijiāshāwángtài,chéngledebào!zhèwànwàn使shǐ! jiùrěntòngdeérjiǎzhuāngletài,sòngchūgěirénmínxièhèn。 shítiānxiàzhǔ,yǒugòngguózhījun1míngjiàode,hěnyǒuzhèngzhìgàncái,zhūhóutuīchūláidàihángtiāndezhíquán,suǒshǐshàngchēngzhèshíwéi gòng 。 gòngshínián,wángzàizhìle,gòngzuòlezhēnwáng。 qiàqiàzhèniánhàn,zhànbodebiǎoshìshìwángzuòsuì,hǎozàirénmíndefènzǎopíngle,zhàogōngjiùtàijìngqǐnglechūlái,láiānwèiwángdehúnlíng,zhūhóumenzhīdàozhèshìzhēntài,jiāméiyǒuyán,fèngwéitiān
gòng退tuìhuídeguó,xiāoyáozàile。 

tàijìngwèi,shìwéixuānwáng。 xuānwángshǎoniánzāojiān,suǒwèizhīhòuhěnkěntīngxìnzhàogōngdeshuōhuà,zhìzhèngshì,shíyǒuzhōngxìngxiàng。 shìshídewàihuànyòutàiduōle,西běiyǒuróng,dōngnányǒu,nánmiànháiyǒuchǔ。 zhàogōngshìzhōuwéngōnghòuderén,ānnèirǎngwài,qiēdōuyǒunéngbàndào。 shíyǒuèhóuliánlenánhuáidōngqīnluèdōngnán,zhàogōnglǐngwángshī,。 chéngshèngjìnbīngjiāng、 hàn,huàdìnglezhōudenánjiè。 hòurénzànměi,shuōpíngjun1měitiānbǎi。 zòujiézhīhòu,xuānwángjiāfēngzhàogōngshānchuāntián
19yòufēngdejiùshēnxiè,mìngzhàogōngquāndìngjiāng,liángshí,jiànzhùchéngguōqǐnmiào,jiàozhènnánfāng。 tiānxiàpíngjìng,zhàogōngjiùzàichéngzhōuzhàolezōngzhūhóu,móugòngtóngdetuánjié,kāihuìzhī,zuòleshǒushī,shìshuō: qiēderénméiyǒuxiōngháihǎode。 féngshímehuànnánshēng,zhīyǒuxiōngmencáinénggòuxiàngjiùpéngyǒune,menzhīyǒuzàipángbiānkōngtànle。 ránxiōngmenyǒushí,zàijiāménqiángjiàlái,shìyǒuwài,jiùhuìtóngxīnlezàizhèshí,hǎopéngyǒuduìyǒushímebāngzhùne! zhōushìfēngjiàndefǎnshēnshuō,wàngduōzōngzhūhóutuánjiéwéi,使shǐwángshìdewèigèngjiāgǒng。 zhàogōngduìbǎixìnghěnyǒuēnhuì,suǒmenjiùchángchángniàn,céngzuòshīdào: màoshèngdegāntángshù,jiājiǎnkǎnya,shìzhàocéngzàixiàmiànxiūguòdeya!dànkǎn,shéduànleya!dànshé,wānleya! zhēnshìshuōjìndeàizhīqíng。 zhàogōngjiūjìngniánle,bāngxuānwángnián,jiùshìle。 

wángshíróngrénkòuquǎnqiū,shāleqínzhòngdetóng。 xuānwángchūnián,mìngqínzhòngwǎngtǎo,xìngshī,qínzhòngyòugěimenshā。 xuānwángzhàoqínzhòngzhuānggōng,gěibīngqiānrén,lehuíshèngzhàng。 cóngwángquǎnróngqiāndàotàiyuán,wángshíjīngguò,dàoxuānwángshíyòudòngláile,nàorénmínsàn,huǐleshǎodeshìjiā。 quǎnróngzhùzài,yǒuniánliùyuèjìnzhōudejīngchéng,zhíjìndàojīngshuǐdeběimiàn。 xuānwánggǎnmìngnánzhòngyǐnbīngkàng,zuòleguīdezhànzhēng,cáimengǎnhuítàiyuán。 zhīdàochǔguóchènzhezhōucháodehuì,chūshīběixiàng,xuānwángmìngfāngshūdàilesānqiānliàngzhànchējiāofēng,yòuchǔrénbài,zhuōdàoduōérguī。 guóyuèyuèshì,xuānwángqīnzhēngtǎo,réntīngdàozhèxiāo,jiāzhèndònglái,zhànjiùpíngdìngle。 cóngshàngduōzhànshìkànlái,xuānwángdegōngshuōshífènxuān。 shìzhōuréndeliàngyòngjiéérwàideshìyànháishìgāozhǎng。 céngpàibīnggōngtàiyuándequǎnróng,méiyǒujiéguǒ。 liánlejìnguótiáoróngbēnróng,yòubàilehuílái。 jiāngshìzhīróng,shìbài。 sàngbàizhī,jiùtàiyuánderénmíndiǎnshùdào,chōuxuǎnchūzhuàngdīngláizuòhòubèijun1。 zàideniánsuīshēnróng,dànwǎnhuílezhōuwángguódeshuāiyùnle。 

cónggònghòu,zhōngguófāngyǒuzhèngquèdeniánshǐ。 xuānwángzàiwèishíliùniánshì,yōuwángwèi。 yōuwángsuànshì西zhōulièwángzhōngmìngyùnzuìhuàidewèi。 zàichūnián,mìngshìliùzhīróng,bài,shìle。 róngwéiquǎnqiū,yòuqínxiānggōngdeshìlehuí。 èrnián,zhōudenèishēngzhèn,gāoànxiànwéishēn,shēnshēngwéigāolíng,shānbēngle,jīng、 wèi、 luòsānchuāndōugànjiéle。 jiēliányòufànzhekōngqiándezhǎnghànzāi,shàngzhǎng,tiānxiànghuǒshāoyàng。 méiyǒushéncéngdǎo,shēngzhīdàoyòngleduōduōshǎoshǎo。 duōrénmín,yǒude饿èle,yǒudetáowángdàobiéchùle,liúxiàláidehěnyǒuxiàn。 menduìtiānhàodào: hàotiāndeshàng,nándàozhēnkěnràngmenhuóxiàlema?menduìzhèyàngdegōngjìng,nándàoháinǎomenma? zàizhèbānshíhòu,zhèwángguókuàiyàojiěle,piānpiānyōuwángtīngxìnleqīngshìhuáng,ràngzuòchūduōmǎnréndeshì,fāngmiànyōuwángyòuchǒngàibāo,fèishēnhòu,shēnhòusuǒshēngdetàijiùliándàifèidiào,gǎibāozhībānwéitài。 jiùtáodàodewàijiā,lewàishēnhóu,shēnhóujiùyuēzēngguóquǎnróngliánbīnggōngzhōu,zàishānxiàmiànyōuwángshāle,bāole,jìndàojīngchéngwángshìdebǎoqiǎngguāngle。 fèishíme,jiùzōngzhōumièdiào。 zhèshìyōuwángshínián,cóngshāngláidàozhèshíyuēèrbǎishíniánguāngjǐng。 shàshíjiéshùlewén、 、 chéng、 kāngdeguāngróng。 

gǎojīngcán,néngzàizuòdōuchéng,shēnhóujiùzàiguóletàijiùwéiwáng,shìwéipíngwáng。 zhūhóuduìpíngwángdebàochóushādedòngyǒumǎnde,yōuwángháiyǒuérmíngjiàochén,bèidōngguódeguójun1hànwéitiān,yīnwéijiàndōuzàixié,chēngwéixiéwáng。 shíèrwángbìng,nánběixiàngduì,jīngguòleèrshínián。 qiánxuānwángfēngguòdewángyǒuzhèng,wéizhènghuángōng,gēnzheyōuwángzàishān,huángōngdeérgōng,kuīdōngguókuàiguózèngsòngleshí,qiānguódàoluòdōngmiàndexīnzhèng,xiàshǒu,tūnmièlezèngdeguókuài,zhèxiàxiéwángjiùshīdiàokào。 jìnwénhóuyòunánláishāxiéwáng,píngwángfāngzuòletiānxiàgòngzhǔ。 zhèshíqiāndàozhōuwéngōngsuǒzhùdedōngdōuluò,suǒhòurénchēngmenwéidōngzhōu。 fén、 wèiliúdewáng,gàifàngle。 píngwángshíjiǔniánshìyǐngōngdeyuánnián,zhèniánshìxiàngchuánkǒngsuǒzuòdechūnqiūjīngdenián,cóngchūnqiūshídài。 zàizhèshídàizhōng,zhōuwángsuīrángāogǒngzàizhūhóudeshàngmiàn,dàntiānxiàdezhòngxīngǎihuàndàozhǔdemíngxiàle。 

guójiārénwén北京赛车pk10前五技巧<rb>顾</rb><rt>gù</rt><rb>颉</rb><rt>jié</rt><rb>刚</rb><rt>gāng</rt>tánhuāxiàndezhōuwángshì:shuōshuō西zhōujun1wángdexiēshìér">

zhǎngànèrwéiguānzhù(hào:gjrwls)

dìngyuè

<rb>顾</rb><rt>gù</rt><rb>颉</rb><rt>jié</rt><rb>刚</rb><rt>gāng</rt>

tánhuāxiàndezhōuwángshì:shuōshuō西zhōujun1wángdexiēshìér">

diǎnxiàfāng yuèyuánwén lejiěgèngduōguóyuánchuàngchǎnpǐn

   

 • 水浒传后半部分为什么看着让人心寒?诏安后下场如此惨烈!

  《水浒传》的前半部,讲述了梁山好汉们的诸多风采,让人热血,拍手称快,使读者们记住了这些有血性却命途多舛的英雄好汉,打虎英雄武松、三拳打死恶霸的鲁达、怒杀李鬼的李逵……但是在作品的后详情>>

  2018-06-26 18:12:06
 • 罕见的民国彩色照片,看了你什么感受?

  这是一组罕见的民国元年的彩色照片,当我们看到一百年前祖国的光景的时候,时光的烙印牢牢的将我们的祖辈定格在了那个时代。当印象记录像是唤醒了我们前世的记忆,有哪些场景让人念念不忘,又惹人深思呢?一条街那个详情>>

  2018-06-26 18:12:03
 • 袁绍唯亲是用,造就麾下第一猛将连曹操都要敬其三分

  袁绍是三国时期不可忽视的一个人,纵然和曹操争雄吃了败仗,在当时,也是一个比较厉害的角色。早年,曹操对袁绍很是害怕。袁绍手下也是能人辈出,其中最让人看重的自然是自己的外甥高干。不管怎详情>>

  2018-06-26 16:20:22
 • 安倍的噩梦成真了?专家称中国将用这一狠招彻底压垮日本

  图为中国工业级机器人。我们知道,中国现在已经成为全世界第一大工业国家,强大的工业是支撑战争的基础,也是建设一支强大军队的保障,解放军为什么能在10几年内实力大大增强,靠的就是强大的详情>>

  2018-06-26 16:20:20
 • 同样是神汉,他靠一言帮赵匡胤建立宋朝,而他几乎葬送北宋江山

  在古代,当人力无法完成一件事情时,人们往往把希望寄托于天上的神力,于是一帮神汉就出现在了历史舞台上,有些人自称会观天象预测未来;有些人自称有神力,可以辅佐帝王。这些人的出现与否虽然详情>>

  2018-06-26 16:20:17
 • 这名德国人为什么成为红都瑞金的“太上皇”?

  1932年春,李德以优异的成绩从伏龙芝军事学院毕业后,被苏军总参谋部派往中国从事情报工作。李德与尤尔特每星期与临时中央负责人博古和洛甫见一次面交谈一些政治和军事问题。1933年初,详情>>

  2018-06-26 13:41:45
 • 李清照:半世颠沛流离,一生诗情画意

  大河百代,众浪齐奔,淘尽万古英雄汉;词苑千载,群芳竞秀,盛开一只女儿花。入夜金华闻雨泣,南渡仓惶,魂梦长江隔。独自飘零人不识,归来谁共秋花摘。 惟喜芳祠留故国,窗下清泓,能浣凌云笔详情>>

  2018-06-26 13:41:42
 • 揭秘王熙凤为何喜欢阳光下的床上风月?

  一部《红楼梦》描写的是金陵贾府由盛到衰的历史,写尽了古代社会的人间百态,也写尽了上流社会春花秋月。在《红楼梦》中金陵贾府,不论是少男少女,还是少夫少妇,无不精于风流、通晓风月。但是详情>>

  2018-06-26 13:41:40
 • 民国最后一个迷人的 “学阀”

  李济(1896.-1979),字济之,湖北钟祥人。清华毕业后留美,获哈佛大学人类学博士学位。中国考古开山之人,曾主持安阳殷墟等重大考古发掘。他有一个梦想。详情>>

  2018-06-26 11:24:10

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

88| 478| 571| 561| 407| 756| 309| 341| 632| 499|