讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京赛车pk10助赢软件手机版:民国“四大才女”的最终结局

来源:讲历史2018-07-03 15:13:14责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】民国时期涌现出了众多才华横溢的优秀女性,其中的吕碧城、萧红、石评梅、张爱玲更是被称为“民国四大才女”。吕碧城,作为《大公报》的第一位女编辑闻名20世纪初京津地区…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com <rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb class=

 cái dezuìzhōngjié">

mínguóshíyǒngxiànchūlezhòngduōcáihuáhéngdeyōuxiùxìng,zhōngdechéng、 xiāohóng、 shípíngméi、 zhāngàilínggèngshìbèichēngwéi mínguócái 。 

chéng,zuòwéi gōngbào dewèibiānwénmíng20shìchūjīngjīn。 deshīchuàngzuòyǒuzhegāodetiāncáihuá,bèichēngwéi jìnsānbǎiniánláizuìhòuwèirén 
bèiwéi 30niándàidewénxuéluòshén dexiāohóng,shìmínguócáizhōngmìngyùnzuìwéibēidexìng,shìwèichuánxìngrén,yǒuzherénqīngzhàoyàngdeshēnghuójīngshípíngméizhōngniánmǎnèrshísuì,chuàngzuòshēngjǐnjǐnliùnián,dànshī、 xiǎoshuō、 běn、 pínglùnděngcái,dōucéngjiàguòguānzhāngàilíng,1961niánlúnxuédōngwénxuéjiāoshòuxiàzhìqīngchūbǎn zhōngguóxiàndàiwénxuéshǐ gāopíngjiàzhèwèizhōngguóxiàndàizuòjiā,rènwéi jīnsuǒ  shìzhōngguóláizuìchūdezhōngpiānxiǎoshuō 。 

chéng

chéng(1883nián-1943nián) ,ānhuījīngrén,shēng1884nián。 chéngdejiějiěhuì、 měisūndōushīwénwénmíngshì,hàochēng huáinánsān,tiānxiàzhīmíng。  chéng12suìshí,shīshūhuàdezàodàohěngāoshuǐzhǔn,dāngshíyǒu cái měichēngdefánzēngxiánglechéngdeshī,jìnpāiànjiàojué。 dāngyǒuréngàozhèshízhīshìwèi12suìshǎodezuòpǐnshí,jīngnéngxiàngxìn。 

zàichéngdeduōwénzhāngzhōng,dōutándàozěnyàngjiànqiángguódexiǎng。 rènwéizàizhèjìngzhēngdeshìjiè,zhōngguóyàoxiǎngchéngwéiqiángguójiùwànwànrén,yīnnéngshìèrwànwàndeliàng。 jiěfàng,nánpíngquánshìguózhīqiángshèngdewéibàn。 wàngyòngdeliàngyǐngxiǎngshìrén,shìjiùmín。 1912niányuánshìkǎizàiběijīngchūrènmínguólínshízǒngtǒng,chéngbèipìnwéizǒngtǒngshū,xióngxīn,zhǎnbào,dànshìhēiàndeguānchǎngràngjiàoxīnhuīlěng,děngdào1915niányuánshìkǎimóuchēngxīnzhāozhāoshí,chéngránguānjīng,shànghǎi。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb class=

 cái dezuìzhōngjié">

chéng

1943

nián1yuè24zàixiānggǎngjiǔlóngshì,xiǎngnián61suì。 mìngliúshī,huǒhuàchénghuīhòujiānghuīmiànwéiwán,tóunánzhōngguóhǎi。   jiāowǎngdeshèhuìmíngshìzhōng,cáigāoguān,dànzàihūnyīnshìshàng,zǎobèideyīnyǐngzhíkùnrǎosàn,zàijiāshàngshìqīnggāo,shǐzhōngjiàoshēnbiānpèizhīrén,suǒníngyuànshēnzhōnglǎo。 dāngyǒurénwèndehūnyīn,huíshuō: shēngpíngchēngzhīnánduō 。 shì,chéngsuī姿róngyōu,dànzhōngshēnwèihūn。 

xiāohóng

xiāohóng1911niánshēnghēilóngjiāngshěngěrbīnshìlán。 zhemíngzuòjiā。 1935nián,zàixùndezhīchíxià,biǎolechéngmíngzuò shēngchǎng 。 1936nián,wéibǎituōjīngshénshàngdenǎodōngběn,bìngxiěxiàlesànwén deshēnghuó ,zhǎngpiānshī shā děng。 1940niánduānhóngliángtóngxiānggǎng,zhīhòubiǎolezhōngpiānxiǎoshuō  zhemíngzhǎngpiānxiǎoshuō lánchuán 。 

bèiwéi 30niándàidewénxuéluòshén dexiāohóng,shìmínguócáizhōngmìngyùnzuìwéibēidexìng,shìwèichuánxìngrén,yǒuzherénqīngzhàoyàngdeshēnghuójīng,bìngzhíchùzàiduānnánkǎnzhīzhōng,wèishìxìngzhōngdegèngxìngzhě。 ránérquèróuruòduōbìngdeshēnmiànduìzhěngshì,zàimíndezāinánzhōng,jīnglefǎnpàn、 jiàoxǐngkàngzhēngdejīngmìngyùnde。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb class=

 cái dezuìzhōngjié">

xiāohóng

1942

nián1yuè12,jun1zhànlǐngxiānggǎng。 xiāohóngbìngqíngjiāzhòng,bèisòngjìnxiānggǎngpǎoyǎngyuàn,yīnyōngzhěnércuòdònghóuguǎn,shǒushùzhì使shǐxiāohóngnéngyǐnshí,shēnshuāiruò。 1yuè15,duānhóngliángluòbīnjiāngxiāohóngzhuǎnyuàn。 èrtiān,xiāohóngjīngshénjiàn,zàizhǐshàngxiěxià jiānglántiānshuǐyǒngchù,liúxiàbàn hónglóu gěibiérénxiěle , bànshēngjìnzāobáiyǎnlěng  shēnxiān,gān,gān。  1yuè21,yuànyóujun1jiēguǎn,xiāohóngyòubèisòngjìnhóngshíhuìzàishèngshìfǎnshèdelínshíyuàn。 1942nián1yuè22,xiāohóngshìzhǎng,zàizhànhuǒfēnfēizhōng,kāilerénjiān,xiǎngnián31suì。 1yuè24,xiāohóngzàipǎobèihòuběnhuǒzàngchǎnghuǒhuàhòu,zàngqiǎnshuǐwān。 

shípíngméi

shípíngméi(1902  1928),yuánmíng,shān西shěngpíngdìngxiànchéngguānrén。 shípíngméiyòucōngyǐnghǎoxué,hěnshòuài,cóngsān、 suìkāishǐ,qīnjiùjiāorèn,měiwǎnjiānchíduàn,yǒushíméiyǒurènshú,suīshìshēn,shuì,zhídàoniànshúwéizhǐ。 1919niánshǔjiǎ,shípíngméicóngtàiyuánshī,kǎoběijīnggāoděngshīfànxuéxiào。 màichūzhè,shìduìshípíngméixiǎngzhìdekǎoyàn。 yīnwéizàidāngshíshèhuì,bānrénxiǎngrènwéi: hái,zhōngxuéjiùle,fèijìndeshēnzàone! ránérquèduànqiúxué、 fèndòuzhe。 zàiqīnzhīchíxià,zǒuchūshān西,dàoběijīngqiúxué。 

1928

nián9yuè18,shípíngméizàiběijīng西shuānzhuānghàosuǒkāishǐbìng,liètóutòng,dànwéishēnshūshìchángyǒudeshì,suǒháishìzhàochángzhōngjiāoshū,dànbìngqíngjiāzhòng。 yǒurényǐnděngsòngshípíngméijìnjiùxíngjiēběnshānběnyuàn,shījiāoshòujiānzhōngzhǔrènlínyǐnděngjun1zàiyuànshǒu,jiǔkāishǐhūn。 23yóuběnshānběnyuànzhuǎndàoxiéyuàn,zhěnduànwéinǎoyán。 9yuè30shípíngméishìshìběijīngxiéyuàn。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb class=

 cái dezuìzhōngjié">

gāojun1shípíngméi

deshì,duìzhōngguóxiàndàiwénxuéshìliàngdesǔnshī。 cáiqíngbìngmào、 wénhuáchūzhòng、 yǒujiàn。 dewénxuéchuàngzuòfēicháng,zàiwénhuà、 北京赛车pk10前五技巧、 shùděngfāngmiàndeshèlièxiàngdāng广guǎngfànshēn。 dequánmiànxiūyǎngzōngdeshěnměiyǎnguānglemendeshùchuàngzào,zhèduìjiāqiángzuòpǐnhòu,gāozuòpǐnpǐnwèi,使shǐwénhuàfēnwéidàogèngnóngdexiàoguǒzhìchǎnshēngledetuīdòngzuòyòng。 

zhāngàilíng

zhāngàilíng,zhōngguóxiàndàizuòjiā,yuánmíngzhāngyīng。 1920nián09yuè30chūshēngzàishànghǎigōnggòngjiè西。 zhāngàilíngchéngjiù,zuòpǐnlèixíngbāokuòxiǎoshuō、 sànwén、 diànyǐngběnwénxuélùnzhe,deshūxìnbèirénmenzuòwéizhezuòdefènjiāyánjiū。 

1943

niándexiǎoshuōchùzuò chénxiāngxiè (、 èrxiāng)bèizhōushòujuānzài luólán zhìshàng。 suíhòujiēliánbiǎo qīngchéngzhīliàn 、  jīnsuǒ děngdàibiǎozuò。 hòusānniánshìchuàngzuòdefēngshōu,zuòpǐnduōbiǎo tiān 、  wànxiàng děngzhì。 23suìlánchéngjiéhūn,kàngzhànshènghòufènshǒu。 1949niánshànghǎijiěfànghòuliángjīngmíngzàishànghǎi bào shàngbiǎoxiǎoshuō。 1950niáncānjiāshànghǎijièwéndàihuì。 1952niánxiānggǎng,zàiměiguóxīnwénchùgōngzuò,céngbiǎoxiǎoshuō chìzhīliàn  yāng 。 

<rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb class=

 cái dezuìzhōngjié">

zhāngàilíng

zhāngàilíngdexìngzhōngleduīmáodùn:shìshànjiāngshùshēnghuóhuà,shēnghuóshùhuàdexiǎngzhǔzhě,yòushìduìshēnghuóchōngmǎnbēigǎnderén
shìmíngménzhīhòu,guìxiǎojiě,quèjiāoàodexuānchēngshìshídexiǎoshìmínbēitiānliánrén,shíshídòngjiànyúnyúnzhòngshēng xiào bèihòude lián ,dànshíshēnghuózhōngquèxiǎnlěngguǎqíngtōngrénqíngshì,dànlùndàirén穿chuānjun1shìháng,biāogāo。 

1995

nián9yuè8(zhōngqiūjiē)zhǔzhōngguówénxuéjièdecáizhāngàilíngzàiluòshān西gōngnèishì,xiǎngniánshísuì。 shēngqiánzhǐdìnglínshìtóngwéizhǔzhíhángrén。 9yuè19,zàiluòshānhuìěrshìméiguīgǎngyuánhuǒhuà。 9yuè30,huīyóulínshìtóng、 zhāngcuò、 gāoquánzhī、 zhāngshàoqiān、 yuánxiángděngrénxiédàichūhǎi,tàipíngyáng。 

xuǎn:jiǎngshǐ

nǎojīnzhuǎnwān:chángéwéishímeshànbiàn?

xiǎngzhīdàoàn?gǎnjǐnguānzhù xiāngrénwén :hvillage,huíguānjiàn shànbiàn jiēxiǎoànba。 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

728| 762| 361| 145| 692| 356| 439| 615| 867| 456|