讲中国历史,看历史知识,尽在讲历史网

pk10冠亚和值11算小么:敌后国民党军曾达百万为何最终却“降将如潮”?

来源:讲历史2018-06-28 10:37:54责编:桂婷人气:
字号:小号|大号
【内容导读】耙齿,指的是耕牛拉着犁头在田里划出的一道道痕迹。如东的“河口”,南北1.5华里东西2华里的小镇,一条河从这里弯了9道弯,形成了18个“耙齿”,被当地人称为“耙…

北京赛车pk10前五技巧 www.mikaen.com

齿chǐ,zhǐdeshìgēngniúzhetóuzàitiánhuáchūdedàodàohén。 dōngde kǒu ,nánběi1.5huádōng西2huádexiǎozhèn,tiáocóngzhèwānle9dàowān,xíngchéngle18 齿chǐ ,bèidāngrénchēngwéi 齿chǐlíng 。 1944nián6yuè,xīnjun1tuánzàiránwěi500duōrénzāo,zhànshìmenháowèi,xiàngrén liàngjiàn 。 

zhànfēi

ruòfàngzǒurén,yǒujun1jiāngmiànlínwēixiǎn

1944

nián6yuè,xīnjun1tuángānggāngjiéshùchēqiáozhàndezhàn,cóngzhànchǎngshàngchèchū,qiánwǎngzhōngfènguīduì。 duìbīngfènliǎng,yíngwéiyòuduì,tuánzhǐhuīguānèr、 sānyíngwéizuǒduì,menjīngdōngtái、 guòhǎiān,shùn穿chuānyuèdàowěifēngsuǒ线xiàn。 6yuè22língchén,齿chǐlíngdài。 

zhètiān,齿chǐlíngdexiānglenóng,zhēncháhángdòngdàolekùnnán,zhànshìmenqīngzhuāngjiǎnháng,wàngjìnkuàihuídàogēn。 érzàitóngpiànnóngzhōng,háiyǒucóngdōngbīngcházhèndiǎnchūdòngde100míngjun1、 400míngwěijun1。 méiguòduōjiǔ,xīnjun1xiànlewěijun1,wěijun1xiànlexīnjun1。 miànlínrénshùzhòngduō,dànchùhángjun1zhuàng、 quēshǎofángbèiderén,tuántuánzhǎngpéngqīngchūmìnglìng:yǎozhù,chīdiào!

shìhòurénmencáizhīdào,zhèzhīwěijun1shìqiánxiāomièfāngkàngzhuāng  gāoxiànjǐngwèituán, kuòzhǎnqīngxiāng 。 guǒtuánxuǎnzhuǎn,kāirén,néngbǎoquán,dànyǒujun1jiāngmiànlínwēixiǎn。 dāngrán,shídepéngqīngbìnglejiěrén,juédìngzhǔdònggōng,píngdeshìyīngyǒngwèi。 

<rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>党</rb><rt>dǎng</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>达</rb><rt>dá</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>终</rb><rt>zhōng</rt><rb>却</rb><rt>què</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>降</rb><rt>jiàng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>潮</rb><rt>cháo</rt>&rdquo</ruby><ruby>?

yìngpèngyìngdeduìkàng

 fēijiāngjun1 tiàozhèn,sānrénshā

yíngnánérshàngdàibiǎomángchōngfēng,qiěkànpéngqīngzhèn:yíngyóunánxiàngdōngběi,tuánguān、 èryíngshàngqiánzhèngmiànyíng,sānyínghuítóuzàiwěiběishèzhèn。 xīnjun1suīránbīngsuīzhànyōushì,quèxùnxíngchénglebāowéiquān。 

tuánguānwěizhèngmiànxiàng,shuāngfāngzhetiáogàngōu,zuìxiānkāishǐlejiāohuǒ。 wěideguānqiāng、 pàoxiàngtuánzhènkuánghōngluànzhà,dànpiàndiǎnfēijiàn,xiāoyānmàn,hěnkuàijiānggōutūnméi。 tuánguānliántóngtuánjiāodǎoduì200rén,bèiréndeyōushìhuǒzhìzàizuònóngyuàn。 wēishí,tuánjiāodǎoduìguǒduàn liàngjiàn ,zàiduìzhǎngqínjìngdelǐngxià,quányuánchōngchū,wěibáirènshā,bìngděngláilebāochāo、 zhīyuándeèryíng。 

zàikànběibiāndesānyíng,齿chǐlíngdezhàndòuxiǎnghòu,zhànshìmenkāizhèn,xiàngwěibèihòujìngōng。 yíngzhǎngjǐngāndàilǐngbānchōngzàizuìqiánmiàn,bànwěijun1xiàng,shuāngfāngzàibáirènròu,zuìhòujǐngānzhànshìmendāngshí,liújìnzuìhòuxuè,quánzhuànglièxùnguó。 zuìhòukànyíng。 zhànshìmenbāochāodewěijun1xiàngjiāohuǒ,zàichēqiáozhànzhōngbèiwéi fēijiāngjun1 dezhàndòuyīngxióng、 sānliánbānzhǎngchéntiánréntiàozhèn,sānběnshìbīngròu,zàigàndiàosānrénhòuyīngyǒngxiànshēn。 cǎnlièzhànchǎngshàngduànyǒurénshēng。 dànxíngshìshàngkàn,wěijun1bèifènchéngsānduàn,wánquánxiànlebāowéi。 

quánjiānrén

qiúmìng,wěijǐnshùshíréntáozǒu

zhàndòujìnzhǎnshùn,fèndewěijun1bèihuò。 jun1zhǐhuīguānjiāténg,bèièryíngliùliánliánzhǎngpéngjiāxìngzhuīgǎn,jiāténghuítóulelěngqiāng,péngjiāxìngxìngshēng。 ránérshí,wěijun1jīngbīngbàishāndǎo,jiāténgdàizhe5běnshìbīngjiātáopǎo。 

jiāténgtáopǎodezōng,tuánzhǎngpéngqīngcóngwàngyuǎnjìngkànqīngèrchǔ,chōngzhejiāodǎoduìduìzhǎngqínjìngshuō: ,! qínjìngzheqiāng,zhuāshǒuliúdànchōnglechū,bìngzhípǎodàobiān,zhuīshàngtáopǎode6rén。 zàiyòngshǒuliúdàngàndiàoguǐhòu,qínjìngyòuyòngdāoguǐpīnshā,zàiguǐqiāngkòubānzhī,qiǎngxiān,qiāngjiāng。 qínjìngfānguòzhèguǐdeshī,kànjiàndejun1màoshàngránxiùzhepáixiǎo   jiāténgwèi 。 

齿chǐlíngjiéshìchǎngduǎnbīngxiàngjiēdebáirènzhàn。 xīnjun1jun1zhōngduìzhǎngjiāténgxià100duōrén、 wěijun1100duōrén,huózhuōjun112rén、 wěijun1200duōrén,wěizhèzhīduìjǐnshíréntáotuō。 zhànshìchēqiáozhànhòuxīnjun1deyòuzhòngyàoshèng,dāngshíyánāndǎngzhōngyāng jiěfàngbào céngxiángbàodào,zàiquánguóyǐngxiǎnghěn,chuánlìngjiājiǎng。 

shàngwénsuǒshùshēngzài1944nián6yuèdōng kǒu 齿chǐlíngzhīzhàn,shìxīnjun1zàizhèngquèyùnyònglemáodōngdekàngyóuzhàndezhànluèxiǎng,zàikànghòuzhànchǎngdechǎngxiáxiàngféngdezāozhàn,zàixiànyǒngzhěgǎn liàngjiàn dejīngshénzhōng,shènzhìshìduǎnbīngxiàngjiēdebáirènzhànérdechǎngjiānnánshèng。 

1944nián,jun1chéngqiángzhī

1944

niánjiāndezhōngguókàngzhànchǎng,jun1shìqiángzhī,dànzàijun1zhànbàiqiándechuízhèngzhāzhīzhōng,1944nián4yuè18zhì12yuè10,chūdòngbīng50wànrén,dònglesuǒwèitōngzhōngguójiāotōng线xiànde hàozuòzhàn (bèiguójun1chēngwéi xiāngguìhuìzhàn ),guójun1zàizhèduǎnduǎn8yuèdeshíjiān,diūshīlezhōngguódebànjiāngshān,zāolekàngzhànláizuìdekuìbài。 

zàixiāngguìhuìzhànzhōng,guómíndǎngjun1duìshésǔndào60wànrén,diūshīlebāokuònán、 běi、 nán、 广guǎng西、 广guǎngdōng、 jiàn、 guìzhōude146zuòxiànshì
diūshīzhōngměizuòdekōngjun136zuòchǎngdiūshīdeguómiànchāoguò20wànpíngfānggōng。 xiāngguìyuèsānshěngzhàndāngshíhòufānggōng1/3degōngchǎngjìnjun1nángzhōng。 dāngrán,xiāngguìhuìzhàntóngyànggěijun1zàochéngledìngdeshāngwángqiānzhì,cóngzhèjiǎoshàngkàn,jun1shìzàijiādemièwáng。 

guómíndǎngjun1duìzàixiāngguìhuìzhànzhōngdeshībàizàihòuzhànchǎngjun1、 xīnjun1liándejiējiēshèng、 duànxiǎoshèngwéishèng,tóngshíqiānzhìzhùlewéishùzhòngduōdejun1yǒushēngliàngxíngchénglexiānmíngdefǎnchà。 rénmenjìnhuìyǒuwèn:kàngzhànshí,wéiguómíndǎngjun1duìxiānyǒuyóuzhànguǒ?

guójun1céngzhòngshìguòyóuzhàn

shí,zàizhōngguóquánmiànkàngzhànde8nián,shìguójun1méiyǒukàndàoyóuzhàndewēi,shìguójun1méiyǒuzhòngshìguòyóuzhàn,érshìzàiyóuzhànshùmiànqián,guómíndǎngjun1duìdàoleyánzhòngde shuǐ érxiānyǒuzhànguǒ、 zhízhìzuìhòuwánquánfàng。 

<rb>敌</rb><rt>dí</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>国</rb><rt>guó</rt><rb>民</rb><rt>mín</rt><rb>党</rb><rt>dǎng</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>曾</rb><rt>céng</rt><rb>达</rb><rt>dá</rt><rb>百</rb><rt>bǎi</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>终</rb><rt>zhōng</rt><rb>却</rb><rt>què</rt>&ldquo</ruby><ruby><rb>降</rb><rt>jiàng</rt><rb>将</rb><rt>jiāng</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>潮</rb><rt>cháo</rt>&rdquo</ruby><ruby>?

zǎozài1938nián,jīnglesōng、 hànděngtóubīngjìnbǎiwàndehuìzhànhòu,guómínzhèngsǔnshīlejun1yuánbiānzhìrénshùdebàn,hǎikōngjun1quánjun1miè。 shí,shòugòngchǎndǎngduìhòuyóuzhànde,jiǎngjièshíjiùkǎodàolezhíhángxīndekàngzhànluè  yóuzhànzhèngguīzhànpèi 。 11yuè,zàiguómínzhèngjun1shìwěiyuánhuìzàinánnányuèzhàokāidejun1shìhuìshàng,jiǎngjièshíjiùmíngquèchū: zhèngzhìzhòngjun1shì,yóuzhànzhòngzhèngguīzhàn。  bìngyàoqiú,quánguósānfènzhībīngpèibèizàiyóu  zàijun1dehòufāngyóu
sānfènzhīzhìzàiqiánfāng,duìkàngzhànsānfènzhīdàohòufāngzhěngxùn,wài,háizàihòuzhuānménshèlechá、 liǎngyóuzhàn。 1939nián1yuè7,jiǎngjièshízhǐshìguójun1zhànjun1shìzhǎngguān: yīngzēngqiángbèizhànlǐngnèiliàng,zhǎnkāi广guǎngyóuzhàn,qiānzhìxiāohàorén 。 

zàijiǎngjièshíduì yóuzhàn dezhòngshìzhīxià,zuìgāofēngshí,hòuzhànchǎngdeguójun1duìdàolejìn60shī,jiāshàngliàngfāngzhuāng,rénshùjiējìn100wàn。 tǒng,guójun1zàihòuzhànchǎngdezhǔyàokànggēnbāokuò:tàihángshāngēn,zhōngtiáoshāngēn,liángshāngēn,táishāngēn,héngshāngēn,dōngnánméngshān、 zhàoshāngēn,biéshāngēnděng。 

ránér,guómíndǎngduìdezhèxiēhòukànggēn,zhànquèshífènzāogāo,zàijun1dejìngōngxiàliánliánbài退tuì、 sǔnbīngshéjiāng。 ,1941nián5yuèdezhōngtiáoshānzhàn,jun1yòngqiánhòuguò30tiānshíjiānjiùbàiguójun1de20wànrén,zhì使shǐzhōngtiáoshāngēnxiànluò。 fāngtǒng,zhōngguójun1duìbèi3.5wànrén,shīyuē4.2wàn,jun1zhànjǐn679míng,shāng2292míng。 jiǎngjièshíchēngwéi kàngzhànshǐshàngzuìzhīchǐ 。 

gènglìngréndeshì,zàiguómíndǎnghòukàngzhànduìzhōngchūxiànle jiàngguānmáo、 jiàngjiāngcháo dechǒulòumiàn,shùshíwànguójun1xiānhòutóujiàngdānglewěijun1。 

xiàngfǎn,zhōnggònglǐngdǎoxiàdehòugēn,quècóngzhīyǒuguò150wànrénkǒudeshǎngānníngbiānxùnkuòzhǎndào10duōshěng
zhuāngliàngcóngzuìchūdeshùwànrén,zhǎndàojìnbǎiwàn。 

guógòngliǎngjun1zhànguǒxiàngjìngtíng

yóuzhàndeběnyuánshìzhāgēnmínzhòng、 huàzhěngwéilíng、 línghuódòngxiàngrén,érguójun1zàiyóuzhànyuánderèntiáoshàngdōunánzuòdàojiā,zhìzàihòukàngzhànfāngmiànbiǎoxiànchūleyánzhòngde shuǐ 。 zhèdiǎncóngjun1deshìjiǎobān,jun1zàifènbàogàopíngjiàguójun1yóuzhànshíchēngyǒuruòdiǎn: 1.yóuduìchángzhēngpán,xiànghuǒpīn
2.quēyuántǒng,néngqiēlián,3.quēyōuliáng,néngzuòzhènzhàn4.zhèngguīyóuduìsuīhuàiqiáng,dànduìrénmínlànshīquánwēi,zhìmínzhòngzhīxìnyǎng5.fēizhèngguīzhīyóuduìfèn,duōwéifěisànbīngjiégòuérchéng,zhàndòuqiángqiělǐngdǎozhěshìfěishǒuliúmáng,shènshǎoyǒuguójiāguānniàn,xiàngyòu。  

guómíndǎngjiānglǐngbáichóngcéngjīngshuōguò: yǒurénrènwéiyóunǎibǎocúnshízhīzuò,shūzhīhòuyóu,rènwéijiān,yīngěikùnnán,qiěduōbànguǎzhòng,ruòqiáng,guānbīngjiābèicuìfèn,jǐngyǒnggǎn,juéfēibǎocúnshízhěsuǒnéngshèngrèn。  

历史解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

288| 255| 670| 659| 712| 471| 175| 134| 942| 65|