讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10不定位必杀:被宋徽宗抓去“采阴补阳”的一万少女藏在哪

来源:讲历史2018-06-26 09:17:44责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】岳飞的大名,在我国可谓家喻户晓、妇孺皆知,因为他是我们的民族英雄,他誓死也要坚决抗击金兵、收复失地的英雄事迹,赢得一代又一代人的尊敬。小时候,我是听着《岳飞传》…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

yuèfēidemíng,zàiguówèijiāxiǎo、 jiēzhī,yīnwéishìmendemínyīngxióng,shìyàojiānjuékàngjīnbīng、 shōushīdeyīngxióngshì,yíngdàiyòudàiréndezūnjìng。 xiǎoshíhòu,shìtīngzhe yuèfēichuán depíngshūzhǎngde。 yuèfēishēngdehóngyuànshì háishān ,bèijīnguóqiángdàoqiǎngdeduóhuílái。 

huàshuōběisòngwángcháojīngle140duōnián,wèicóngtài、 tàizōng、 zhēnzōng、 rénzōng、 yīngzōng、 shénzōng、 zhézōngzhíchuándàoxuānnián,jiùshìmenzài shuǐchuán kàndàodebàihūnyōngdehuīzōnghuáng,nèiyōuwàihuànduàn,sònghuīzōngzhàozhīzhexīnshǎnghuà、 rén,chǒngxìndàojiāocàitàishī、 tóngguàn、 gāoqiú、 wángzhīliúdetānguān,hòugōngcángzhewànduōmíngquánguótiāoxuǎnchūláideměishǎo,tiāntiānshìjiǔtīngjiùshìmángzhecǎiyīnyáng,gēnběnxīnguǎnguójiāshì。 

zhàoshìsòngshénzōngde11,deshēngxìngchén,yīnwéishìshùchū,yuánběnshìméiyǒuwèide。 shì,zhàocóngxiǎoxìngfāngmiànjiùjiàojiǎohuá。 zhōngguódàipíngjiànánrénchénggōngfǒu,zhǔyàoshìkànshìfǒudāngguān,guāndāng。 huángshìzuìdeguānle,tiānxiànánrénhěnshǎoyǒuxiǎngyàozhèwèizhìde。 wéilenénggòudāngshànghuáng,wéileduōdiǎnhuì,zhàojiùbiéxiàoshùnxiàngtàihòu,měitiāndōuqǐngān,duìdeshēngfǎnérlěngdànle。 xiàngtàihòuguǒránduìyìnxiàngcuò,hòuláibāngdāngshànglehuáng。 

shì,sònghuīzōngzhàoshízàishìdānghuángdeliào,fēiràngchénghuángwèishízàishìshǐdehuì。 

<rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>徽</rb><rt>huī</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>抓</rb><rt>zhuā</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>采</rb><rt>cǎi</rt><rb>阴</rb><rt>yīn</rt><rb>补</rb><rt>bǔ</rt><rb>阳</rb><rt>yáng</rt>&rdquo</ruby><ruby><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>藏</rb><rt>cáng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>

hòuzhǔyàng,sònghuīzōngtóngyàngshì shēngshēngōngzhīzhōng,zhǎngrénzhīshǒu 。 xiàngtóngdeháiyǒu,liǎngréndōushìcáihuáng,huānshīshūhuà,chīshùdànshànzhǎngzhìguóānbāng
guójiādōuwángzàiledeshǒushàngzuìzhōngdōuchénglerénxiàdewángguó,dōucǎnzàiguóxiāng。  zuòrénzhēnjuédài,liánbáomìngzuòjun1wáng 。 

tóngdeshì,hòuzhǔxìnjiāo,érsònghuīzōngxìndàojiāo。 

zhàohuānxiǎngshòu,jiāodexiūháng,duìméiyǒuyòuhuò,níngyuànzàishēngxiāngwèichùzhèliùchéndeshìjièjìnqíngxiǎng,níngxìndàoérxìn。 zuìchūcéngjīngxiǎngtōngguòjiēzhìwàngláichéng,dànshì,càijīngquàn,wèiláitàikōnglíng,tōngguòzòngdecǎiyīnyángláishízài,zàixiǎngjìnrénjiānshìdetóngshí,chéngxiān。 

zhàochóngxìndàojiāo,dàojiāofàngzàizōngjiāozhīshàng,guānghuángjiāchūqiányǎnghuódezhídàoshìjiùyǒu2wànduōrén,zhèxiērénhěnmiànchūgōngtíng,háiyǒuhěnniúdemíng,jiào jīnmén ,háizàiquánguóshè dàoguān 26。 qīndàojiāotuīdào guójiāo dewèi,shènzhì,jiēshòudàoshìgěidezūnhào   jiāozhǔdàojun1huáng 。 

zhèzhàohuāngtángdàoshímechéng?pàiréncóngquánguójīngxīnxuǎnlewànduōtiānzhēnshǎo,zuòwéicǎiyīnyángde pǐn ,càijīngshuōzhèxiē pǐn bāngqiúzhǎngshēng。 zhàoyòngshímeyàngdejīnláicángzhèxiējiāojiāone?jiùcángzàicónghòugōngdàowànsuìshāndeshūbiéyuànmiàn。 

wénrénhuángzhào,biānxīnshǎngzhecóngquánguósōuluóláidezhemíngbēitiēhuà,biānkànzhecóngquánguóshōudàodehuāshí、 zhēnqínguàishòu,biānxiǎngyòngzhecóngtiāoxuǎnláidecǎiyīnyáng pǐn 。 yǒu65hái,zhōngér31,ér34。 zhè,kǒngshìzhǎngcǎiyīnyángdechéngguǒba?

běngāi shòumìngtiān 、  dàitiānmín dezhàojiùzhèmexiānào,zhèzhǒngméiyǒurénxìngde、 debàiyǒushòudàobàoyīngzhī?hòuláijīnrénzhuādetóngshí,dezhèxiēháinéngzhǎodàodedōuzhuāle。 shēnglemeduō,zuìhòudàoleshíme?chǎngkōng,báimángle。 

<rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>徽</rb><rt>huī</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>抓</rb><rt>zhuā</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>采</rb><rt>cǎi</rt><rb>阴</rb><rt>yīn</rt><rb>补</rb><rt>bǔ</rt><rb>阳</rb><rt>yáng</rt>&rdquo</ruby><ruby><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>藏</rb><rt>cáng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>

sònghuīzōngzàijīnbīngyíngzhōnggěiguòdeliǎngchéndexìnzhōngxiědào, shān,dōushìwéichénsuǒ。 jīn使shǐsànzhì,zhuīniàntòngxīn,huǐhèn 。 rèndōutuīdàolechénshēnshàng,hǎoxiàngméishímerènde。 shí,zhèjīnbīngnánxià,jiùshìzhàochūzhǔgōuyǐnmenláide。  sòngshǐ zhōngshuō,guǒshìzhàozhǔdònggǎoxiǎoyīnmóuguǐgōuyǐnjīnrén, jīnsuīqiáng,xìnsòngzāi? 

zhàowéishímeyàozhèmegàn?wéilebǎo,wéilede。 menzhīdào,sòngguóliáoguózàisòngcháosāndàihuángsòngzhēnzōngshídàijiùqiāndìnglechányuānzhīméng,zhèshìzhǎngyǒuhǎodepíngtiáoyuē,liǎngguózàizhàng,érshìchēngxiōng。 sòngyīngměiniángěiliáoyín10wànliǎng,juàn20wàn。 liǎngguódehuángxiōngxiàngchēng,xiàngqìngdiào,wénshūláiwǎngchēngnánběicháo,sòngchēngnáncháo,liáochēngběicháo。 suīránduìsòngtàigōngpíng,shènzhì,dànshì,nénggòuwéichísòngcháodebǎiniánpíng,zǒngniánniánzhàngqiángba。 

sòngcháodàolezhàoshídài,guójiànshuāiruò,zhàoshī、 、 shū、 huàdōucuò,dānghuángháng,gànzhèngjīngshì。 érqiěrènyòngdejìnshìbāngpāidejiāhuǒ, shuǐchuán suǒxiědetàishīcàijīng,tàiwèigāoqiú(céngdāngguòdōngdeshūtóng),dōushíyǒurén。 gāoqiúzài shuǐchuán shìchūlemíngdehuàidàn,cóngxiǎojiùshìèrliú,diǎnzhèngshìgàn,yīnwéi bāngleshēngtiěwángyuánwàiér使shǐqián,měisānliǎngshě,fēnghuāxuěyuè,bèiqīnkāifēnggàolezhǐwénzhuàng,yǐngāoqiúduànleèrshízhàng,sòngpèichūjièfàng,dōngjīngchéngrénmínróngzàijiā宿xiǔshí 。 zhèmexiǎohúnhún,rándāngshànglezhòngyàoméndeguānyuán,sòngcháo殿diànshuàidebǎozuòràngzuòle。 píngjièshíme?jiùpínghuìqiú,piānpiānsònghuīzōngzhàohǎoqiú。 

zhàosuírènyòngguānyuán,ràngtiānxiàrénchǐxiào?

sònghuīzōngzhemíngshīshīdefēngliúshì,quándōngjīngchéngdōuzhīdàole。 yǒu,sònghuīzōngchūnxīndàngyàngláidàoshīshīdeshì,shǒuzhejīnhuángdexīnxiānchéng,shuōshìjiāngnánjìnxiànde,ràngshīshīchángchángxiān。 shīshīshǎopéizhekāixīn,èrréndeqiāoqiāohuàràngduǒzàichuángxiàdezhōubāngyàntīngle。 tīnglejiùtīngleba,wénréndemáobìngjiùshìshǒuyǎng,yǒubào,hòuláijìngránzhègānqíngjǐngxiějìn shǎoniányóu 。 zhè shǎoniányóu deshìzhèyàngxiěde:

bìngdāoshuǐ,yánshèngxuě,xiānzhǐxīnchéng。 jǐnchūwēn,shòuxiāngduàn,xiàngduìzuòchuīshēng。 

shēngwèn:xiàngshuíháng宿xiǔ?chéngshàngsāngèng,huáshuāngnóng,xiū,zhíshìshǎorénháng。 

érzhīshēnqiǎndeshīshīne,jìngránzhèshǒu shǎoniányóu chànggěilesònghuīzōngtīng。 sònghuīzōngwènshuítiánde,shīshīshíshuō,shìzhōubāngyàn。 

<rb>被</rb><rt>bèi</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>徽</rb><rt>huī</rt><rb>宗</rb><rt>zōng</rt><rb>抓</rb><rt>zhuā</rt><rb>去</rb><rt>qù</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>采</rb><rt>cǎi</rt><rb>阴</rb><rt>yīn</rt><rb>补</rb><rt>bǔ</rt><rb>阳</rb><rt>yáng</rt>&rdquo</ruby><ruby><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>少</rb><rt>shǎo</rt><rb>女</rb><rt>nǚ</rt><rb>藏</rb><rt>cáng</rt><rb>在</rb><rt>zài</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt>

zhèháile?deyǐnbèichéntōutīngle。 lóngwēizài?huángdemiànwǎngfàng?sònghuīzōngnǎoxiūchéng,huídàogōngjiùcàijīngjiàoguòláixùnchìshuō,kāifēngyǒujiānshuìguānjiàozhōubāngyàn,tīngshuōhěnchēngzhí,zěnmejiànjīngyǐnchùne!càijīngshàngzhǎoláijīngyǐn,qíngkuàngshuōle。 jīngyǐnshuō,zhōubāngyànréncuòde,wánchéngderènzuìhǎo。 càijīngshuō,huángshàngduìmǎn,yàochùzhì,jiùzhàobànba。 zuìhòu,gěizhōubāngyànānle zhíshìfèichí dezuìmíng,gǎnchūlejīngchéng。 

shànghángxiàxiào,càijīngzhēngduóxiàngwèidewáng,zhǎnghěnshuài,jiùshìgànzhèngshì,chúletānshòu贿huì,jiùshìbiàntàiwánrén。 zàishìnèifàngzhānghuātuánjǐndechuáng,zhōuwéifàngzheshízhāng wèixīng bāndexiǎochuáng,ràngjiāyǎngdeshíqièguàshuìzàixiǎochuángshàng,ránhòutiāoxuǎnshòuchǒngdeqièpéizuòài,dànchǒngqièjiàochuáng,zhōuwéixiǎochuángshàngdeluǒqièmenyàochōngdāngduìyuán,yāozhejiāyóuzhùwēi,shuíjiàoshēngyīnjiùjiǎngshuí。 

liángāoguān、 huángdōuméiyǒuxiūchǐgǎnle,xiàliú,wánquáncháotíngdetǒng,zàigōngtíngjìngrángǎoyínluànhuódòng,yǒudeshíhòu,zhàoháicānzhèyàngdeyínluàn,jun1chénjìnhuān。 yǒugōngtíngyànhuì,zhemíngdelàngzǎixiàngbāngyànjìngrántuōguānglejìnhángqíngbiǎoyǎn,zhàozhèhuángháixìnggāocǎiliè,qiǎobèihuánghòuzhuàngjiàn,huánghòutànshuō:yòngzhèyàngderéndāngguózhīxiàng,guójiāháiyǒuwàngma?zhèhuàshìluànshuō,shìshíme shuō 、 shǐ,zhèshìzài xuānshì shàngzǎiqīngqīngchǔchǔ。 

 • 民族存亡之际洪秀全识破英国瓜分中国的阴谋

  1840年第一次鸦片战争爆发,英法等国以坚船利炮轰开了古老中国的大门。他们通过与清朝政府制定的一系列不平等条约,从此中国从封建社会变成了半殖民地半封建社会。而另一股力量——洪秀详情>>

  2018-06-25 16:19:02
 • 从慎夫人的裙子看汉文帝为何被誉为“第一好皇帝”

  汉文帝刘恒被历史小说家高阳推崇为“史上第一好皇帝”(第二是清康熙帝),他最受称颂的是节俭。有一次,有关单位奏报要建筑一座观景台,算一算要花百金(通常指一百镒,一镒二十四斤,百金详情>>

  2018-06-25 15:03:59
 • 明朝女医谈允贤:史上真实的谈允贤结局如何

  谈允贤(1461年-1556年),明朝江苏无锡人,出生于医学世家,中国古代四位女名医(汉代义妁、晋代鲍姑、宋代张小娘子、明朝谈允贤)之一。详情>>

  2018-06-25 15:03:57
 • 一代首富沈万三家族为何一再得罪朱元璋?

  沈万三的名字,中国人可谓无人不晓。这个历史上第最出名的“首富”,创造出了一系列的成语,如沈万三秀、沈万三官,甚至还留下了“聚宝盆”的传说,堪称中国的所罗详情>>

  2018-06-25 15:03:54
 • 李夫人是怎样的人?汉武帝和李夫人的故事

  李夫人是西汉武帝的宠妃,从小受到家庭的影响,懂音律,会跳舞,而且拥有倾国倾城的美貌。自从进了汉武帝的后宫,李夫人就备受宠爱,只可惜红颜薄命,不过她再死事前还不忘为兄弟和儿子求得汉武帝的照顾。汉武帝与李详情>>

  2018-06-25 09:44:35
 • 诸葛亮悔恨一生的错误:北伐兴汉差一点就成功

  诸葛亮的隆中对堪称古今中外战略思想的楷模之一。如果不是失荆州、关公败亡,诸葛亮差一点就成功了!但时势变易,战略思想也应该调整。所以我认为诸葛亮最大的败笔一不是街亭之战,二不是后继无人,而是他在刘备死后详情>>

  2018-06-25 09:44:32
 • 第三只眼有什么用?二郎神杨戬为何长三只眼睛

  二郎神杨戬的第三只眼有什么作用?二郎神又称清源妙道显圣二郎真君,是古代汉族神话传说中一个重要人物,不管是封神演义还是西游记,二郎神的战斗力都非常高,并且二郎神的武器只有一柄三尖两刃刀,不像其他神将,各详情>>

  2018-06-25 09:44:29
 • 自古帝王多好色:揭秘慈禧太后的获宠之路

  咸丰二年(1852),那拉氏慈禧已是17岁的大姑娘了。她出落得俊美可爱,娇媚迷人。恰在这一年,皇太后为咸丰帝挑选秀女。经层层筛选,慈禧幸运地被选中了。同时被选中的还有后来成为皇后的钮祜禄氏。当时,钮祜详情>>

  2018-06-25 09:13:06
 • 林黛玉天生小心眼?为何丫鬟婆子都看不惯她

  林黛玉第一次进贾府的时候,不过是五、六岁的一个小女孩,离开了父爱的呵护,进到了一个完全陌生的贾府。尽管贾府有自己的亲外祖母,但终究不是自己家里,她在环境变迁与门第差异的陡然变化中显得极其的不适应。书上详情>>

  2018-06-25 09:13:02

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

410| 893| 870| 561| 122| 316| 767| 593| 323| 336|