讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10攻略群:旅行 | “建筑史上的但丁”造梦未完圣家族大教堂:等待结局的石头史诗

来源:讲历史2018-07-03 13:42:59责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】最常出现在游人镜头里的圣家族大教堂东立面, 也是诞生立面。 其与西侧的受难立面, 南侧的荣耀立面, 共同象征了耶稣一生的三个阶段, 南立面尚在修建之中文 |黄薇…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

zuìchángchūxiànzàiyóurénjìngtóudeshèngjiājiāotángdōngmiàn,shìdànshēngmiàn。 西deshòunánmiàn,nánderóng耀yàomiàn,gòngtóngxiàngzhēngleshēngdesānjiēduàn,nánmiànshàngzàixiūjiànzhīzhōng

wén|huángwēi

 guójiārénwénshǐ 2016nián3yuèshàngjiā稿gǎojiàn,wèijīngshòuquán,yánjìnzhuǎnzǎi,huānyíng广guǎngzhěrénmíngfènxiǎngzhìpéngyǒuquān。 

sāiwàncéngchēngsāiluóshì shìjièshàngzuìměidechéngshì ,ānshēngzànyángzhèzuòchéngdefánhuáyǒu 西bānde ,měiniányuēyǒuduō800wàndeyóuyǒngzhèzuòyángguāngcànlàn、 hǎishuǐzhànlánderénchéngshì。 dàosāiluóyǒuzhòngyàodeyóu  kànjiànzhù,1999niáncéngyīnfēngduōcǎidejiànzhùhuòyīngguóhuángjiājiànzhùxuéhuìjīnjiǎng,zhèshìgāijiǎngwéibāngěichéngshìzhěngérfēidānjiànzhù。 wéishūróngzuòchūzuìgòngxiàndedāngshǔāndōng· gāo。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

āndōng· gāo

gāobèigōngrènwéi20shì西bānzuìjiéchūdejiànzhùjiā,dejuéduōshùdàibiǎozuòpǐndōuluòsāiluó,zhōng7xiàngxuǎnshìjièwénhuàchǎn。 zuìyǒufènliàngde便biànshìshèngjiājiāotáng,lùnshēnchùsāiluóchù,zǒngnéngpiējiànzhíchāyúnxiāodejiān。 shìwéizuòxuǎnshìdewèiwánchéngjiànzhù。 cóng1882niándònggōngzhìjīn,shèngjiātángjiànle130duōnián,shícáinéngkàndàozhèzuòshénjiànzhùdequánmào?zuìjìnjiāotángguānfāngzhōnggěichūlemíngquèdeshíjiānbiǎo:2017niánshèngjiātángdedǐngchúxíngjiànhǎo,wàijiégòuhuìzài2020niánwánchéng,dào2026niángāoshìshì100zhōuniánzhī,jiànwánzuìgāo170de,xuāngàoquánmiànjun4gōng。 dàoshí,shèngjiātángjiānghuìdàiguódeěrjiāotáng(161.53),chéngwéiōuzhōushìshìjièshàngzuìgāodejiāotáng。 

 31suìjiēxiàjiànzàozhòngrèn 

1852

niángāochūshēngsāiluóyuǎndexiǎochéngléi,jiāshìdàishìzhùguōtiějiàng,gāozuòguòduàngōng,xuéguògōng、 zhùtiě、 。 duìjiāshìcénghuídiǎnpíngdào: nénggǎnshòudàokōngjiān,kànjiàndecúnzài。 yīnwéideqīn、 céngdōushìguōjiàng。 men使shǐshòufěiqiǎn。 guōjiàngdezhízàicóngbiǎomiànzàochū:zàigōngzuòkāishǐqián,xiānkàndàokōngjiāndesuǒzài。 shuō,wénxìngshísuǒyǒuluólúndeshùjiāmen,wàishìzàipíngmiànzhīshàngchuàngzàochūkōngjiāndediāojiā。  

1873

niángāobèisāiluójiànzhùxuéyuàn。 zàixuéxiàoshí,jiùxiǎnchūlehòuxúnguīdǎodemiàn。 gāoyuàncóngxuéxiàobǎndeshèliàn,chángchángzhěngtiānmáishǒushūguǎnxué,chénmiǎnshǐ。 1878niángāohuòjiànzhùxuéxuéshìxuéwèi。 dezuòpǐnshìwéisuǒxuéshètáng,fāngànyǐnhěnzhēng。 xiàoyuànzhǎngháishìgěibānlezhèng, zhēnzhīmenshìzhèngshūbāngěiletiāncái,háishìfēng,zhīyǒuděngshíjiānláizhèngmíngqiēle 。 

1878

nián,shìgāozhíshēngdeguānjiàndiǎn。 jiéshílesāiluódegōngōusāiwéiào· ěr,jiāxíngfǎngzhīdelǐngtóurén。 ěrxīnshǎnggāodeměixīngòu,pángrénkànláifēngkuángdexiǎng,zàiérzǒngnéngyǐnxīnzàntàndehuíyīng。 gāoshìěrwéi: zhèzhēnshìwèilederén,dexiǎngjiùxiàngluólúndeměijiāhuòduōjiādewángyànggāoguì。  zàishèshàng,gāochōngfènyóubiǎo,ércáishàngdehòuzhīyōu。 1886nián,ěrqǐnggāowéishèzhùzháiěrgōng(hòubèilièshìjièwénhuàchǎn), lùnshìcóngjiégòu、 ,háishìkōngjiānfèndejiǎoláikàn,zhèzuòjiànzhùdōuchōngmǎnzhexīn ,gāoyīnérshēngmíngzhuózhe,kāileshàngcéngshèhuìdeshìchǎng。 

1882

nián,dāngwèiyǒuxuéshíbìngxīnzōngjiāodeshūshāng,juānkuǎnchàngdǎojiànzàozuòshèngjiājiāotáng,dāngniándiànkāigōng。 jiànzhùshīwéibèixuǎnzhōng,wéijiāotánghuìzhìlexīnshìdezhǐ,dànyóuzàojiàjuéděngwèndefèn,niánwéizhí,niánjǐn31suìdegāobèituījiànchūrènshèshī。 

jiāotángdeshèbìngfēichuídìngyīn,gāozàizhǎng43niándeshèguòchéngzhōngtíngxiūgǎiwánshàn,zhízhìshēngmìngjìntóu。 jiāndefēngzhìjīnglesānjiēduàn:zǎodedōngfāngzhǔěrfēng,zhōngshìxīnxiàndàizhǔfēng,hòushìránzhǔ。 西bānsānmiànhuánhǎi,běijiēōunánlínběifēi,shǐshàngcéngbèilíntǒngzhìle700nián,shìjiāowénhuàlánwénhuàdejiāohuìzhī。 fēngduōyuándehuánjìng,rànggāocóngjuérènjiànzhùfēng,jiēchéngwéicǎizhòngzhǎngdeduìxiàng。 shèngjiājiāotángjiùle、 luò、 lán、 ěrděngfēngdejīnghuá,zuìzhōngrónghuìchéngshǔgāodeshèbiǎo。 

1900

niánzhīqián,gāozhǔyàogēnwéiyuánláideshèjìnhángchuàngzuò,jǐnzàixiǎofànwéinèishāojiādiàozhěng。 cóng1900niánkāishǐ,néngshìjiànzhùzuòpǐndechénggōngwéizēngtiānlexìnxīn,gāokāishǐguīgǎidòngjiāotáng,cáiyǒulejīnrénmenjiàndeyàng。 

 chōngmǎnwǎntiāntángdeshēng 

cóngsāiluótiěshèngjiātángzhànchūlái,yáoyáoxiàngduìdejiùshìzuìchángchūxiànjìngtóudedōngmiàn。 měidāngqīngchénbèishǔguāngzhàoliàng,jiàngshēngrénshì。 shèngjiātángfènwéisānmiàn,dōngdedànshēngmiàn,西deshòunánmiàn,nánderóng耀yàomiàn,xiàngzhēngshēngdesānjiēduàn。 dànshēngmiànshìwéizàigāoshìshíběnwángōngdemiàn,diāodeshèjun1chūjiànzhùshīběnrénzhīshǒu。 

ànzhàogāodeshèxiǎng,shèngjiātángzǒnggòngjiāngyǒu18zuògāo,zhōngyāng170zuìgāodezuòxiàngzhēng,běimiàn140dehòuxiàngzhēngshèng
lìngwàiměimiàndōubànyǒu4zuòzhōng,gòng12zuò,dàibiǎoledeshíèrménjiànzhùzhǔzhōngyāngháiyǒu4zuò,zhǐdàizhe4wèiyīnchuándàozhětài、 、 jiāyuēhàn。 dāngquánwángōnghòu,cóng12zuòménshàngfàngshèdeqiángguāngjiāngjiāohuìshàng,tóngshízhàoliàngzhěngsāiluódekōng,xiàngzhēngsuǒshuō shìguāngmíng ,gāishìduōmecànlànhuīhóngdejǐng。 

wéilejiāngjiāotángzuòjìnshànjìnměi,gāoshàfèixīnshōuzhìzuòzhǒngdiāoxíng。 wéilebiǎoxiànbèicánbàodeyóutàiguówángshādeshùbǎideyīngér,háizhǎoxúnyīngdexíngxiàngzhìchéngxíng,xuánzàigōngzuòshìhéngliángshàngguāndiàozhěng
gōngzuòrényuányǒushíbèiláidāng,huìshīàosuǒháigāoràngbǎichéngsòngxìntiān使shǐdezàoxíng,jiēzhediāoshīshàngwǎngshēnshàngshígāo, gǎndàozhènfānchángbāndetòng,ràngyūnleguò   yīnwéiguòzhēn,yǒumínzhòngshèngjiājiāotángchēngwéi shítóugòuzhùdemèngyǎn 。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

shòunánmiànshàngbèidìngzàishíjiàshàngdeshòulínxún

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

shòunánmiànshàngde16shù,lùnshìhéngzhe、 shùzhehuòshìxiézhexiàngjiā,dōushì33,dàibiǎolewángshídeniánlíng

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

shòunánmiànqiángshàngdehào、 míng,zhīyǒu(jesus)zhīmíngyòngjīnshì

nánmiànxiànzàiháizàijiànshèzhōng,zhīxiàngduìde西miàn,shìzàigāoshì30niánhòucáikāishǐxiūjiàn。 diāoqúndefēngwéizhībiàn:shìbīngmiànbiǎoqíngduìdexiàzhezhù、 xiūmenjīngkǒngkànzhebèidàizǒu,bèidìngzàishíjiàshàngdeshòulínxún  léngjiǎofènmíngde线xiàntiáo,dāokuòbāndezàoxíng,lěngjun4fēngèngqiēzhōngshòunándezhǔ。 shèngjiātángdexiàngzhēngyǐnchùzài,biànjiāotángdejiē。 miànqiángshàngyǒuhěnduōhàomíng,yīnggāibāohánlehěnduōzōngjiāodiǎn,zhīyǒu(jesus)demíngyòngjīnshì,cóngpiànhuīhēichénzhòngzhōngxiànchūlái。 ménshàngfāngháiyǒu9dezhèngfāngxíngshù,shùlùnshìhéngzhejiā,shùzhejiā,huòshìxiézhexiàngjiā,dōushì33,dàibiǎolewángshídeniánlíng。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

shòunánmiàndediāo

zàishèngjiātángdewàiwéiliúliánwàngfǎndōulequān,jiāotánggèngshìxiájiē,tóngzhēnshídemènghuànshìjiè。 shèngjiātángdeyxíngzhù,tónglǎoshùgēnyàngcóngxiàwǎngshàngzhújiànbiàn,zuìhòubiànchénglezhītiáozònghéngdeshùcóngshēnxiàngtiāndǐng,tiāndǐngànxíngchénglemiàode,xiàngtòuguòwànhuātǒngdìngdebīnfēn。 měishùchāshàngyòuyǒu12xīngzuòdebiāozhì,gāowàngrènréndōunéngzàizhèzhǎodàodexìnyǎng。 duōrénhuìzàimǒushā,gǎnjiào仿fǎngzhìshēnpiànmàodeqiáoshùlínzhōng,zhèzhèngshìgāowàngdàodexiàoguǒ。 deshèjiùshì仿fǎngrán, ránshìběnshǐzhōngkāideshū , zhīyǒufēngcáihuìshìmiáohuìshìjièshàngcúnzàidedōng西! yīnxiǎoshíhòuhuànyǒufēng湿shī,gāowǎngwǎngnéngpéngyǒumenwánshuǎ,yǎngchéngleguānchárándeguàn,zhōngguórénshuōshīrán,shìzhǒngqiánhuàdexuǎn。 sāiluó西běiyǒuzuòméngsāishān,shìzōngjiāoyǐnxiūchǎngsuǒ,shānyóuliàngzhuīxíngshíchéng,jiānyìngdeyánbèifēngshuāngliúshuǐqīnshíchéngdexíngzhuàng。 gāocéngwéizhèdechùxiūdàoyuànshèbàitáng,shēnwéichùdòng,zhíjiējiāngzhèzhǒngdiǎnnuóyòngdàoledànshēngmiàndejiégòuchuàngshànglái。 

gāoshuō,réndechuàngzào,néngchāoyuèshéndechuàngzàorándegāo。 yīnshèngjiājiāotángzàihóngwěi,néngchāoguòsāiluózuìgāofēngde180。 jiāotángnèichúlediàn,háiyǒuxuánzhuǎnjiētōngwǎngdǐng,gàiyǒu120duōgāo,yǒuxióngxīnzhuàngzhìzhěfáng,jiānxīndēngdǐnghòuděngdàideshìsāiluólǎndekāikuòquánjǐng。 lóuzàoxíngwéimiàowéixiāo仿fǎnglehǎiluóniúdewén。 dàoleguānjǐngtái,kànzhōubiānxiàngduìǎidejiān,gènghuìjīngxiànbànyuánxínghòu殿diàndeguànshìzhǒngzàoxíngdemàisuì,érwàiqiángsānjiǎodǐngshàngshèngmǎnlecǎideguǒshí!gèngbiéshèngjiātánglóuwàiqiángniánzhede zàotiān ,sànjiǎoluòménméide、 shéróngyuándexíngxiàng  jiāotángyuánláijǐnzhīyǒuzhuāngyán,háichōngmǎnwǎntiāntángdeshēng。 shùjiātàiluózhèpiànzǒuchūdejiéchūshùjiā:gāo、 jiāsuǒ、 luó、 ,mendeshùcúnzàimǒuzhǒngyǐndegòngtōngzhīchù:shùdexiǎngxiàng,qíngtiānzhēndewèi。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

zàiliàngyùnyòng仿fǎngshēngyuándeguòchéngzhōng,gāoháichūlezhemíngguāndiǎn: zhí线xiànshǔrénlèi,线xiànshǔshàng。  shuōshèngjiātángsuǒyǒuzhù、 ménkuàng、 chuāngkuàng、 qiángjiǎo线xiàndōushì线xiànde。 使shǐjiāotángzhōngyòngshǒudeshèngshuǐchí,bèishèchéngqúnbǎiyàngdeyōuměi线xiàn。 liánxiǎngdàogāolìngchùdàibiǎozuògōng(hòubèilièshìjièwénhuàchǎn),shìrénzuìpiānàidezuòpǐn,gèngshìjiāng线xiànzàoxínghuīlínjìnzhì。 wèi西jiēluówénjiējiāojiēchùdegōng,zhíjiēràngliǎngtiáojiēdàoxiàngjiēde90jiǎojiùxiāoshī,zhěngwàiqiángdōuyǒulàngbān,yángtáidelángǎnniǔzhuǎnhǎicǎo,shènzhìnèiměifángjiāndehuílángqiángmiàndōumiányánjuéliúdòngzhe,ràngrénjīngtàn。 

 nǎodòngkāidejiégòuchuàngxīn 

duìrándejìngwèi,rànggāotóngyàngliàncǎi。  lùnguòháishìjiānglái,zhuāngshìdōuyīngbèirǎnshàngyán。 ránchéngxiànmenyǎnqiándewànshìwàn,yǒudecǎi:zhíjiè、 zhìxué、 xuédòngjièzhōngdeqiē,gòuchénglexiānmíngdeyánduì。  

gāodediǎnjiùshìhuānyùnyòng西bān、 、 láng、 tiānránshícái,jiāngqiāosuìhòupīnjiēzhòng,tōngguòyándeduì、 zàoxíngdekuāzhāng,qiánglièdeshìjiàoshùgǎn。 zuìdiǎnxíngdejiùshì1900niánzàiěrzuòdeěrgōngyuán(hòubèilièshìjièwénhuàchǎn)。 rándòngxuédexiézhùgāojiàláng、 wānyánmiányánde shìjièshàngzuìzhǎngde ,gōngyuánménchùshíshìpáishuǐkǒudecǎiróngyuándiāo,dōumànzhegāotónghuàbāndexiǎngxiàng,huàxiǔwéishén。 

zàishèngjiājiāotáng,gāoduìcǎidehuībiànchéngleduìguāngdezàn。 róng耀yàomiànde4zuòlóuquánzuòchénglòukōngxíngzhuàng,guāng线xiànnéngchōngfèntòuguòjiāotángcǎichuāngluòrénjiān。 cǎiyánànjiànjìnpáiliè,yuèwǎngshàngxiàngduìyuèqiǎn。 zàishèngjiātáng,huìjīngchángxièhòucǎihóngyàngdeguāng,hónghuángchéng绿jiāozhīzhecóngtiānqióngxièérxià,ào、 mànmiào、 shénshèng,zhēndechùshǒu。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

shèngjiātángdeyxíngzhù,chuàngláigāoduìránde仿fǎng,tóngzhītiáozònghéngdeshùcóngshēnxiàngtiāndǐng。 zhùshàngdàiyǒu12xīngzuòdebiāozhì,gāowàngrènréndōunéngzàizhèzhǎodàodexìnyǎng

zhīsuǒnéngràngqiángcóngchéngzhònggòujiànzhōngzhèngtuōchūlái,yóukāichuāng,gòngchōngpèideguāng线xiàn,shìyīnwéigāolàngmànbèihòucóngláixìngdezhīchēng。 shèngjiātángdewàiguāndàiyǒushìdiǎn,gāobìngpáichìshì,cóngzhōngguòyíngyǎng,guòcéngzhēnjiànxuèzhǐchū: shìkuàngjiàjīngméiyǒushēngmìngle,zhèzhǒngjiégòujiùxiàngkānzhòngdejià,jǐnméinéngzhīdefènxiéliánjiēlái,fǎnérchùchùyàoguǎizhàngdezhīchēng ,wéifàngleshìxíngshìkuāzhāng、 zhuàngguāndeduǒhòuzhònggǒng。 dànèrzhědōushìchéngjiégòu,wéilejiějuézhèjiégòunán,gāotànsuǒleshínián,chángshìzuòlezhǒngxuéxíng,zhōngwéishèngjiātángjiāndǐngzhìzuòdepāo线xiànxíng,shìzuìyǒumíngdeshíyànzhī。 

gāonǎodòngkāiyòngliàntiáo线xiànbiānzhīchéngwǎngzhuàngjiégòu,zàixiàmiànshàngxiǎodeqiānkuài,shòu,diàozhěngdàorènwéizuìshìdexuéjiégòu线xiàntiáogòuzào,ránhòuzàixiàmiànfàngzhìmiànjìng,xiàngdāngxíngzhěngfǎnzhuǎn,zhèxíngzhuàngjiùchéngwéijiāndǐngshèdechǔ。 zhèzhǒngchuàngdeshuāngmiàngǒngdǐng,chénggōngshūdǎolegǒngdǐngdezhòngliàng,qīngxiédeyuánzhùgènghǎowěnlechuándeguǐ。 zhèshìgāozuòwéijiànzhùshī,zàijiégòulǐngdezhòngchuàngxīngòngxiàn。 

gāowéishèngjiātángtóulexīnxuè。 niánqīngshícéngàihǎohuáměishí,zhōngchūyuàn、 yuàn,hòuláibiànshēnjiǎnchū,shěngchījiǎnyòng,yǒurénshuōzhǔchíxiūjiànshèngjiātánghuànxǐnglegāonèixīnchéndeqiánchéng。 céngjīngduànyán: méiyǒuzōngjiāoxìnyǎngderénzàijīngshénshàngshìcuìruòde,jiànquánde。  gāozhōngshēnwèihūn,yán wéimiǎnxiànshīwàng,yīngshòuhuànjiàodeyòuhuò 。 cóng1914niánkāishǐ,zàijiēshǒurènxīndejiànzhùshèrèn,érwéishèngjiātángdejiànzàoqīngzhùquán,bāndàojiāotángxiàshìzhù,měitiānzǎoshàng5diǎn,zhǔnshíchūxiànzàishīgōngxiànchǎng,guòzhehángsēngyàngdeshēnghuó。 

zhídào1926niánmǒutiān,gāozàijiāotángjìnbèigāngkāitōngdeyǒuguǐdiànchēzhuàngdǎo。 yīnwéishānlán,bèidāngzuòliúlànghànsòngdàoqióngrényuàn,zàizhìshēnwáng,liúxiàlejǐnwánchéng1/4deshèngjiātáng。 liǎngtiānhòu,cáibèirénrènchūshēnfèn,zuìhòuānzàngzàishèngjiātángdexiàshì。 sāiluódeshìmínfēnfēnyǒngláiwéisòngzàng,zàijiāotángménqiánpáilezhǎngzhǎngdeduì。 

 zuìwènshìjīngfèiwèn 

gāoshēngliúxiàzhūduōjīngshìhàideshè,dànzàishēngqián,bìngwéijièsuǒchéngrèn。 dāngshíjiànzhùshèjiègōngnéngzhǔcháoshèngháng,gāodelàngmànzhǔfǎnérwéiréngòubìng。 20shì50niándàisuízherénmenduì yǒujiànzhù  hòuxiàndàijiànzhù shēntànsuǒ,gāodemèijiànwéirényǒugòng。 1948niánniǔyuēgēnhǎixiàndàiměishùguǎnwéigāohánglelóngzhòngdehuízhǎn,zhemíngdedāngdàijiànzhùshī西chēngwéi hòuxiàndàizhǔdexiān 。 sāiluóxuéháizhuānménchéngle gāo 。 

érhuídàodāngnián,huàjiāshìdāngshíwéigōngkāizhīchígāoderén,kānchēngzhōngshífěn。 céngxíngróngzhànzàidànshēngmiànqiándegǎnshòu: tīngjiànzhèncáodeshēngyīn,yuèláiyuèjiān,xiàngtiānqióngér,zhídàotiān使shǐdexiǎohàoshēngjiāozhī,xíngchéngpiànxuānxiāo,zhīpiàn,便biàndǎngzhùle。  hòulái1933niánbiǎowénzhāng lùnxiàndàijiànzhùfēngjīngrénde、 shíyòngdeměi ,yòngshìdeyántuīchónggāodejiànzhù: rénmentōngguòxiēwēnruǎndeménjìndòngxué,mennǎishìyòngxiǎoniúgānzhìchéng ,érgāodezhùlángshì měngxiàngdeshénjīng 。 20shì20niándàibāoháojiànzhùtǒngtiānxiàshí,gāobèirènwéishìfǎnduìbāoháodezuìqiángyīn,shènzhìyǒujìnzhěyàoqiújiāngzuòpǐnquántuīdǎo。 yǒuguāndiǎnrènwéidezhīchíyǐnlequánshìjièduìgāodezhù,ràngzhìluòdàowēidejìng。 

dàngāoháishìméikāi1936niándesāoluàn,西bānnèizhànbào,gāodeshènzhìzāodàozònghuǒ,chúlezhùshǒushídàizǒudexiēzhàopiàn,gōngzuòshìzhōngbǎoguìdeshè稿gǎoxíngdōujiànle。 shèngjiātángdōngmiàndetiān使shǐdiāobèihuǐsǔn,4zuògāowèizhìshìbīngdelán,duǒguòlebèibàomínzhàhuǐdemìngyùn。 dāngshíshǒujiànzhùshīnèi,dǐngzhùleqiánglièyàoqiújiāotángtínggōngdeshèhuìlùn,zhònggēngāogōngzuòguòdezhuānrényuányánjiūleliàngjiùzhàopiànliào,píngzhepīncòudeshígāosuìpiànduìgāoxuédejiě,zhúháiyuángāodeshèzhǐ。 shòunèizhànèrzhàndeyǐngxiǎng,shèngjiātángxiūjiàngōngchéngzhídào1954niáncáizàidònggōng。 

gāoshēngqiánzǒngshìzàishīgōngzhōngduànguānchátuīqiāo,yànfánxiūgǎifāngàn,wánquángōngzuòzhīhàofán,dānxīnzhèbèizuòwán,yīnwéi de  shàng,zhe 。 zhōngshìjiāotángdejiànshèwǎngwǎngyàochíbǎinián,dànsuízhexuéshùdezhǎn,shíjiānzǎosuōduǎn。 gāowánchéngshèngjiātángzuògāoshí,liánzhòngdōuméiyǒu,jīnsuànzhùshè(cad)deyùnyòngràngjiāotángdejiànshètiān,shíliàoyóusuànkòngzhìdezuànchéngxíng,érxiàng20shìyànghàoshíshǒugōng。 

shèngjiātángzhīsuǒtuōlezhèmejiǔ,zhǔyàoyuányīnshìjīngfèi,xiūjiànfèiyòngméiyǒuzhuānxiàngkuǎn,quánláiménpiàoshōujuānkuǎn。 gāozàishìdezuìhòushíguāng,wéiláoshén,gōngzuòzhīchūmén,wǎngwǎngshìwéishèngjiātángdegōngchéngkuǎn。 shuōxiēqīnyǒuhòuláijiàndào便biànniǔtóu。 gāozàishìqiánjiùjiāngsuǒyǒucáichǎnjuāngěileshèngjiātáng。 1998niánbèihóngzhǔjiāofēngwéishèng。 qiánshèngjiājiāotángdezuìzhùzhěláiběn。 tōngguòzànzhùgōngchéng,běnqīngniánjiànzhùshībèipàiláishí。 

shèngjiātángshǒujiànzhùshīdejiēbàngchuánzhì9dài。 gāojiāngshèngjiātángkànzuòshìzuò zhōnghǎideshìshénmiào ,liúchūduìchónggāodexiànxiàngwǎng。 céngbèichēngwéi jiànzhùshǐshàngdedàndīng ,shèngjiātángdehuīhóngshēngdòng,qiàwénxuéshàngde鸿hóngpiānshǐshī。 bànsuízhecháoshuǐbāndebàizhě,zhèchōngyíngzhechuánshuōshénhuà、 huànxiǎngguāngróngdeshítóushǐshī,réngzàitíngxiēshēngzhǎng。 

(

cānkǎoliào:fēi·  gāo:huànxiǎngdejiànzhùshī 、 cháiwén shìjiānzàiyǒugāo 、 jiǎngwén xiàndàijiànzhùdelìngzuòdēng  shèngjiājiāotángdeshèjiě děng)

 guǒhuānzhèpiānwénzhāng,

jiùzhǎngànèrwéizànshǎngxiàba!

shǐàihǎozhěkànguòlái

guójiārénwénshǐguānwēikāitōngliǎngniánduō

zhōngděngdàozhètiān

suǒyǒushǐàihǎozhěmen

sǎomiáoxiàfāngèrwéi

duōzhìtóngdàodepéngyǒuzàiděngzhe!

guójun1huìzàigōnghòu!

 zhǎngànèrwéi,qún

yóusǎoqúnyǒushàngxiàn,jìnqúndepéngyǒu,

tiānjiāxiàwéihǎoyǒu,

bìngbèizhù àishǐ 

guójun1huìjiāngnínyāoqǐngzhìàishǐqún

 zhǎngànèrwéiò~

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

hǎowéntuījiàn

wànzhòngzhǔdenánchānghǎihūnhóuzhǔréndeshēnfènjīngqiāodìng。 zhèngzhīqiánwàijièsuǒliúchuánde,zhǔrénzhèngshìdàihǎihūnhóuliú。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

 

kāihuì|wéishímeyīngguóhuìtīngkāihuìméiyǒuyuándǎocháshuǐ?

shàngyuàn、 xiàyuàndōushìzhǎng,méiyǒushǒu,gèngméiyǒufàngzhìchábēiwénjiàndexiǎobǎn。 kuàngqiě,yuánmenchángchángwéizhēngxuǎnmínzhòngde,yǒuwàijīngréndezhàndòu,ruòbēiwéixiōng,huàmiàntàiměi,gǎnxiǎng。 

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

yǒupéngyǒushuō:zěnmeháiyǒuzhèmeruòzhìdewèn!sūnkōngshìhóu,hóudāngrányǒuwěile!ránérpíndàoyòuyàozuǐle, 西yóu shìdezuòpǐn,menkànshìqíng,yàokànzhèmejiǎndān。 sūnkōngpíngshímedìngyàoyǒuwěi?

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt>

 jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

guójiārénwén北京赛车pk10前五技巧 id:gjrwls

<rb>旅</rb><rt>lǚ</rt><rb>行</rb><rt>háng</rt> jiànzhùshǐshàngdedàndīng zàomèngwèiwánshèngjiājiāotáng:děngdàijiédeshítóushǐshī">

zhǎngàn,shíbiéèrwéi,jiāguānzhù

diǎnxiàfāng yuèyuánwén chákànyuánwén

   

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

880| 17| 326| 102| 22| 466| 188| 338| 295| 376|