讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

北京pk10高手技巧杀二码:千古名妓李师师的四角恋:君臣共同享用?

来源:讲历史2018-07-31 17:24:12责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】千古风流名妓李师师的四角恋:君臣共同享用?李师师无疑是中国历史上的一位奇女子。她虽然身处青楼妓院,但是她的身影却牵连着六种不同的历史文化领域。她不仅是宋徽宗赵佶…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

qiānfēngliúmíngshīshīdejiǎoliàn:jun1chéngòngtóngxiǎngyòng?shīshīshìzhōngguóshǐshàngdewèi。 suīránshēnchùqīnglóuyuàn,dànshìdeshēnyǐngquèqiānliánzheliùzhǒngtóngdeshǐwénhuàlǐng。 jǐnshìsònghuīzōngzhàozhèběisònghuángdebāoyǎngèrnǎi,érqiěshìběisòngdāngcháoguānyuán、 zhīmíngrénzhōubāngyàndehóngyánzhī,dāngrán,háishìliángshāndehǎohànlàngyànqīngdexiànghǎo。 yīn,shuōzàishīshīdeshēnbiān,wéiràozhehuángshìwénhuà,wéiràozhesòngwénhuà
wéiràozheguānfāngwénhuàwéiràozhepíngmínwénhuàwéiràozheqīnglóuwénhuà,wéiràozhejiāngwénhuà。 zhèngshìzhèyàngcuòzōngdezhǒngwénhuàdejiāoróng,便biànzhùchéngleshīshīzhèwèiqīnglóumíngshēndewénhuàbèijǐng,liúxiàlerénnéngdejiǎoliàndeqiānměitán。 

shīshīdeshuāngfēitóngxúnchángdeshǒutóngshíwǎnzhùdāngcháohuáng、 zhīmíngwénrén,jiānghǎohàndeshǒu,yīn,使shǐdeshēnghuángshìwénhuà、 guānfāngwénhuà、 sòngwénhuà、 píngmínwénhuà、 qīnglóuwénhuàjiāngwénhuàjǐnjǐnliánzàile。 me,shīshīwéishímezàizuòdāngcháohuángbāoyǎngèrnǎidetóngshí,ránwàngjiùqíng,zhīmíngrénzhōubāngyànqīngqīng,ěrbìn,bìngqiěliángshāndehǎohànlàngyànqīngzhǎnchéngwéixiànghǎone?shuōdào,zhèyīnggāidekǎndeshēnshì、 shànliángdexìng、 shēnghuódechùjìngrénshēngdeyuányǒuzhefèndeguān。 

<rb>千</rb><rt>qiān</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>角</rb><rt>jiǎo</rt><rb>恋</rb><rt>liàn</rt>:<rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>同</rb><rt>tóng</rt><rb>享</rb><rt>xiǎng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt>?

shīshīyuánběnshìbiànjīngchéngnèijīngyíngrǎnfángdewángyíndeér,suìshíqīnshì,qīn便biànmíng,lǎosēngwéidǐng,rán。 lǎosēngrénrènwéihěnxiàngmén,yīnwéijiāguǎnménjiào shī ,suǒjiùbèijiàozuòshīshī。 niánzhīhòu,qīnwángyínyīnwéicháotíngrǎnyánhuòzuì,jiǔjiùzuìzàizhōng。 shīshīshíyīnshuāngwángérliújiētóu。 jīngyíngyuànwéideyùnjiànshìměirén,shìjiāngshōuyǎngzàiyuàn,míngshīshī,chángniánjiāoqínshūhuà、 dànchàng,shìrénjiēzhīdào。 jiéguǒjiāngpéiyǎngchéngwéiwénrénshì、 gōngwángsūnjìngxiàngzhēngduódefēngqíngwànzhǒngdejīngchéngmíng,liándāngcháohuángsònghuīzōngjiǔmíngérxiǎngqīnfāng。 dāngshí, ménxuéshì zhīdeqínshǎoyóucéngjiànguòshīshīmiàn,jiàoxīnzuìshén,shíxìng,wéiliúshīshǒu,zànměimào: yuǎnshānméidàizhǎng,liǔyāozhīniǎo。 zhuāngchūnfēng,xiàoqiānjīnshǎo。 guīfèngchéngshí,shuōqīnglóudào。 biànkànyǐngchuānhuā,shīshīhǎo。  cóngqínxuéshìdezhèshǒushīzhōng,nánkànchūshīshīshìděngdeměimào!nánguàisònghuīzōngjìngjiǔzhìzūndeyánmiàn,zūnjiàngguì,láidàohuājiēliǔxiàngxúnhuāwènliǔ。 

zàigāoqiú、 wángděngxīnguānyuándejīngxīnānpáixià,sònghuīzōngwēichūgōngláidàolehuājiēliǔxiàngyùnkāibàndeyuàn,jiàndàomèngmèiqiúqīnglóuměirénshīshī。 sònghuīzōngjiànzhōngqíng,jìnshénhúndiāndǎo。 shīshīgāoqiúzǎojiùxiàngshí,jīnkàndàowèigāoquánzhòngdegāoqiújìngránduìzhèwèishēngderéngōngjìng,yīnqínshìfèng。 cónghòu,sònghuīzōngduìhòugōngjiāshìruò,sānchàjiùchámínqíngwéiyóu,wēichūgōngláidàoshīshīsuǒzàideqīnglóuxúnhuānzuò,jiǔ,shīshīzhīdàolezhèréndezhēnshíshēnfèn,gèngshìbǎibānfèngchéng。 jīndeshīshīfēiwǎng,shēnfènsuīránshìqīnglóudeyānhuā,dànquèshì mínghuāyǒuzhǔ ,lùnshìwénrénshì,háishìgōngwángsūn,shènzhìshìquánzàidāngcháogāoguānzhīnéngwàng shī xìngtàn。 

shīshīshēnshòusònghuīzōngchuíqīng,jīngfēngguāngxiàn,běngāilǎolǎoshíshízuòhuángdeèrnǎi。 ránér,shīshībìngfēishìzhǒngyǒulexīnhuān便biànwàngjiùqíngderén,shì,shǒu shǎoniányóu shīdejìngérzǒu,ràngderénshēngchuányòutiānshànglefěnhóngdecǎi。 shí,zàiguòdesuǒyǒurénzhōng,shīshīduìzhōubāngyànháishìqíngyǒuzhōngde,zhōubāngyànduìshīshīshìyǒujiànsānqiūzhīgǎn。 yǒutiānwǎnshàng,sònghuīzōngshēngbìngchuáng,zhōubāngyànchènzhezhèkōngérqiánláikànwàngshīshī。 èrrénzhèngzàiqīngjiùqíngzhī,rántīngshuōsònghuīzōngláidàoyuànménqián,zhōubāngyànduǒ,zhīcángzàichuángxià。 yóusònghuīzōngshíjīngmìngrénzàihuánggōngshīshīdeqīnglóuzhījiāntōngledào,láijǐnshífènyǐn,érqiěfēicháng便biànjié。 zhè,sònghuīzōngshīshīliáolehuìérjiùyīnwéishēnshìhuígōngle,bìngméiyǒuràngzhōubāngyànzàichuángxiàcángleguòjiǔ。 

<rb>千</rb><rt>qiān</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>角</rb><rt>jiǎo</rt><rb>恋</rb><rt>liàn</rt>:<rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>同</rb><rt>tóng</rt><rb>享</rb><rt>xiǎng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt>?

zhōubāngyàn,hàoměichéng,shēngfēngjuélún,shèbǎijiā,qiěnéngànzhì,suǒzuòzhǎngduǎn,yùnqīngwèi,zàisòngshénzōngdeshíhòujiùzuòlecháotíngdetàizhèng。 shīshīshíchángwǎnglái,shīshīshànwénmíng,wéizuòxiědejiùshìzhōubāngyàn。 shídezhōubāngyànsuīlǎomàiniángāo,dànshīshīquèjiéchéngzhī。 wéishīshīxiěxīn,shīshīchàngxīn,liǎngrénjīng,gōng,xiěyǎn,chàng,zhūlián,xiàngzhāng。 zhōubāngyàndāngshísuīshìkāifēngdejiānshuìguān,shìdeshīmíngzhènjīngchéng,yóu biànjīng chímíngwéntán。 zǒngshìzàiqīnglóushēnshànghuòlínggǎn,yīnérshīshífènxiāngyàn。 kàndàosònghuīzōngkāileqīnglóu,cóngchuángxiàchūláidezhōubāngyànjìn,jìngránhuītiánxiěleshǒu shǎoniányóu : bìngdāoshuǐ,yánshèngxuě,xiānshǒuxīnchéng。 jǐnchūwēn,shòuxiāngduàn,xiàngduìzuòdiàoshēng。 shēngwèn:xiàngshuíháng宿xiǔ?chéngshàngsāngèng,huáshuāngnóng,xiū,zhíshìshǎorénháng。  

shuízhī,sònghuīzōngbìnghòujiùláidàoleshīshīzhèhuānyàn,shīshīshíwàngqíngzhèshǒuchànglechūlái。 sònghuīzōngwènshìshuízuòde,shīshīsuíkǒushuōchūshìzhōubāngyàn。 ránér,huàchūkǒu,shīshījiùhòuhuǐ。 yóuzhèshǒuzhōngshuōdedōushìtiānsònghuīzōngdàibìngqiánláikànwàngshīshīdeqíngxíng,yīn,míngbáilezhōubāngyàndāngshídìngjiùzàifángnèi。 shí,sònghuīzōngsuīránliǎnzhòubiàn,xīnzhōng忿fènrán,dànbìngméiyǒubèishīshī,zhīshì,guòletiān便biànzhǎojièkǒuzhōubāngyànbiǎnchūbiànjīng。 shīshīzhīzhōubāngyànbèibiǎnchūjīng,xīnzhōngshífènrěn,便biànzàisònghuīzōngqiánláiqīnglóuhuānyàndeshíhòu,mǎnchuílèiqīngdàn,chàngleshǒuzhōubāngyàntiánxiědexīn lánlíngwáng :liǔyīnzhí,yānnòng,suíshàng,céngjiànfānshuǐ,piāomiánsòngháng。 dēnglínwàngguó,shuíchènjīnghuájuàn,zhǎngtíng,niánsuìlái,yīngshésāngtiáoguòqiānchǐ,xiánxúnjiùzōng,yòujiǔchènāixián,dēngyìng。 huāhuǒcuīhánshí,chóujiǎn,fēngkuàibàngāonuǎn,huítóutiáo便biànshù驿,wàngrénzàitiānběi。 hènduī,jiànbiéyínghuí,jīnhòucén。 xiéyángrǎnrǎnchūn,yuèxièxiéshǒu,qiáowén,shěnqiánshìmèng,lèiàn。 

<rb>千</rb><rt>qiān</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>名</rb><rt>míng</rt><rb>妓</rb><rt>jì</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>师</rb><rt>shī</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>四</rb><rt>sì</rt><rb>角</rb><rt>jiǎo</rt><rb>恋</rb><rt>liàn</rt>:<rb>君</rb><rt>jun1</rt><rb>臣</rb><rt>chén</rt><rb>共</rb><rt>gòng</rt><rb>同</rb><rt>tóng</rt><rb>享</rb><rt>xiǎng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt>?

shīshībiāndànchàng,biānlèi,yóushìchàngdào: jiǔchènāixián,dēngyìng shí,chéngshēng。 sònghuīzōngtīngle,dùnjiàorán,shí,sònghuīzōngjiàochùshìtàiguòyán,便biànyòuzhōubāngyànzhāolehuílái,fēngwéishèngzhèng。 shì,zhōubāngyànjiùchéngwéileguǎnhuánggōngdeguānyuán。 jiùzhèyàng,shǒu shǎoniányóu ,shǒu lánlíngwáng ,zhèliǎngshǒuránzàojiùlezhōubāngyànluòderénshēng,liúxiàledàiréngǎndāngcháohuángzhēngfēngchīdefēngliújiāhuà。 zàishīshībèisònghuīzōngbāoyǎngde,rènshíleliángshānhǎohànlàngyànqīng。 shì,deshēnbiān便biànzēngtiānlezhǒngshéndejiāngwénhuàdefēnwéi,cóngérràngshīshījiàozhuìlejiǎoliàndegǎnqíngxuán。 

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

244| 224| 135| 880| 509| 184| 513| 600| 376| 540|