讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10做假吗:周海滨:为什么说能干的康乾皇帝祸害了中国

来源:讲历史2018-06-29 10:07:38责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】为什么说能干的康乾皇帝祸害了中国?在很多人看来,这绝对是博眼球的说法,我们康乾盛世,开疆拓土,富国强兵……近代中国落后的根本原因,是落后的社会制度压制了中国人的…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>周</rb><rt>zhōu</rt><rb>海</rb><rt>hǎi</rt><rb>滨</rb><rt>bīn</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>干</rb><rt>gàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>康</rb><rt>kāng</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>祸</rb><rt>huò</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

wéishímeshuōnénggàndekāngqiánhuánghuòhàilezhōngguó?zàihěnduōrénkànlái,zhèjuéduìshìyǎnqiúdeshuō,menkāngqiánshèngshì,kāijiāngtuò,guóqiángbīng  

jìndàizhōngguóluòhòudegēnběnyuányīn,shìluòhòudeshèhuìzhìzhìlezhōngguóréndechuàngxīnwéi,jiāngmèizhídàomínnèi。 yóushìmǎnqīngdài,hángzhèngfēngxiǎngjìn使shǐzhōngguóguówàiquēxìnjiāoliú,érzhìzhōnghuáchuántǒngwénhuà,zuìwéihàishēnyuǎn。 

zhōngguóqiānniándegdp,qīngquángòngxiàngěilebiérén

míngqīngdelèiduìbìngxiānjiàn,dànshìmíngzàimenkànlái,mehuāngtángdewángcháo,quèqīngyǒuduōle。 

wànsānshíliùnián(gōngyuán1608nián),àoménxiànhúnluànkòngzhìmiàn。 xiāngshānzhīxiàncàishànhuòzhīshìhòu, dānchēshǐào ,qīnchūmiànchùlezhèzōngànjiàn,pínglesāoluànbìngzhìdìngle zhìàoshí ,guīxiàntáorénzàiàoménzhì、 gàifángděnghuódòng,使shǐtáorénchéng。 

zàibān zhìàoshí hòu,càishànháng使shǐquánduì  shīchīxíng,táoréngǎnfǎnkàng。 táorénfànzuì,yóutáorénhángchùzhì。 qiānshèhuárénde,jiāozhōngguóguānyuánshěnpàn。 chīxíngjiùshì,chángyǒutáorén,bèisòng广guǎngzhōu。 

xìn?cháchániáng,yǒutiáo:càishànzhìào。 tàodōng西,mǎnqīngláiyòng,dànshìyònghǎo,háishìzàinánbiānchūleluàn。 

yǒupéngyǒu,zàizhèpiānwénzhāngchūzhīhòu,hěnmǎn,gěiyóujiànfǎnshuō, qīngcháozhèngkāijiāngkuò,xiàngduànpíngdìnglexīnjiāng、 shōuletáiwān、 zhàohuíle西cáng、 méng(shāédāngshíháizàilǒng),dōngběiránlebǎn(suīguīmíngcháoguǎn,便biànshìshíshàngděngtóng),jiāngmíngcháokuòbèiháiduō,jǐnyuáncháoshí,shìguóqián960wànpíngfānggōngdeshìjièsānguómiàndezhòngyàochǔ,duìguójiāmínláishuō,shímedōuzhòngyào。  

zhù!shōutáiwān,zhèngchénggōngdegōngláoyàosuànzàikāngtóushàng。 lányuánzhǎngguānkuíxiūshūzhèngchénggōng,biǎoshìtóng tán ,lǐngcánbǎirénlángbèi退tuìchūguólǐngtáiwān,lúnxiànlesānshíniándetáiwān,cóngzhònghuízhōnghuá。 

shūshǎopiàn。 táo、 lánzàishíhòushìxiǎoguó,shìguó。 ēn,yīng、 háizhīshìxiǎo,háipáishànghào,leshìne。 

suǒ,huángdōuguàiguàidemíngwángcháogǎnpèngyìng,huòzhěshuōchénmenchūjiùhángle。 yòuyǒurénhuìfǎn,zhèngchénggōnggēnmíngwángcháoyǒumáoguān,wéiwánghǎoma?biézhe,1662nián(qīngkāngyuánnián,yǒngshíliùnián)yuèchūzhèngshìbèirénshā,qiánhǎn: miànjiànxiānxià ,xiān,xiān,xiānā,zhòngyàodeshìqíngshuōsānbiàn。 

zàikànqīngguó,néngzuòshìshíme,méiyǒuzhepíngděngtiáoyuēlèimiàn,érshìwànjié(guò,kāngqiánliǎngwèihuángdǎoshìshēngleshǎo,shìzuìhòujiēbānréndōuchù。 wángcháodeshuāiluò,dàozuìhòuliánérdōushēngchūlái)。 

suǒ,qīngchǎngshíjiāntàizhǎngdezhànzhēng,quèzhōngguóqiānniándegdp,quángòngxiàngěilebiérén,lǎobǎixìngnéngqióngérshíma?

míngcháodezhīxiàncánmíngfāngshì,dōunéngjiāngjuéde西fāngmàoxiǎnguóhuí,érqīngcháoguózhīquèshìbàizàibài。 tóngdewángcháo,zàojiùdewánquántóngdejié。 wéishíme?shìyīnwéimenjiāoshūshàngshuōde:suízheběnzhǔdejué,menméibànlema?

<rb>周</rb><rt>zhōu</rt><rb>海</rb><rt>hǎi</rt><rb>滨</rb><rt>bīn</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>干</rb><rt>gàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>康</rb><rt>kāng</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>祸</rb><rt>huò</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

shuōhǎode míngfànqiánghànzhě,suīyuǎnzhū ne?

1840niánpiànzhànzhēngláishuōba,wǎngshànglèidefènhěnduō,lièjiāduìmǎnqīngyīnggāibàidezhèmetiáoyóu:

1

、 guó:dàoguāngshíqīngcháorénkǒu4wànwàn,gdpyuēzhànshìjiè30%,míngmíngbáibáidōngfāngguó。 yīngguódāngshíháiméichéngwéi"luò",gdpyuēzhànshìjiède5%。 

2

、 zhànshì:yīngjun1bīngshǎo,érqīngjun1bīngduō
yīngguóhòufāngtàiyuǎn,qīngcháozàiběnzuòzhàn。 

3

、 bīng:yīngjun1jiànchuán47sōu、 jun14000rénzàihǎijun1shǎojiāng(anthony blaxland stransham)、 zhùhuáshāngjiānlǐngxià,广guǎngdōngzhūjiāngkǒuwài,fēngsuǒhǎikǒu。 

4

、 :dāngshíyīngjun1使shǐyòngde,hǎijun1suīyòngzhēngzhuāngbèi,dànhěnduōháishìfānchuán
jun1suī使shǐyònghòutángzhuāngdàndehuǒqiānghuǒpào,qīngjun1xiānjìnxiē,bìngxiànghòuláichàme。 

5

、 jun1fèi:dàoguānghuángchàqián。 zàiwàimàozhōng,zhíchùmàoshùnchàwèi,báiyínméiyǒuwàiliú,háiméigěiběnne。 

6

、 dàoguānghuángshēnhòushìyǒu xiǎotuīchē de,zàipiànzhànzhēngqiánzhōngguójun1mínfènkàng,chénzhòngyīngguóqīnluèzhě  zhīshìdàolehòulái,lǎobǎixìngshīwàngtòudǐng,cáichūxiànledàidǎng。 

shūzàishǎopiànle,zhànzhēngqīngwángcháodeshībàibìngpéikuǎngàozhōng。  yīngjun1jiàoshǎodebīng、 jiàoxiǎodedàijiàzhànshènglezhōngguó。  zhèzhǒngshībài,liánjiāoshūdōukànxiàle。 

shuōhǎode míngfànqiánghànzhě,suīyuǎnzhū ne?shí,zhèshìzòushédezuìhòu,chū zhìtōngjiàn juànèrshíjiǔ hànèrshí ,chéntānggěihàndezòushéxiěde,háiyǒulèideshì fènyáng,tiàoliángzhě,suīqiáng ,chū?wànhuángzhūjun1 píngzhào : guójiārénēnhàodàng,gōngshùnzhěkùnyuán
fènyáng,tiàoliángzhěsuīqiáng。  

míngwángcháozuòdàole,wànhuángránchūbīng,míngjiāngshìxuèsānqiānjiāngshān,zhěngjiùlecháoxiān,ràngběnréndeqīnhuázhěngzhěngtuīchílesānbǎinián。  míngshǐ chēng dōngyángzhījié,wànshìgōng。  qínhànláixìndemín,zhēnshígdplǐngxiānleqiānnián,ránjiùluòhòule,háiluòhòude。 zhēndeshìfēngjiànjiēzhànshènglechǎnjiē,chǎnjiēzhànshènglechǎnjiēma?

kāngqiánshèngshìdehuǐrénjuànzhēnxiàng

kāngqiánmiàndesānhuáng,shízàiméishímeshuō,chúleshājiùshìzhēng,guānzhīqiánshārén,guānshíshārén  qīngshìàixīnjiàoluó· línzàibǎituōleduōěrgǔnzhīhòu,24suìjiùrǎnshàngtiānhuāshìle,háishìshuōshuōkāngqián shèngshì ba。 

kānghài。 shǒuxiānmìnghǎo,yīnxuánchūguòtiānhuāyǒumiǎn,línxuǎnwéichéngrén。 8suìdēng,14suìqīnzhèng。 zàiwèi61nián,shìzhōngguóshǐshàngzàiwèishíjiānzuìzhǎngdehuáng。 háizhìqínáobài,píngdìngsānfān,tǒngtáiwān,zhúshāé,zhǔněr,xiūzhìhuáng、 huáiyǒngdìng,xuédàishù、 、 tiānwén、 xué。 kàn,zhàngōng,chéngfěirán,kāichuàngchūkāngqiánshèngshìdemiàn。 zhēndeshìzhèyàngma?

suǒ,huángwěifǒu,biāozhǔnshìshíme?jīngchángbèichūláitǎolùn,juédìngnǎodài,jiélùnjiùzhòngshuōfēnyún。 wěidejun1zhǔdìngwěi,dewěishìwéilehuángwèiān、 jiāngshānyǒngháishìmínwèilái、 cángmín。 guózhījun1dewěifǒu,yàokànshídehuá,éryàokànduìguójiāmíndegòngxiàn,gèngnéngjun1zhǔderénnénglùnxióngcáiluè。 

zǎojiùyǒurénzhúfènkāngzuòdeshì,lejiělejiězhēnxiàng:

zhìqínáobài,shuōmíngkānghěnnénggàn?guò,zhèwěiméiyǒudiǎnguān。 guòshìqīngzhèngnèidehuángquánzhēngduózhàn,biàngèngdejǐnjǐnshìguójiāshílǐngdǎorén。 zhèshìkāngwéiérzhàn,méiyǒushèdàoguójiāmíndegòngxiàn,bǎixìngduōguān。 

píngdìngsānfānzhīluàn,gèngshìwéilewéihuángquán。 kāngsānguìzhēngzhedānglǎo,jiéguǒchūshǒu。 zhànzhēngháishìkāngtiāodezhànzhēng。 zhèguòshìchǎngfāngzhèngzhōngyāngzhèngdeduóquánzhànzhēng,gòngxiànzhānshàngbiān。 kāngzuìzhōngshèngle,zhīyīnwéideshǒuduànsānguìgāomíng,shuōmíngquèshínénggàn。 méiyǒushèdàogòngxiàn,ránwěiméiyǒuguān。 

yǒurénhuìshuō:kāngwéilelǐngdewánzhěng!

ruòruòwèn,guǒshìsānguì,shèngle,huìyǔnfènlièma?zhèchǎngzhànzhēng,guǎnshuíshèng,guódōushìwánzhěngde,cúnzàifènlièdenéng。 zhèshāéfènlièxīnjiāng、 liánfènlièwàiméngshìhuíshì。 

jiēzheshìzhīzhàn。 zhànshēngzàikāngniánjiān,qīngzhèngzhànzuìqiángdeshí。 shāétóudebīngjiù450duōrén(+600yuánjun1),háishìyuǎnzhēng。 dànyàoliángshídōuyǒuxiàn,yuǎnméiyǒujiāxiǎngxiàngzhōngdeguīcǎnliè。 qīngjun1shùbèishāéjun1(:qīngjun12500,éjun1450
èr:qīngjun12100,éjun1826 ),háizàichéngdenán、 běi、 dōngsānmiànjuéháowéikùn,zàichéng西shàngpàizhànjiànxúnluó,shuǐliǎngjun1tóngshíjìngōng,lebànniáncáileshì。 zhèzhǒngzhàndòujiéguǒyǒushímeháode?

, chǔtiáoyuē ,西de150wànpíngfānggōngsònggěiéguó,zhèshíshìkāngèrshínián(gōngyuán1689nián),wànsānshíliùnián(gōngyuán1608nián)dōngyángzhījié,cái81nián!

zhèjiùshìwěidekāngzhīzhàn,jiùxiàngqīngzhènghòuláidezhànzhēngyàng,nèizhànnèiháng,wàizhànwàiháng。 nèihángshìyīnwéizhīzhī,suǒláiwàiyǒujìn(suànle,shuōle)。 

zhīdàoshǐxuéjiāchūshímeyuányīn,bāojiǎngde,zhōngguósuīrányínglebìngméizhàndào便biàn,fǎnérshīlewàixìngānlǐngběidexiǎofènlǐngchǔwéizhōngxīndeméngdōngběi。 

zhīzhàn,zhōngguósuīrányíngle,quèbìngméizhàndào便biàn,fǎnérshīlewàixìngānlǐngběidexiǎofènlǐngchǔwéizhōngxīndeméngdōngběi。 nándào,shèngzhīshī,qiú,shìkāngchuánxiàláidexùnma?

kāngqiánduìběiméngdezhǔněrjìnhánglezhǒngmièjué,cánrěnhǎnjiàn,yòngcóng西fāngyǐnjìndehuǒpàoshāyīngyǒngdezhǔněrrén,cóngzhǔněrchéngwéilemíng。 qiánlónghuángchénglexiāndeshāshì,shìshādezǒngzhǐhuī, shùqiānnèi,suírén 。 

kāngzhìhuánghuái,cháodàiméizhìguòne,cháodàiméiyǒushìguò dìngyàohuáng(huái)zhìhǎo ?míngcháo30niánshàngcháodewànháizhìguòhuánghuáideshuǐhuàn,érqiězhìcuò,néngshuōwànwěima?(wànèrshísānnián(1593nián),zǒngdàodeyángkuígěishìzhōngzhāngchénggòngtóngchū fènshāhuángliúzònghuái,biéshūhǎikǒudǎohuáng dejiàn,ránhòushīgōng, fènxièhuángshuǐhǎi , fènxièhuáishuǐdōngjīngxiàhǎi 。  shì,língshuǐhuànpíng,érhuái、 yángān 。 )

kāngdeduìshǒu,yàngdeqínfènhǎoxué。 guò,kāngdehǎoxuéshìwéilezhuāngdiǎnménmiàn。   éguózuìjiéchūdeshāhuáng,xuéxiāohuàshōu,jiāng西fānghuàdezhèngshíshī,使shǐéguóbiànchéngzhēnzhèngdeqiángguó。 kāngduìyǒuzhèngzhìdòng,xuéhànwénhuàméiyǒuzǎodeqīnzhēnchéng。 yàorànghànchénkàndào:shìwèiduōmenénggànzhìhuìdehuáng。 ēn,mǎnrényǒuwénhuà。 tóng,háixiàngqīngzhèngchūpàiliúxuéshēngxuézhōngguówénhuà,zhīdàoleba?

suǒ,zàikāngdetǒngzhìxià,zhōngguóxiàngshuāiluò,éguózàishìdedàilǐngxià,zǒuxiàngshìjièqiánliè。 shùzuìnéngshuōmíngwèn:1700nián,zhōngguódeguómínshēngchǎnzǒngzhízhàndàoshìjièzǒngzhíde23.1%,éréguójǐnzhàn3.2%,dànéguó1700 1820niánjiāndeguómínshēngchǎnzǒngzhízēngzhǎngyuǎnyuǎnchāoguòōuzhōushìjièpíngjun1,gèngyuǎnyuǎnchāoguòzhōngguó,kuà西fānglièqiánghángliè。 duǎnduǎnbǎiduōniánhòu,zhōngguójiùzài西fānglièqiángdejiānchuánpàomiànqiánkān,tóngshílúnwéiéguódejiēxiàqiú。 

kāngniánjiān,dàimíngde28liánde,dāngshízuìxiānjìndehuǒ,kāngzhīyòng。 háishuō:mǎnzhōuzhòngshè,zhuānniǎoqiāngérfèigōngshǐ,yǒushàngqiāngjiànshúzhě,miǎnyōuděng。 dàimíngde liánzhūhuǒchòng de,jiàoèrshíliánzhūhuǒchòng。 chòngbèishìdànxiá,zhùcún28huǒyàoqiānwán。 chòngyǒuliǎng,xiàngxiánjiē,kòudòng,dànyàoluòtǒngzhōng,tóngshíjiětuōlìngér。 kāngjiāngdàijiāliúfàngshèngjīng35nián,zhèwèidāngshíjiùzhemíngdexiè、 bīngzhìzàojiābèidemàihuàwéishēng。 

qīngcháohòu,zuǒzōngtángzài西běipíngpàn,cóngchùmíngdàipàotáizhǐjuéchūkāihuādànbǎiméi,jìnyǎngtiānzhǎngtàn:"sānbǎiniánqiánzhōnghuáyǒu,dàojīnjìngránshīchuán,zhìbèilièqiángsuǒlíng。 "kàndàoméi?zhèjiùshìkāngzàodeniè。 jǐnzhǎn,fǎnér,míngde,qīngcháoquèxún,lìnghòuláidenéngchén鸿hóngzhāngzhǎoguójìnkǒukāihuādàn。 

chúle,kāngshítóngchùshídài。 míngqīngchū,quánqiúdebiànshídài,zhōngguózāomǎnqīngguān,zhōngguóbiànjìnchéngzhōngduàn,huòhàiqióng。 

gèngdehuòhài,jiùshìsuǒwèiyǒurénnéngdekāng。 

shíshē
zhōnglěiméiyǒuxìngcānrènxuéhuódòngwàngchéngwéishānyàngdeōuzhōuzhǔ。 kàn,yǒudiǎnhuāngtáng,xuéshùzhīrénháiàizuòmèng。 kāngshēngjiējiǎnqínzhèngduì西xuéyǒuyánjiūwéidezhìguóǒuxiàng。 hěncuòdeyàng。 

jiēzheshìliǎngréndezuòwéi:

shízhīchíguójiāxué。 jiēshòuchéndejiàn,chénglelán西xuéyuàn,lán西jiànzhùxuéyuànlán西yuàn,chéngyuánxiǎngshòuguówángdejīntiē,yánjiūhuódòngshòudàozhù。 kāng,mángzhejìnhángwén,wéimǎntǒngzhìdexìng。 

shídòngleliàngdeduìwàizhànzhēng,zàoledǐngshèngshídeguó。 kāngzhōngnèizhàngjiàngōng。 duìwàizhīéguóshēngguòchōng,miànduìéluóxiǎoxiǎodeyuǎndōngjun1,kāngbìngméiyǒubiǎoxiànchūjun1shìcáihuá。 

shíwéilezhǎnhǎiwàimào,tuòzhǎnhǎiwàizhímín,jiāngguóménkāi。 jiāqiángguóōuzhōushìjièdelián
érkāngzàikāihǎijìnhǎiwènshàng,zhǎngyóujué,zuìhòujìnhǎigàozhōng。 jìnhǎijǐn使shǐzhōngguózàochuánshùhuá,dǎozhìshìqíngdeshēng:míngduìshìjièyǒuxiàngdāngchéngderènshí,huìzhìleshìjiè,suīránhòuhǎijìn,dànméiyǒuzhēnzhèngshíxiànquánmiànhǎijìn。 qīngne,jìngméirénzhīdàoōuzhōuzài,yīnwéixiāohuǐleyínqiǎolèishū,lián tiāngōngkāi dōuzāodàojìnhuǐ,liǎngbǎiduōniánhòucáicóngguóguójiāshūguǎnzhǎohuímíngzuìchūběn。 

jiàoxiàlái,huángderénnéng,ránzhòngyào,gèngzhòngyàodeshìyǎnguāngyōuxiùdezuǒréncái。 guǒyǒurénnéngyòuyǒuréncáixiàngzuǒ,máoxiānshēng,shíxiànhóngwěile。 

kāngwǎnnián,jìnzhǐgōngkāitǎolùntiānwénzhàoyánjiū。 yīnwéizhèxiēnèiróng,shèdàoqīngcháodexìng。 1715nián,kāngzàikǎoshìzhōngjìnzhǐlexiàngguānnèiróng。 qiánliǎngnián,xiāngshìhuìshìdewèn,dōujìnzhǐshètiānwén、 suànfāng。 jiùzhèyàng,wénchéngleqīngcháodexiàngběnguó。 rénzhī,chénggōnggǎibiànkǎoguānshūshēngdexìngbǎinián,zhēnshìnénggànzhì。 qīngcháohòuzhīnéngdezhǒng,jiùshìkāngxiàde。 zhèshìjìndàizhōngguóluòhòudeyuányīnzhī。 

ránmíngbái:huángnénggànwèijiùshìhǎoshì。 yǒushí,shènzhìhuìchéngwéimǒuxiēmíndezāinán。 dāngkāngdesūn,jiāngtuīdòngzhōngguóshèhuìxiàngqiánzhǎndezhǔyàoyīnwánquánhàojié,guójiāzhǎnqiánxiànyóujìndēngzhījìng。 shèhuìdòngdàngjiā、 hángzhèngzhìjiānghuà、 nèidiàokòngshīlíng,zhōngguótánshuǐ。 

<rb>周</rb><rt>zhōu</rt><rb>海</rb><rt>hǎi</rt><rb>滨</rb><rt>bīn</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>干</rb><rt>gàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>康</rb><rt>kāng</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>祸</rb><rt>huò</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

 hēiànde míngcháo,zhēndeàntiānma?

hēiàndemíngcháo,zhēndeàntiānma?

qiánmiànshuōle,30niánshàngcháodewànhuáng,suīrányǒumíngwángwànzhīshuō。 dànshàngcháoshìwànduìjun1quánzhìyuēzhìdexiāoduìkàng。 jun1quánshòudàozhì,zěnmenéng?hěnhēihěnzhuānzhìde。 shìā,jīngzhuānzhìdàohuángquándōushòudàolezhìle!

huángquánshòuzhìshí,wànméiyǒuyīnwéichénzuòduìérshāguòrén。 shàngcháobìngshìbàngōng,yǒudegōnglǎobǎnjiùshìhuānkāihuì,wànniánjiāndehěnduōshìxiǎoqíng,dōushìwànchùde。 wànsānzhēng(míngwángwànzhǐdeshìzhànzhēngxiāohào,shìzhǐkāihuì,kāihuìgōngjiùdǎo?néng),dòujìnjīngchuánjiāo,jiànjiāotáng,wàndōulezhǐzhǎng(xiǎnglechénbǎoguódebiǎoqíng)。 

zàikànqīng,línshì zhēngyǎnkànshìjièderén ,zhèhuàdecúnzàijiùshìxiàohuà,zhù,shìzhǐlíndecúnzài,língōngshìjìngyǎngde。 chúqīngguóguānsuǒguózhīwài,zhōngguócháodōushìkāifàngde,zhēnzhèngderénnéngpǎodàoqīngcháone?línguòshìqīngcháokànshìjièderénle。 duì,niánggào,zhèhuàshìwèiyuánshuōde,rénquánduì,yóuxìngkāngde,hēng!

shìshíshàng,míngcháodehuángquánshìyǒuxiànde,nèishìchéngshúde,huángshìtánxiàofēngshēngde。 nèishǒu,zàiyǒumíngcháo,bànyǎnzhezhōngliúzhùdezuòyòng,wǎngwǎngshìxiēgāowàngzhòngdebǎoxuézhīshì,chúleǒuěrchūxiàndehúndànhuāndòuzhēngdecōngmíngrén,shǒumenháishìwéiguóqínggōngzuòzhe,chúleshízàiduǒguòdedīngyōu,mínghuánglǎn,huānxiūjiǎ,gòuquènéngzhízhèngchángyùnzhuǎn,àoxiānshēngyǒudiǎnxiàng,shìba?

hěnduōréndōushuōguò,qīngguózhīqián,huángzài"zhìtǒng"zhīwài,háicúnzàizhe"dàotǒng"。 míngcháodeguānyuánhěnjiāoàorènwéizhǎngzhedàotǒng,yīnérjīngchánghuángzhēngzhí。 guānyuánchángchánghuángdebiāozhǔnkànwèn,dòngzhézàicháotánghuángshēngzhēngzhíérzhēng。 yǒushíhuángméizhāole,jiùchénde。 便biànzhèyàng,zhèxiēguānyuánránfǎn,shènzhìjiàn,zhèháihuìwéishēnhòudàiláishàngderóng  bèihuángchùle,huòlezhěngguójiā,jièbiédedàibiǎowěiyuándezànshǎng,guǒrènwéichénshìduìde,huángcuòle,huángshènzhìzhīsuǒcuò,贿huìchénmen。  gèngàizhēn ,zàimánréndeqīngcháozhīhòuzhīhòu,dōuháishìzhēn,zàikāngqiánlóng,mencáishì zhēn ,yīnwéi,qīngwángcháo,tōngguòmánrénde,dàotǒngshōudàohuángshǒuzhōng,chénméihuángjiǎngdàole,chǔjun1le,yòngzhǎochénshāngliàngshuídāngtàile,dàotǒngzhìtǒngtǒngdewángcháo,shǐshàngzhīyǒumǎnqīng。 qīngguó,zhēnshìpǐn。 

qīngcháoshìshíxiàndene?láikànkàncōngmíngwǎngyǒudefèn  

shǒuxiān:huángchàngchéngzhūxué。 zhèxīnxiān,zhīshìchéngjiāzhònglehěnduōtàiduō。 shūrénshú,zhīwéikǎozhōng,liǎngěrwénchuāngwàishì。 guóqiángbīngdeshùxiǎngquèxiānyǒushè,jìnleshūréndexiǎng。 shūréndezhìhuìliángxīndōuméile,guójiāzěnmenénghǎo?hēi,zhèwèiwǎngyǒu,shūrénshíméiyǒucuò,kǎoshìgāngshàngmiànméiyǒudenèiróng,kànmáoā?yòujiāfèn,gànmashàngpéixùnbān?(míngcháosuīránchàngchéngzhūxué,dànyǐngxiǎngyǒuxiàn。 )

:tòngbiǎnmíngderén,使shǐmenyánmiànsǎo,gēnběnméimíng。 gèngbiézhǐwàngmenxiàngmíngcháoguānyuányànghuángzhēnggāoxiàle。 kāngsānshísānnián,kāngzhàohànlínguānyuánzuòwén。 :xuézhēnwěilùn。 zuòkǎoguān,hànlínguānyuándāngkǎoshēng。 xiūzhèbāngcáixuédewénrén,bāokuòdelǎoshīxióngxiējīngguòshìdemíng。 zhèxiērénshìjiǎdàoxué,tóngshíhuángdewēiyántòngchìdāngshìmíng。 gàorénmen:zhēnzhèngdǒngdàoxuédeshìhuáng,zhēnzàihuángshǒuzhōng!chénshīdàotǒng,jiùshīlezhìhénghuángquándewángpái。 zhìtǒngdàotǒngdetǒng,使shǐqīngwángcháochéngwéishǐshàngzuìwéizhuānzhìdewángcháo(xīncháoméiyǒujiùdehǎo,shìdǎo退tuìma?)。 

gèngbēideshì,qīngcháodewénbǎiguān,chēngcái,kǒuchēngzhǔ。 wéishímeyàochēng cái ,chēng chén le?cáizuìtīnghuà,chénháichēngwéi chén ,cáijiùzhīnéngshì gǒucái !

zuìhòu,dāngránjiùshìshātóule。 míngcháonéngrónghuángdehǎiruì,hǎiruìrànghuángdōuhài,wéishíme,huángzuìzhèzhǒngdàowánrén,huānbàifèn。 qīngcháone?néngróngmiàodejīnshèngtàn。 zhuānzhìfǒu,jīngqīngqīngchǔchǔmíngmíngbáibái,yòngkànhuāle。 kāngchūnián,zhuāngtínglóngxiū míngshǐluè ,huòzuì,qiānliánzhìshírén。 wài,mǎnqīngguīdìng:fánhànrénsānshírénshànghuìzhě,móufǎnzuìlùnchù。 zhèzhūyuánzhāngyàng,zhūyuánzhānggǎoquándòuzhēng,shādeduōwéi,hòushìsūn,bèichénzhǐdeshìchù,gǎnshànshārén。 qīngcháowénzhīliè,zhuānshāyǒuxiǎngdewénhuàrén。 zhōuhǎibīnzhùyuē,zhèzhēnshì qīngfēngshí,luànfānshū 。 

kāngshìnénggànderén,dànshìhǎohuáng。 shí,kāngshìhěnzāogāodehuáng,yǒushíhòuháishìyǐng。 me,shuícáisuànshìwěidehuángne?qínshǐhuáng、 hàn、 tángtàizōng,bèigānggāngchúmíngdekāng?suíwényángjiānqínshǐhuángyíngzhèng,zhōngguóshǐshàngzhēnzhèngshàngcóngluànshìzhōngtǒngdehuáng。 érqiě,zhōngguódehuángbiànshìjiāngshānde,huìzhìjiāngshān,hòuláizhìjiāngshāndemíngjun1,yòushìjiāngshāndeshìyángjiān。 kāihuángzhīzhì,zhíjiēdàiláihòushìtángcháodehuīhuáng。 suíwényángjiānjiūjìngshìwèiduōzhòngyàoderénne?yàoduìzhèwènzuòchūpànduàn,shìzheōuzhōuwángchámànxiàngjiào。 liǎngréndeshēngyǒuzhemíngxiǎndexiàngzhīchù:luóguómièwángyuēsānshìhòu,chámànchénggōngzhòngxīntǒngle西ōu广guǎng。 zàihànwángcháomièwángyuēsānbànshìhòu,suíwénchénggōngzhòngxīntǒnglezhōngguó。 xiànzài,chámànzài西fāngyuǎnsuíwénzàizhōngguóyǒumíng,zhèshìgōngpíngde。 ,chénggōngtǒnglezhōngguó,ér西ōuduōzhòngyàode(yīngguó、 西bānnánfāng)quècóngláiwèibèichámànzhēngguò。 èr,suíwénjiàndezhòngxīntǒnghángzhījiǔyuǎn,érchámàndeguójiǔjiùfènliè,cóngwèizàihuòtǒng。 sān,tángcháodewénhuàchéngjiùzhìshǎozàidìngchéngshàngshìyóuzhōngguózhèngzhìtǒnghòuchūxiàndejīngfánróng,érchámànwángcháodewénxìngquèsuízhechámànwángcháodemièwángdeguódebēngkuìéryāoshé。 zuìhòuháiyǒudiǎn,suíwénshíhángdekǎoshìzhìyǒuzhǎngshēnyuǎndeyǐngxiǎng。 

qiánlóngshìhǎohuáng

piěkāiwàihuà,piěkāiróngrěn tān yòuróngrěn lǎn ,huānkǎoxiàntài、 hǎogōng,qiúchéng、 qínláodeyōngzhèng,zàiláikànkànkāngdesūnqiánlóng。 kāngzàiyōngqīnwángjiùshìhòuláideyōnggōng,jiàndàosūnhóngshí,hóngjīngshísuì。 hóngjiùshìhòuláideqiánlóng。 duìqiánlóngdehuāngmiù,hěnduōréndàizuòletǒng,zhāixià  

qiánlóngshí,wéndàodǐngfēng,shēngle160duō。 shǎoqiānshèbǎirén,duōqiānshèwànrén。 xiǎngbèijìnliánwénhuàdōuzhèngchángzhǎn。 wàngwénshēng,qiānqiánghuì,fēngzhuōyǐng,shènzhìxiēfēngdeyánbèidìngwéiànérchù,huāngtángzhì。 

liúsānyuán,běnfēngdiān。 mǒuduìrénshuō:shìhànshìhòu,yàozhòngguānchí。 jiéguǒbèishā。 fēng,fēnghuà,jiùdiàolenǎodài。 

wánghóu,yīnmǎn kāngdiǎn wéijiāzhīyán。 yòngleshíniánshíjiān,biānchéngxīnyǐngdediǎn:guàn。 yīndiǎnzhōngyǒukāng、 yōngzhèngdemiàohuìqiánlóngdemíng,qiánlóng:xiàlìngwánghóuchùzhǎn,sūnliùrénchù,quánjiāèrshírénliánzuò,wèichéngniánzhīwéi。 

yǐnjiāquán,chēnglǎorén。 qiánlóngshuō:chēnglǎorén,zǎogàotiānxià,zěnmegǎnchēnglǎorén?jiǎo。 (méidiǎndiǎnhányǎngxiōngjīn,háichēngshíquánlǎorén。 )

jun4,guòshì。 zhe zhùlóushī zhōngyǒu:bēijiànmíngtiān,qiěérpāobànbiān。 qiánlóngrènwéiérjiùshìér,fěibàngcháotíng,cháofěngmǎnqīngméiwénhuà。 jiéguǒ,jun4bèipōuguānshī,érsūnfāngguānyuánquánzhǎnshǒu。 

zhèxiēdōushìzhēnshídeshì,shìshì,érshìshì。 

qiánlóngcháoháixiūdìngle quánshū ,ānlehǎoxīnma?shǐxuéjiāhánshuō:qīngrénzuǎnxiū quánshū érshūwáng!wéixìngmiǎnnándejiùshìhàn。 hòulái,běnrénfànlecuò,zàiqiángdehànwénhuàxià,jiāoxué,。 

qiánlóngsānshíniánkāi quánshū guǎn,quánguóshūdōuyàojìnxiànjiǎnchá。 qiánlóngsānshíjiǔniánmìngshěngchájiǎo"huǐběncháo"zhīshū,jìnhángxiāohuǐ。 qiánlóngshíniánlìngguǎnchénduìsuǒshōushū"xiángshènjué,使shǐqúnyánguīzhèng"。 jǐnmǎnqīngdewénxiànbèijìnhuǐ,liánqiánrénshèdān、 zhēn、 méng、 liáojīnyuándewéndōuyàojìnhángcuàngǎi。 chájiǎojìnshūjìngsānqiānduōzhǒng,shíwànháiduō,fénhuǐdeshūchāoguòshíwàn。 (qiánlóngxīnxiǎng:qínshǐhuángsuànshíme,gǎngēn?)jìnhuǐshūsuǒshōushūyàngduō。 

míngqīngzhī,huángdàozhōu、 zhānghuángyán、 yuánxián、 qián、 yán、 huángzōng、 sūnféngděngréndezhezuò,dōuchéngwéijìnshū。 。  tiāngōngkāi  xiǎoshí  bèizhì  míngjiāngjun1chuán děngfēichángyǒuyòngde,zhōngguómíngcháoxuéchéngjiùdeshūbèiqīngcháolièwéijìnshū。 sānguìde fǎnmǎnwén , yángzhōushí , jiādìngchéngluè ,zàizhōnghuáběnxiāoshīleèrbǎiduōnián。 èrbǎiduōniánhòu,cáicóngběnzhǎohuílái。 

shāé,mǎnqīngliúbiàn,hòuzhějiùzàihuǐzhōngguódeshàng,juàn,hòucái。 xùnshuō:duìzuìchūdexǐnglemǎnhàndejièxiàndeshìshū,érshìbiàn,shìkǎnlemenréndeduōdetóu,zhècáizhǒngdìnglede,dàomenyǒuzhīshídeshíhòujiāzǎowànglexuèshǐ。 mǎnqīngjiùshìzhèyàngyānlezhōnghuádeguānghuīcànlànwénhuà,使shǐzhōngguóhuídàoleōuzhōuzhōngshìhēiànméngmèidejìng。 

xiǎngméile,wénhuàméile,méile,hòuláiqiánméile,zhīshèngxiàbiān。 zhǎnleqiānnián,yòuhuídàolezhǎngjiāndeyuánshǐshèhuì。 běncháoxiào:zhōngguózhǎn5000niánběnzhǎn50nián。 fēngchénxiùnièāitàn:bīng,nàishēngguó。 

zhōnghuáwénmíngbèihuǐmiè,zuìhòuhuǐmièleqīngwángcháo。 guódehuángqínzhèng,huángxiǎohuángtàihòuláibāngmáng,huángtàihòugòu,huángqīnguóláitiānluàn,zhèmeqínfènxīnchángdejiā,luòsàngquánguódejìng,quèguórénwèiwáng,méiyǒurénzàijǐngshāndiào,shìzuìle。 

zàikāngqiándegāotǒngzhìxià,xìngwénhuàzàiguóchàngháng,méiguòduōshǎonián,zhěngqīngwángcháojiùchénglepǐnwángguó,zhīnéngzàipiāopiāoxiānzhōngzhǎodàocúnzàigǎn,chūlemén,rénréndōushìlǎo,mèi、 、 niǔxìng,zhídàoxiànzài,zhāngzhāngchóushēndeliǎnháizài,jiànqīngguódewēihàizhīcǎnliè。 

 quánshū míngshàngshìwéilezōngjīndiǎn,shíshàngshìduìzhōnghuáwénhuàdechèdeqīng。 qiánlóngtǒngzhìdeliùshíduōnián,shìzhōngguówénhuàzuìhēiàndeniándài。 shíme shuōqiánlóng , qiánlóngxiàjiāngnán ,kànzheyínpíngdesòng,xiǎngzhewéndebēiliáng,duōshǎorénshēnghuózàishǐdecuòjiào,zhūhòuláiréndexiàotánzhōng,āi  

mièguó,xiānshǐ。  quánshū jiùshìqiánlónghuángdeyīnmóu,érliúxiàláide quánshū zàiwēihàizhōngguówénhuà。 wéishíme?yīnwéimiàndecuòtàiduōle,xìn,cháchá,yǒuxuézhězàiyánjiūxiēshìcuòde,huà,jiùxiàngxiànzàidedàobǎnshū,dàobǎnshūgènghèndeshì,decuò,duōshìbié,menháikànchūlái。 

xīncháozǒngshìhuānchǒuhuàqiáncháo,zhāngxiǎndezhèngquánxìng。 yāohuàmíngcháo,ràngjiāhuìlezhèháisuànkuānróngdewángcháo。 érèguànmǎnyíngsàngquánguódeqīngcháo,háibèikāngqiánshèngshì,bèimǒuxiērénchēngzhīde qiān kāng。 mǎnqīngcuàngǎiniēzàoshǐdeběnlǐng,shízàishìqiánrén。 (kàngzhànjiān,běnzàiguódōngběituīhánghuàjiāomǎnqīngchūzhé。 běnrénshuōguò:zhēngzhōngguózàishǒuduàncán。 yīnwéizhēngzhōngguóhòu,dōngtiáoyīngjiùzàishìshāzhě,érshìzhōngguódechénghàněrchì。   wǎngyǒupínglùn)

mǎnqīngwéishímeyàozhèmezuòne?yīnwéizhēnmínguòbǎiwàn,lièwénhuàzhìhòunónggēngwénhuà。 miànduìgāorénděngdezhōngguóchuántǒngwénhuà,méiyǒulexìn,ràngzhèqúnrénjuéduìdecóng,zhīyǒuwén,huàzhèng,míntǒngzhì,péiyǎngxìng。 zhèjiùshìmǎnqīngchǒuhuàniǔhànrénzhèngquánshǐdede,shìwéndede,gèngshìrànghànrénliúbiàndede。 cóng,cháotángzhīshàng,mǎnhànsuīquán,quèshìcáishēngshēng,guóréndemèixìng,jiùshìzhèyàngbèimǎnqīngzhǒngzhíxiàle。 érmǎnqīnghòudezhànbài,chúleluòhòuzhīwài,hěnchéngshàngjiùshìmǎnqīngyuànshèng。 sānyuánkàngyīng,gèngshìshuōmíngleyīngguógēnběnméiyǒuxiǎngxiàngzhōngdeqiáng。 mǎnqīngguìshuōguò"hànrénqiáng,mǎnrénwáng。 "使shǐguónándāngqián,cháotíngshǒuxiānfángdeháishìhànrén,érshìyǒubāng。 shì,"níngyǒubāng,jiā"deshì,jiùnánjiěle。 

<rb>周</rb><rt>zhōu</rt><rb>海</rb><rt>hǎi</rt><rb>滨</rb><rt>bīn</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>干</rb><rt>gàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>康</rb><rt>kāng</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>祸</rb><rt>huò</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

kāngqiánshèngshìdeběnzhì

míng,chuánjiāoshìdòude zhōngguózhá zhèyàngzǎizhōngguó:zhèzhìshēngchǎnfēng,suǒyǒu,tángōuzhōubái,ōuzhōujīngměi  rénmenshìhuáměi,fēngpiānpiān,bǎixìngjīngshénkuài,bīnbīnyǒu,tánwén。 érqiánlóngshílái访fǎngdeyīngguó使shǐzhějiáěrshuō:biàndōushìjīngréndepínkùn  hěnduōrénméiyǒu穿chuān  jun1duìxiàngjiàohuāyànglànlàn。 

shàngmíng,zhèjiùshìkāngqiánshèngshìdeběnzhì。 

qīngcháozhèzhuānzhìcánbàoniǔdōudàodǐngfēngdecháodài,xiǎng,zǎoshīleshēngcúnderǎng。 zhōngguóchuántǒngdewéiguānzhíyángǎnjiàn,wéishǐbǐngzhíshūdeguānniànchèbèicuīhuǐ,hòuláiyòubèidōng西fānglièqiángróulìn,guóréndebēimèiwàishùn便biànchǎnshēngle,shìdàidǎnghànjiānjiùbèipéiyǎnglechūlái。 bèizhēngdetàijiǔ,dōujìnleqiánshí,xíngchéngleguàn,shuízhēngwǎnfànláishíhuì。 suǒ,yǒurénpíngjiàshuō: zhízhìxiànzài,háiyǒumeduōjiàntóu,háng,quèrènwéixiānwénhuàyǒuwèn。 shìcànlàndewénhuàhuīhuángdewénmíng。  

qiēěrrénshuōguò:"zhōngguóchénglechāoqiángguó。 yīnwéizhōngguóméiyǒunénggòutuījìn,xuēruò西fāngguójiāde,yǒuguóchuánrǎnxìngdexuéshuō(xiǎng)。 "

zěnmebàn?

zhīyǒuràoguòqīngcháo,zhǎoxúnshīluòdejiāoào,bèikāngqiánshèngshìjiàngzhēdemínxìng。 yīnwéiqīngcháo,xiǎngjìndecháodài。 míngqīngchūqīngmínguó,quèshìxiǎngde。 

wángyángmíng,zhì,wángtíngxiàng,xiànchéng,kūn,yán,huángzōng  ér260niándeqīngguó,méiyǒupéiyǎngchūxiǎngjiā,péiyǎngchūlejiājiāoshīcéngguófānxiūxiūlànwángcháodezhòngduōbiǎojiàng。 suǒ,sūnzhōngshānxiānshēng chúháizhōnghuá shìyǒudàode。 

cóngxiōng怀huáishàngkàn,hàntángmíngdezhōngguólèixiànzàideměiguó。 duìwàibiǎoxiànwéixìn、 kāifàng、 kāimíngshōu。 zhēnzhèngguānsuǒguódezhīyǒumǎnqīngcháo。 zàicháozhèngshàng,néngdeguānyuánchízhèng,zuòchīshānkōng,dāngmiànshí,jiùdāngshàngletóujiàngpài。 

xià西yángzhèng、 zhìduōmóuyáo广guǎngxiào、 bǎiquánshūshìdewángzhūzǎi
shǐshàngwéifēnghóudejiāngqínliángwénjiānbèiwángyángmíng西xuézǎixiàngguāng  míngcháodekāifàngjīngcǎidàiláilewénhuàshàngde。 érmǎnqīngquèshèngchǎncái,cáiláiderénxiǎng?

zhōngjiānbìngcún,dòuzhēngliè,xiōng怀huái广guǎngkuò,kāimíngshōu,qúnxīngcuǐcàn,lánzhuàngkuò---zhècáishìzhēnzhèngdemíngcháo。 míngcháodetàijiānmíngbié。 shíshàng,míngcháoyǒugòngxiàndetàijiānyuǎnduōhuòguózhě:xià西yángdeyīngxióngzhèng
zhùjiēqīngchújiānchényánsōngdehuángjǐnzhùzhāngzhènggǎideféngbǎowēixiǎnzhīzhōngbǎoxiǎohuángde怀huáiēnděng,dōushìtàijiān。 tàijiānshìqún,yǒuhǎoyǒuhuài,shìxiērénrènwéide:zhīyàoshìtàijiān,suīránméidàndōushìhuàidàn。 shuōdàoluànzhèng,shíjiānzhīzhǎng,fànwéizhī广guǎng,zāinánzhīshēnzhòng,míngcháotàijiān。 gèngkuàng,huángháihuìyòngtàijiānqiānzhìchén。 huáng,wénguāntuán,tàijiān,sānzhězhìhéng,ràngguójiāzàidòuzhēngzhōngqiánjìn。 

dǒngbèizhēdemíngcháo,chūbèiměihuàdeqīngwángcháo,nénggàndekāngqiánhuánghuòhàilezhōngguó。 zhèngwǎngyǒuduìběnwéndejīngcǎipínglùnsuǒyán: zhèngdāngzhōnghuámínyàobìngfēngjiànzhuānzhìxiǎngwénhuà,shíxiànzhōngguóde wénxìng dedāngkǒu,mǎnqīngzhǔzhōngyuán,quánpánchénglemǎnréndelièwénhuàgāochūzhīduōshǎobèidehànmíndenónggēngwénhuà(zhǔyàoshìfēngjiànguóxué),bìngjiānghuīdàolezhì,zhìèshālezhōnghuámínjìndàigōngshèhuìdewàng,zàinónggēngwénmíngdelǒnggōufānjīndòu。 zhècáishìmǎnqīngdǎozhìzhōnghuámínjuězhèndegēnběnyuányīn。 

běnwényóuzhōuhǎibīnwēishuō

jiāweishuo2015,zhùmíng wēishuō ,mennínjìn zhōuhǎibīnwēishuō jiāoliúqún。 

<rb>周</rb><rt>zhōu</rt><rb>海</rb><rt>hǎi</rt><rb>滨</rb><rt>bīn</rt>:<rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>什</rb><rt>shí</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>说</rb><rt>shuō</rt><rb>能</rb><rt>néng</rt><rb>干</rb><rt>gàn</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>康</rb><rt>kāng</rt><rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>祸</rb><rt>huò</rt><rb>害</rb><rt>hài</rt><rb>了</rb><rt>le</rt><rb>中</rb><rt>zhōng</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt>

 

zhōuhǎibīnguānfānggōnghào

zhōuhǎibīnwēishuō

id:zhouhaibinweishuo

qǐngguānzhùmendexiǎohuǒbàn:

chēyǒuwénhuà

id:autocul

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

780| 381| 539| 47| 506| 733| 709| 108| 599| 161|