讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10怎么刷流水赚工钱:《红楼梦》里的谐音大全

来源:讲历史2018-06-29 17:32:54责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】要想读懂《红楼梦》,除了人物关系,还需要注意书里从头到尾的各种谐音,这些谐音真的是处处暗藏机关,字字饱含寓意,不懂他们,怕是读不通红楼梦,或者好多文意无法理解?!?/div>

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com yàoxiǎngdǒng hónglóumèng ,chúlerénguān,háiyàozhùshūcóngtóudàowěidezhǒngxiéyīn,zhèxiēxiéyīnzhēndeshìchùchùàncángguān,bǎohán,dǒngmen,shìtōnghónglóumèng,huòzhěhǎoduōwénjiě。 

cáoxuěqín

zhēndeshìshíniánxīnxúncháng,zhěnghónglóushūchùyòngqiǎo,jiùliángěirénmìngmíngfàngguò。 duōréndemínghuò,huòréndemínglái,dōushìyǒushēn。 yǒudeànshìleréndemìngyùn,yǒudeshìduìqíngjiēzhǎndemǒuzhǒngyǐn,yǒudeshìgàikuòlerénxìng,yǒudeshìduìrénhángshìwéiréndejuémiàofěng,yǒudeshìrénshìdemǒuzhǒngànshìděngděng。 guǒyánjiūzhèxiēxiéyīn,zuòzhěde便biànlǐnghuì,gāoèdeshūnéngxiěmehǎo,dǒngzhèxiēshìzhōngdeyuányīnzhī,jìnguǎnháiméiyǒuwánquánjìnshànjìnměi。 qiánrénduìzhèxiēxiéyīnyǒuxiēzhěngle,guòláiyòngxià。 

<rb class=

 hónglóumèng dexiéyīnquán"> hónglóumèng dexiéyīnquán

 hónglóumèng kāipiānjiǔ,cáoxuěqínjiùràolewāngòulehuāngshān(huāngtáng)(zhītán)qīnggěng(qínggēn)fēngdeshénhuà,ràngkōngkōngdàorénkàndàoméngmángmángshìmiǎomiǎozhēnrén(miǎomiǎomángmáng)xiéhóngchénduōniánde"shíxiōng"deshì,shì"cháodàinián,bāngguó"dōu"shīluòkǎo","háogànshèshíshì"。 zhèshìxuěqínxiānshēngwéileduǒwényòng"jiǎcūnyán(jiǎcūn)""zhēnshìyǐn(zhēnshìyǐn)"。 ......

jiādeshìkāishǐshìtōngguòzhēnshìyǐnjiǎcūnlěngxìngliúlǎolǎoyóuyuǎnjìn,cóngwàidàojiǎngshùde,guǎnjiǎjiāháishìjiāngnándezhēnjiā,tōngguòzhèrénjiǎngshùdeshìdōushì"zhēnjiǎnánliú",wèizhejiāzuìhòudebài。 

<rb class=

 hónglóumèng dexiéyīnquán">zàitàihuànjìngjǐnghuànxiānràngbǎodecháshì"qiānhóng",yǐndejiǔshì"wànyàntóngbēi"。 shíshìjiǎjiādàohòulái"hǎoshíjìnniǎotóulín,luòlepiànbáimángmángzhēngànjìng"
zhěnghónglóuérzuìhòujiùdōuméiyǒuhǎodejié:shì"qiānhóng","wànyàntóngbēi"!

zhēnfèi,shìyǐn。 jiādetóujiāoxìng,"ǒuyīnhuíshǒu,便biànwéirénshàngrén",cūnhòuchénglederén,hòuláiyòuchéngwéizhèngshìrén,shínǎi"yáoxìng"。 shìyǐndeéryīnglián,shìzhēnjiādezhǎngshàngmíngzhū,yuánxiāobèiyòngrénhuòbàokàndēng,bèiguǎiguǎimài。 cóng"huò(huò)":fángbèishāole,shìyǐnchūjiāle,yīngliánzhǎngdàoshíèrsānsuìshíbèiguǎimàigěileféngyuān,jiēzheyòubèiguǎimàigěilexuēpán,èrmài,xiàngràng,xuēpánféngyuān,zhùguò()miàodejiǎcūnxùnqíngwǎngluànpànduànleàn,féngyuānyǒngyuǎn"féngyuān"。 yīngliánbèixuēpánmǎi,chénglexuēpándeshìqièhòugèngmíng"xiānglíng",hòuláiyòubèixiàjīnguìgǎimíng"qiūlíng"。 yòngshāzhīqiūwēnrùnzhīxiāng,wánchénglepànde"shuǐgàn,liánǒubài"dehuàjìng,zǒushànglemiǎnde"zhēnyīng()lián"debēijié。 liándeérdōunéngbǎo,yīngliándeqīnzhēnfèi"zhēn(shì)fèi()"。 

<rb class=

 hónglóumèng dexiéyīnquán">bǎodejiěmèiyuánchūnyíngchūntànchūnchūn,yuánchūn"zàijiànréndefāng",hòulái"xiàngféngmèngguī",niánqīngqīngdejiù寿shòuyāole
yíngchūnjiàgěisūnshàohòujǐnnián,jiùbèizuòjiàn"hóuményànzhìliǔ","gōngqiānjīnxiàliú"liányíngchūn"jīnguīhuāliǔzhì,zǎihuángliáng"tànchūncáishíguòrén,dànhòulái"fānfēngsānqiān,ròujiāyuánláipāoshǎn",lèiyuǎnjiàchūn"kānsānchūnjǐngzhǎng,dùngǎiniánzhuāng",zuòle。 jiěmèidemìngyùn yuányíngtàn shínǎi"yuányīngtàn"!

wángfèngjiēguòliúlǎolǎo,deér,yóuliúlǎolǎomíng"qiǎojiě"。 hòuwángfèngshìbài,qiǎojiěbèiquēmàoyāndejiùjiùwángrénguǎimài,wángrénzhēnshì"wàngrén"!qiǎojiěhòubèiwàngfèngēnqíngdeliúlǎolǎoshújiù,zhēnshì"qiǎoēnrén。 "

jiǎcūnmínghuà,biǎoshífēi(shìfēi)。 wàngēn,luòjǐngxiàshí,xùnqíngwǎng,"shífēi"shíwéiguò。 rénqúnfèn,lèi,jiǎcūnbèizhíhòuyòuzàiyòngdejiùyuánmíngjiàozhāngguī("guǐ")。 

<rb class=

 hónglóumèng dexiéyīnquán">

qínqīng,míngjiānměi,qīng(qíngqīng)。 "jiānměi",shìjiānyǒudàibǎochāièrrénzhīměi。 bǎochāiyuánróng,dàiào
bǎochāikuānpíng,dàijiānbǎochāisuífèncóngshí,dàixiàchénbǎochāicáng,dàibǎochāi,dàizhíróngmàozhǐfāngmiàn,bǎochāifēngmǎn,dàixuēshòubǎochāijiànzhuàng,dàiléiruòbǎochāiwěnzhòng,dàiē。 érqīng"xiānyànmèi,yòubǎochāifēngliúniǎo,yǒudài。 "néngjiānbǎodàièrrénzhīměidezhèngshìqīng。 qīngzhě,"qīn"。 jǐnghuànduìbǎojìnhángxìngméngshí,jiùshìràngqīngbǎopèi。 

píngérxìngshùn,zàijiǎliǎnfèngzhījiāngǎopínghéngzǒugāng,tóngshíyòuduōbèiliǎnfèngèrrénláidemáodùnfánménwài,qiǎomiàohuàjiě。 píngzhě,"píng(héng)"
píngzhě,"bìng"。 

jiǎzhèng,zhěngtiānběnzhèngjīng,mǎnkǒuréndào。 zhìjiānéng,dǎozhìjiǎjiābài,wéiguānhěnshībài,fànglejiāng西liángdào,rènshǒuxiàwéi。 jiāobǎocóngláizhī,bǎn,,gǒuyánxiào,shíshíyánxíngxiàngchūxiàn。 bǎohǎojiùle,hǎoleshuōhǎo。 háidòngzhé"chāchū","gāi!""gènghǎole"。 jiùshìzhèyàngzhèngtǒngfēngjiànjiāodehuàshēn,quèpiānpiānhuānèkāndezhàoniáng,háirányǎnglehuàishuǐ,diāoxiǎnyīnsǔn、 chuòkāndehuánér。 zhēnzhèngshì"jiǎzhèng(jīng)"!zàikànshēnbiānxiàngdexiēqīngxiànggōng,shìzhuānmén"zhānguāng(zhānguāng)"de,jiùshì"shànpiànrén(dānpìnrén)"de,huòzhěshì"xiūchǐ(boxiū)"de,shǒuxiàguǎnfángdezǒngguǎnshì"xīngděng"(xīndēng),xiǎngxiǎng,chèngshàngméiyǒuxīngděng,fángháinéngguǎnhǎo?

xuēpán,chūlemíngdedāiwáng,tángyínniànchénggēnghuáng,xiěshīzhīhuìcāngyíngwéndexiāhēnghēng,piānpiānjiào"wénlóng","wén"zhīyǒu?zhēnràngréndiēyǎnjìng!"wénchóng"、  wénlóng ér。 

<rb class=

 hónglóumèng dexiéyīnquán">làideérlàishàngróngkàozhǔjiǎjiāxiédāngleguānlecái,shíde"làizhǔ(shàng)érróng"。 

shíháiyǒuhěnduō,zhū:bǎoquèbǎozhù,dàiránméiyǒudài。 níngwèiānníng,róngwèizūnróng。 shíjiē(shìjiē),rénqīngxiàng(rénqíngxiàng),boshìrénjiùshì shìrén ,jiǎhuà便biànshì jiǎhuà ,jiǎliǎn便biànshì jiǎlián ,jiǎzhèngjiǎjìng便biànshì jiǎzhèngjīng ,héngyuàn便biànshì hènyuán ,xiāoxiāngguǎn便biànshì xiāoxiāng guǎn  shènzhìjiāshìjiǎshǐwángxuē   jiǎshǐwǎngxuè 。 wǎngchūxiǎng,líndàidetóu,piānpiānjiùjiàoxuěyàn,shìyàodòngdeyán,bǎoderénshìbàogàodegāoshǒu。 

(

 gēnzhedīnghónglóu 2)

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

858| 327| 427| 688| 971| 606| 192| 923| 656| 997|